Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thomas fuddiant personol nad yw’n rhagfarnol fel llywodraethwr Ysgol Gymraeg Y Fenni.

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

3.

Adolygiad o Ddarpariaeth Chwarae: Ystyried canfyddiadau asesiad o ardaloedd chwarae yn Sir Fynwy ac ystyried y ffordd ymlaen.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddogion Mike Moran yr adroddiad ac atebodd cwestiynau'r aelodau, gydag ymatebion ychwanegol gan Matthew Lewis.

Her:

Yn amlwg, mae diffyg adnoddau ar gyfer cynnal safon offer chwarae. Bydd dysgu a chymysgu ymysg plant cyn-ysgol yn cael eu colli gyda diwedd meysydd chwarae traddodiadol, gan roi plant o dan anfantais wrth iddynt dyfu i fyny. Bydd yn ddiwrnod trist iawn pan weithredir defnyddiau amgen.

Nid ydym yn credu bod y sefyllfa cyn waethed â hynny. Bu rhywfaint o rwystredigaeth dros y blynyddoedd ynghylch diffyg cyllideb chwarae bwrpasol ond mae'r swyddogion yn gweld hyn fel ffordd gadarnhaol ymlaen oherwydd mae'n golygu y gallwn ddenu cyllid i'w roi yn yr ardaloedd chwarae hynny a fydd yn aros. Gan gymryd Mynwy fel enghraifft, nid ydym yn sôn am fynd â mannau chwarae, ond proses resymoli fel bod gennym fannau chwarae cymdogaeth o ansawdd da gydag offer wedi'u gwneud o bren caled cynaliadwy, sydd â gwerth addysgol llawer uwch na rhai o'r offer cyfredol.

Yng nghynhadledd Playmaker y llynedd, gwnaethom ofyn i blant blwyddyn 5 a fyddai’n well ganddyn nhw chwarae ar le sefydlog neu ardal werdd: dywedodd y mwyafrif llethol y byddai’n well ganddyn nhw le gwyrdd. Rydym yn sôn am leihau’r nifer sydd gennym a buddsoddi yn y rhai sydd ar ôl i’w gwneud yn llawer gwell. Roedd llawer o'r meysydd a etifeddwyd gennym ym 1996 a 1974 gan yr awdurdodau a ragflaenodd mewn cyflwr gwael hyd yn oed bryd hynny. Mae'r rhain yn tueddu i fod ar hen ystadau tai awdurdodau lleol - nid ydym yn cynnig cael gwared ar yr ardaloedd chwarae hyn, ond buddsoddi arian i'w gwneud yn lleoedd gwell i blant chwarae, a dod â nodweddion plannu synhwyraidd a thirwedd i mewn gan fod ymchwil yn dangos bod y rhain yn helpu i annog plant awtistig i gymryd rhan mewn chwarae. Rydyn ni'n ceisio cysylltu natur â chwarae.

O ran cyllid, rydyn ni'n mynd i wario £110k ar ardal chwarae newydd Chippenham, y llynedd fe wnaethon ni wario £86k yn Wyesham, ac eleni rydyn ni wedi cyrchu £70k arall i'w fuddsoddi. Felly mae hyn yn ymwneud â chael cynllun fel y gallwn wneud cais amdanynt pan ddaw adnoddau ar gael, ac ar ôl i ni adrodd ar ganlyniad peilot Mynwy, rydym yn obeithiol y bydd Llywodraeth Cymru yn sylweddoli ein bod yn ceisio bod o fudd i'r rhai llai cefnog yn ein 4 prif dref.

Ydy, mae'n drist iawn trafod hyn yng nghyd-destun diffyg cyllid. Rwy'n poeni am yr hyn y byddwn yn ei wneud gyda mannau gwyrdd - efallai y bydd plant blwyddyn 5 yn gofyn am y rhain ond beth am siglenni ac ati ar gyfer rhai iau?

Mae hyn yn ymwneud ag edrych ar chwarae trwy lens wahanol. Nid yw lleihau gwerth ardaloedd chwarae gosodedig. Efallai ein bod wedi cwympo i'r fagl yn ystod y blynyddoedd diwethaf o beidio â chreu amgylcheddau chwaraeadwy mewn ystyr ehangach. Felly rydym yn edrych ar yr hyn y gall gwerth fod yn chwarae gosodedig a'r amgylchedd ehangach, sydd  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Addysg Gymraeg: Trafod y Cynllun Strategol ar gyfer Addysg Gymraeg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Sharon Randall-Smith y cyflwyniad ac atebodd gwestiynau’r aelodau gyda Will McLean.

Her:

Mae 5.1 yr adroddiad yn sôn am gyfraniad cyfalaf o 35% o Sir Fynwy ond onid yw cyfraniad Llywodraeth Cymru 100% ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg?

Bydd yn rhaid i ni wirio'r sefyllfa cyfrwng Cymraeg gyda Llywodraeth Cymru. Yn sicr, roedd yr elfen a gyflwynwyd gennym ar gyfer Band B o amgylch y Fenni yn cynnwys darpariaeth gyfrwng Gymraeg, a ariannwyd ar y gyfradd ymyrraeth 65-35%. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid grant ar 100% ar wahân i Fand B, i ni ddarparu mwy o leoedd ychwanegol yn ardal Mynwy ac ehangu Ysgol Y Ffin yn ne'r sir. Mae cyllid ar 100% ond nid o fewn ffrwd Band B.

Mae goblygiadau o ran adnoddau - A yw Llywodraeth Cymru yn ariannu'r cynigion hyn yn llawn, yn enwedig yng ngoleuni'r problemau sydd gennym gyda'n cyllideb yn barhaus?

Mae hwn yn fater a godwyd mewn awdurdodau lleol eraill: ei fod yn dod â phwysau refeniw posibl nad yw'n cael ei ariannu ar wahân i'r cyllid cyfalaf - felly nid ydynt yn ariannu arian ar gyfer y cyfalaf ochr yn ochr ag arian ar gyfer y refeniw. Mae arian i addysgu'r plant yn cael ei fwydo i ni trwy ein cyllid allanol cyfanredol, ac rydym yn codi arian yn lleol trwy'r dreth gyngor. Mae'n fater ohonom yn dod o hyd i ffordd strategol drwodd sy'n cydbwyso lle mae'r plant yn cael eu haddysgu ac yn talu'r gost honno. Yr anhawster yw, os yw ein sefydliad ar gyfer cyfrwng Saesneg, ond yna bod gennym alw cynyddol yn y boblogaeth am gyfrwng Cymraeg, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i'r modd y gallwn ariannu'r symud o'r cyfrwng Saesneg i'r cyfrwng Cymraeg, heb iddo hefyd costio'n fawr o ran y cyfrwng Cymraeg yn y camau cynnar.

A yw'r cyfraniad cyfalaf o 35% yn ymwneud â'r Fenni, a 100% ar gyfer Mynwy?

Ydy, mae 100% ar gyfer Ysgol Y Ffin ac mae'r 65-35% yn ymwneud â'r Fenni.

Pa ddarpariaeth fydd ar gael ar gyfer disgyblion ADY nad ydynt yn gwneud cynnydd - a fyddant yn mynd yn ôl i'r ysgol Saesneg yn awtomatig?

Ydy, mae'n gwestiwn pwysig, yn enwedig o ran argaeledd gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng Cymraeg. Cryfder ohonom yn gweithio'n rhanbarthol: rydym wedi cymryd camau cyflym dros y 18 mis diwethaf o ran sut rydym yn datblygu ac yn rhannu gwybodaeth. Felly mae popeth ar gyfer y bil newydd (tystiolaeth ategol, dogfennaeth) i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyfforddiant wedi'i ddarparu yn Gymraeg ar gyfer ADY ac rydym yn ymwybodol iawn, trwy recriwtio, ein bod yn chwilio am bobl sydd â'r sgiliau sydd eu hangen i helpu a chefnogi plant ag ADY, ond sy'n gallu gwneud hynny yn Gymraeg. Er enghraifft, mae un o aelodau ein tîm Anawsterau Dysgu Penodol yn siarad Cymraeg, felly gall weithio trwy'r ddau gyfrwng. Nid ydym lle mae angen i ni fod, oherwydd y materion recriwtio sy'n ein hwynebu, ond rydym yn  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Blaengynllun Gwaith Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 497 KB

Cofnodion:

Y cyfarfod nesaf yw 19eg Ionawr, gan edrych ar graffu ar y Gyllideb. Bydd gweithdy addysg gyfrwng Gymraeg ar 28ain Ionawr. 11eg Chwefror, rhoddir sylw i GCA a Phrydau Ysgol Am Ddim. Cytunir mai dwy eitem ar yr agenda fesul cyfarfod sy'n gweithio orau.

6.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a’r Cabinet pdf icon PDF 767 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 468 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir.

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

19eg Ionawr 10.00yb, gyda chyngyfarfod am 09.30.