Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Nodi penodiad y Cynghorydd Sir T. Thomas yn Gadeirydd.

2.

To appoint a Vice-Chair.

Cofnodion:

Cynigiwyd y Cynghorydd Brown gan y Cynghorydd Powell a'i eilio gan y Cynghorydd Lane.

3.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

5.

Cyflwyniad ar y Cwricwlwm Newydd i Gymru – Trafodaeth gyda’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg. pdf icon PDF 4 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd James Kent (Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Dysgu Proffesiynol) y cyflwyniad ac atebodd gwestiynau’r aelodau, gyda Darren Jones (Prif Gynghorydd Her) a Sharon Randall-Smith.

Her:

O fis Medi’r llynedd, roedd ysgolion i fod i gael blwyddyn lawn o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Ble mae ysgolion Sir Fynwy bellach mewn perthynas â'r camau paratoi?

Rydym wedi siarad â nifer o ysgolion dros y 5-6 mis diwethaf, ynghylch dysgu o bell a chyfunol. Mae yna gontinwwm, o ran parodrwydd: mae rhai ysgolion mewn sefyllfa gref oherwydd eu bod wedi gwneud llawer o waith cyn y pandemig a bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar rai wrth inni symud ymlaen. Ar hyn o bryd rydym yn siarad ag Estyn a Llywodraeth Cymru am y ddogfen 'Taith i 2022' oherwydd ein bod am sicrhau nad yw ysgolion yn rhuthro - mae'n bwysig bod hyn yn cael ei wneud yn iawn. Rydym yn gwybod bod datblygu dyluniad cwricwlwm yn cymryd blynyddoedd i wneud yn iawn, ac nid ydym am weld canlyniadau anfwriadol o beidio â sicrhau'r ymgysylltiad hwnnw'n iawn. Mae sut mae hynny'n cael ei fframio yn bwysig, a sicrhau bod ysgolion yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth. Mae'n bwysig bod pob aelod o staff yn cael y cyfle hwnnw i ymgysylltu, yn deall agweddau allweddol fframwaith y cwricwlwm, ac yn cael amser i dreialu a datblygu.

Mae dwy agwedd. Roedd pob ysgol mewn lle ychydig yn wahanol cyn y pandemig, ac mae pob un wedi datblygu yn ôl amgylchiadau unigol. Mae COVID-19 wedi effeithio’n sylweddol ar rai ysgolion, gyda swigod o ddisgyblion i ffwrdd am gyfnodau sylweddol, tra bod eraill heb. Bu llawer o bethau cadarnhaol yn ystod yr amser hwn hefyd. Mae'r ffordd y mae dysgu rhithwir bellach yn cael ei ddarparu, trwy ddarpariaeth rithwir, wedi galluogi mwy o ysgolion ac ymarferwyr i gymryd rhan yn y sesiynau ymgysylltu. Hefyd, mae'r ffaith bod sesiynau bellach yn cael eu recordio yn golygu y gellir cyrchu dysgu proffesiynol ar adeg sy'n gyfleus, a'i wylio sawl gwaith, os yw hynny'n ddefnyddiol. Dros yr amser hwn, bu ffocws mawr mewn ysgolion ar addysgeg, gan arwain at fwy o gydweithredu mewn ysgolion, rhwydweithio, ac ati. Mae'r pandemig wedi effeithio ar y llinell amser ar gyfer rhai ysgolion, wrth gwrs, ond bu datblygiad medrau newydd a dealltwriaeth yn yr amser hwn hefyd. I'r ysgolion hynny sydd wedi methu â symud ymlaen yn gyflym, bydd cefnogaeth bwrpasol a'r fframwaith o'u cwmpas i barhau â'r dilyniant ar eu cyflymder eu hunain. Mae'n cymryd amser i adeiladu ac ymgorffori cwricwlwm i'n plant.

Bydd ysgolion yn cael cefnogaeth gan eu partner gwella ysgol neu eu cyswllt ysgol-i-ysgol. Rydym wedi darparu canllawiau cynllunio datblygu ysgolion i helpu gyda chynllunio strategol dros y flwyddyn nesaf. Mae rhaglen ddysgu broffesiynol genedlaethol ar gyfer uwch arweinwyr, penaethiaid ac arweinwyr canol yr ydym wedi'i darparu ar gael yn fyw ac yn anghydamserol. Bydd gennym gymorth dysgu proffesiynol ar gael ar gyfer CALUau a CAau. Mae gennym rwydwaith dylunio cwricwlwm eilaidd i gefnogi ein dirprwy benaethiaid, a rhwydweithiau dysgu ardal  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Blaengynllun Gwaith Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc. pdf icon PDF 511 KB

Cofnodion:

Bydd y cyfarfod nesaf yn ymdrin â'r ysgol newydd yn y Fenni. Cynigiodd y Cynghorydd Edwards roi Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif yn ôl ar yr agenda ar gyfer cyfarfod yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Atgoffodd y pwyllgor hefyd fod y Prif Swyddog wedi cynnig yn y cyfarfod blaenorol, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am ei ymweliadau ag ysgolion. Cadarnhaodd Mr McLean fod y rhain yn parhau ac y gallai fod ar gael yn y cyfarfod nesaf (8fed Gorffennaf), os yw'r pwyllgor yn dymuno.

7.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a’r Cabinet. pdf icon PDF 198 KB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 373 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir, (a gynigiwyd gan y Cynghorydd Groucott ac eiliwyd gan y Cynghorydd Powell).

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.