Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cytunodd y pwyllgor i gofnodi unrhyw ddatganiadau buddiant fel a phryd yn briodol wrth drafod yr adroddiadau.

 

2.

Ymgynghori ar Gynllun Busnes Gwasanaeth Cyflawni Addysg (CGA) ar gyfer 2021/2022 cyn cytundeb y Cabinet ym mis Ebrill 2021 (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ed Pryce a Darren Jones o EAS yr eitem drwy esbonio fod EAS yn cyflwyno ystod eang o wasanaethau gwella ysgolion i bob ysgol yn yr awdurdodau lleol sy’n ffurfio rhan o’r consortia. Esboniodd Ed y byddai’n canolbwyntio ar elfennau allweddol yr adroddiad cyn y byddai Darren yn ateb cwestiynau penodol am ysgolion Sir Fynwy. Mae’r adroddiad yn dod i’r pwyllgor i roi cyfle i aelodau gyflwyno sylwadau ar gynnwys y cynllun busnes lleol a, thrwy wneud hynny, i ystyried y cryfderau a’r meysydd ar gyfer gwella yn ysgolion Sir Fynwy.

 

Dywedodd Ed y cafodd y cynllun busnes ei ysgrifennu yng nghyd-destun y sefyllfa newidiol gyda phandemig COVID-19 ac i ba raddau y gallwn ragweld y dyfodol ar gyfer y 12 mis nesaf. Mae EAS wedi trafod y prif flaenoriaethau ar gyfer y rhanbarth gyda uwch arweinwyr mewn ysgolion ac mae ffocws y 12 mis nesaf ar obaith ac optimistiaeth ac esblygu ac addasu dysgu yn ystod cyfnod adferiad COVID-19. Cadarnhaodd Ed y byddai EAS yn sensitif i anghenion gweithlu’r ysgol ac yn gefnogol ac ymatebol fel sefydliad. Er y byddai cymorth yn gydnaws gyda disgwyliadau awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, mae EAS yn ystyried ymchwil sy’n dod i’r amlwg ar ddysgu cyfunol. Byddai’r EAS hefyd yn ceisio osgoi biwrocratiaeth diangen ar gyfer ysgolion. Cadarnhaodd EAS bod y gwerthusiadau canol blwyddyn a adroddir i grwpiau llywodraethiant EAS ar gael i’w gweld. Clywodd Aelodau y byddai ‘Cynnig Dysgu Proffesiynol’ ar gael i bob ysgol i ateb anghenion datblygu wrth i’r pandemig dynnu at ei derfyn ac os yw’r grant yn caniatáu, caiff pob ysgol ei hariannu i gyflwyno cyfran fawr o’r gweithgaredd dysgu proffesiynol. Byddai ysgolion hefyd yn manteisio o becynnau cymorth pwrpasol sy’n diwallu’r blaenoriaethau a ddynodwyd yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol ac y byddai hyblygrwydd i ganiatáu newidiadau mewn amgylchiadau yng ngoleuni’r pandemig. Cadarnhaodd fod model canoledig EAS wedi ei alluogi i sicrhau arbedion ac arbedion maint ac wedi galluogi datblygu arbenigedd lefel uchel ar draws y rhanbarth.

 

Byddai EAS yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda chynghorau i drin eu hargymhellion i Estyn a’u blaenoriaethau strategol. Blaenoriaethau strategol Sir Fynwy yw gwella deilliannau ar gyfer rhai o’n dysgwyr mwyaf bregus, cynyddu nifer y disgyblion sy’n cael safonau rhagorol, manylu strategaeth glir ar gyfer anghenion addysgol arbennig a chryfhau defnyddio  tystiolaeth hunanarfarnu i fod yn sylfaen i gynllunio gwella. Rhai o’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer EAS fyddai darparu cefnogaeth llesiant i ymarferwyr a dysgwyr, darparu cefnogaeth bwrpasol i ysgolion, gwella ansawdd addysgu a dysgu (yn cynnwys dysgu cyfunol) a chefnogi grwpiau penodol o ddysgwyr difreintiedig a bregus, yn cynnwys y rhai yr mae cau ysgolion yn effeithio’n anghymesur arnynt. Blaenoriaethau eraill fyddai helpu ysgolion i wireddu Cwricwlwm Cymru i sicrhau mynediad i amrywiaeth o ddysgu proffesiynol rhanbarthol a chenedlaethol, i gynnwys mynediad i fentora a hyfforddi a hyrwyddo rhwydweithiau ymarferwyr rhanbarthol. Byddai’r EAS yn parhau i gefnogi datblygu arweinwyr mewn ysgolion, meithrin gallu cyrff llywodraethu drwy ddysgu proffesiynol a datblygu diwylliant o atebolrwydd sy’n gwerthfawrogi nodweddion ysgolion effeithlon.  ...  view the full Cofnodion text for item 2.

3.

Cyflwyniad ar ymgysylltu â Phrydau Ysgol Am Ddim cyn y strategaeth ddrafftio. pdf icon PDF 2 MB

Cofnodion:

Members were advised that this topic had been brought to the select committee to engage the members on the Free School Meals strategy in advance of drafting the strategy.  The Head of Achievement and Attainment advised members that they had a draft Free Schools Meals (FSM) Strategy ready to bring to the committee last year, however, a visit from Estyn and the Covid 19 pandemic had brought about new considerations.  Estyn had suggested the council may want to consider having a targeted resource for FSM and they identified that the absence of performance information to provide indications on progress posed difficulties in measuring improvementThe Head of Achievement and Attainment explained that this period of reflection had led officers to conclude that what they would have presented to members last year would be very different to they would present today and that this would be very different to what they would be likely to present in the future.  

 

The presentation would provide an overview othe various issues that need to feed into the strategy, some issues having been raised earlier in the meeting, such as how best to help children catch up on their learning and achieve their best. The officer explained that they had begun by considering the definition of poverty and had worked with the ‘Tackling Poverty and Inequality Group’ to reach a consistent definition, also contributing to the action plan of this group. The definition that has been used is “when a person’s resources (mainly their material resources) are not sufficient to meet their minimum needs (including social participation).  She explained that covid 19 has had an impact and will change the picture for poverty in Monmouthshire.  

 

The officer advised that the presentation presented the average picture of poverty across Wales rather than the picture for Monmouthshire specifically, as we are still awaiting local data to provide a useful comparison. She explained that poverty can affect any child at any stage of life and that it may always have been a factor or could be a new factor due to covid.   She described some of the impacts on young people which include poorer physical and mental health, poorer achievement and lower life prospects together with other considerations such as whether the child has experienced bullying or problems at home.  In terms of child poverty in Monmouthshire overall, whilst the data shows we do not have high levels of deprivation, it doesn’t provide the full picture. She explained that Monmouthshire has pockets of high deprivation and the overarching figure does mask the challenges in those areas. The distribution of pupils in receipt of FSM is also not linear across schools, so in some schools there could be several pupils whilst in others, the number may equal a 3rd of the total pupil numbers Members heard that early intervention for families is critical and that Flying Start  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf