Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Cytunodd y pwyllgor i gofnodi unrhyw ddatganiadau buddiant fel a phryd yn briodol wrth drafod yr agenda.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

 

·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yn well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)


Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer
cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd oedd yn bresennol yn y cyfarfod.

 

3.

Diweddariad Ysgol Cas-gwent

Derbyn adroddiad sefyllfa ar Ysgol Cas-gwent, fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog ei nodyn gwybodaeth, gan dynnu sylw aelodau at y pwyntiau allweddol:

 

·         Cyflwr yr adeilad – mae ffocws Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ar ddarparu adeiladau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, h.y. carbon sero-net. Er y gwnaed peth gwaith yn Ysgol Cas-gwent, nid yw’r adeilad yn effeithiol o ran ynni ac mae angen gwaith sylweddol i’w godi i’r safon a ddisgwylir ar gyfer ysgol yr 21ain Ganrif.

 

·         Capasiti – Y capasiti presennol yw 1282 lle, gyda 738 disgybl ar y gofrestr gan olygu bod 544 lle gwag – 42%. Mae’n annhebyg y bydd y niferoedd yn newid yn sylweddol dros y 6 i 7 mlynedd nesaf heb unrhyw dwf sylweddol drwy enedigaethau byw neu ddatblygiadau tai i’w disgwyl. Mae’r ysgol hefyd yn gweld disgyblion yn symud ar hyn o bryd i Wyedean, tra bod y Pennaeth ac Ysgol Cas-gwent wedi gweithio’n agos gyda’r ysgolion cynradd yn y clwstwr i annog mwy o blant i symud i Gas-gwent.

 

·         Bydd y gwaith yn dechrau yn y 12 mis nesaf i edrych ar addysg gynradd ac uwchradd yn holl ardal Cas-gwent i sicrhau fod y stad addysg yn addas i’r diben ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Diolchodd y cadeirydd i’r swyddog am ei ddiweddariad a gwahoddodd sylwadau gan aelodau’r pwyllgor, fel sy’n dilyn:

 

 

Her Aelod: 

 

·         A wyddom os bydd costau diweddaru’r adeilad i gyrraedd y safon cynaliadwyedd gofynnol yn fwy na chost adeilad newydd a phryd y gwneir unrhyw benderfyniad? Fedrwch chi egluro’r cyfraddau cyllid band y mae’r nodyn yn cyfeirio atynt?

 

Rydych yn iawn a dangoswyd hyn gyda’r ddwy ysgol arall, felly mae angen arolwg manwl i ganfod os gall yr adeilad oddef y lefel honno o adnewyddu. Nid wyf wedi gweld y gyfradd ymyriad cyllid band ar gyfer y tro nesaf hyd yma gan fod gwaith yn dal i fynd rhagddo arno, felly byddwn yn aros eglurdeb ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd hynny gennym.

 

·      Sylweddolaf fod y ffocws ar ddatblygu Ysgol y Fenni ar hyn o bryd ond rwy’n falch i nodi fod gwaith yn mynd rhagddo i roi Cas-gwent mewn sefyllfa i fedru cynnig am y cyllid band C hwnnw pan ddaw ar gael, gan gydnabod ei fod ffordd bell i ffwrdd yn 2024-25. Rwy’n falch iawn i weld y gwelliannau a wnaethpwyd drwy gydol yr haf i wella’r amgylchedd dysgu gyda goleuadau newydd a gostwng yr ôl-troed carbon. Er fod cyllidebau dan bwysau, gobeithiwn y gallwn barhau i fuddsoddi yn yr ysgol. Fy nghwestiwn yw beth fwy fedrir ei wneud yn awr fel bod myfyrwyr Cas-gwent yn derbyn safonau amgylchedd dysgu cyfartal â’u cyfoedion?

·       

·      Rydym bob amser yn adolygu’r cyllid cyfalaf sydd ar gael i ni ond mae bob amser yn fater o gadw’r fantol yn nhermau diwallu anghenion pob ysgol ond byddwn yn parhau i weld pa gwmpas sydd yna i wella’r ysgol, mae hynny’n rhywbeth y gallwn ymrwymo iddo.

·       

·      Hoffwn hefyd awgrymu arolwg o ddisgyblion sy’n gadael yr ysgol gynradd i weld pam eu bod yn dewis Wyedean yn  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cael diweddariad llafar ar gasgliadau'r broses ymgynghori, cyn adrodd i'r Cabinet.

 

Cofnodion:

Gwahoddwyd y Pennaeth Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc i gyflwyno diweddariad byr ar y casgliadau o’r broses ymgynghori oedd yn cynnwys digwyddiadau wyneb i wyneb gyda rhanddeiliaid a phenaethiaid ysgolion. Tynnodd y swyddog sylw at y pwyntiau dilynol:

·         Derbyniwyd pump ymateb ffurfiol hyd yma, ond disgwylir mwy cyn y dyddiad cau.

·         Un casgliad allweddol yw fod cefnogaeth gyffredinol ar gyfer twf y Gymraeg ar draws Sir Fynwy.

·         Mae peth siom y bydd ein hysgol egin ar agor o 2023 ac nid o 2023. Hefyd, beth pryderon gan yr ysgolion cyfrwng Saesneg ar yr effaith a gaiff arnynt, a sut y byddwn yn sicrhau fod ein cynllun yn ddigon cadarn i ddatblygu’r Gymraeg yn ein holl ysgolion, cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg.

·         Rydym wedi trafod y cynllun yn llawn gydag Estyn ac yn disgwyl eu hymateb.

·         Rydym wedi gweithredu o amgylch yr ysgol egin a drafodwyd yn eich cyfarfod blaenorol gan anelu i sefydlu ysgol egin cyn gynted ag sydd modd ond yn sylweddoli fod rhai heriau sylweddol wrth gyflawni hyn yn gyflym gyda’r angen am broses ymgynghori lawn ac etholiad ym mis Mai 2022. Fodd bynnag, rydym yn hyderus y gallwn gael hynny yn ei le ar gyfer mis Medi 2023. Ar gyfer plant sy’n edrych ar fynychu’r ysgol honno o fis Medi 2022, byddwn yn edrych ar ddarparu ysgol egin ar gyfer dosbarth derbyn a blwyddyn 1 yn y cyfamser, a byddwn yn anelu i gyfathrebu hynny i rieni cyn gynted ag sydd modd fel y gallant wneud eu cynlluniau.

·         Bydd angen i’r Cabinet ac wedyn Lywodraeth Cymru gymeradwyo’r drafft Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.

·         Rwy’n falch i’ch diweddaru fod y cyngor wedi sefydlu cynllun peilot 3 blynedd ar gyfer darpariaeth trochi hwyr sy’n mynd rhagddo gydag ychydig o ddisgyblion yn mynychu ac ymddengys ei fod yn cael cryn effaith yn barod ar Ysgol y Ffin a cheisiadau ar gyfer 2023, ac felly mae hyn yn gynnydd enfawr ar yr hyn sydd gennym hyd yma. Er mwyn cyflymu’r gwaith hwn, rwy’n falch i’ch hysbysu fod y cyngor wedi gwneud cais am ac wedi derbyn tua £84,000 mewn arian grant i gefnogi trochi hwyrach dros y 2 dymor nesaf, yn seiliedig ar staffio ac adnoddau ychwanegol a thechnegau hyfforddiant, fydd yn ein helpu gyda galw uwch yn y dyfodol.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddog am y diweddariad cynhwysfawr a gwahoddodd gwestiynau gan aelodau. Datganodd y Cynghorwyr Tudor Thomas a David Hughes fuddiant personol ond heb fod yn rhagfarnu fel llywodraethwyr Ysgol y Ffin, y Fenni.

 

Her gan Aelod:

 

·         Gan gydnabod y gall y cynlluniau gorau fynd o chwith oherwydd dylanwadau allanol, fodd bynnag mewn adroddiad llywodraethwyr diweddar gerbron bwrdd llywodraethwyr Brenin Harri, deallai aelodau fod rhai myfyrwyr a fu’n flaenorol yn derbyn darpariaeth Gymraeg yn Nhorfaen wedi canfod fod eu darpariaeth wedi dod i ben ac fel canlyniad yn mynd i Ysgol Brenin Harri, oedd yn ceisio eu cefnogi. A oes unrhyw gyllid ychwanegol a fedrai fod ar gael i Ysgol Brenin Harri i wneud hyn?

·          

Ar hyn o bryd,  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cyflogaeth a Sgiliau pdf icon PDF 2 MB

Adrodd ar gynnydd ar y rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni wrth ddatblygu'r sector sgiliau a chyflogaeth (y mae Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu hefyd yn craffu arno).

 

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd fod Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu wedi craffu ar yr adroddiad hwn ac y daw gerbron y pwyllgor ar sail gwybodaeth i ddiweddaru aelodau ar weithgareddau’r Tîm Cyflogaeth a Sgiliau. Gofynnodd y Cadeirydd i’r swyddogion i gyflwyno’r adroddiad yn gryno, gan roi sylw i’r prif bwyntiau:

 

·         Cafodd y Tîm ei ailstrwythuro nawr gyda darpariaeth yn awr yn cynnwys Kickstart, InFuSe a thîm cyflenwi estynedig Cymunedau dros Waith a Mwy.

·         Mae Kickstart yn rhaglen cyflogaeth y Deyrnas Unedig a ddatblygwyd mewn ymateb i Covid 19 ac mae’n rhan o ymateb Covid Llywodraeth y Deyrnas Unedig o fewn eu ‘Cynllun Swyddi’, gan anelu i greu miloedd o swyddi nawr a gyllidir yn llwyr ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r cynllun yn gydnaws gyda Chynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru wrth baratoi am newid blaengar ym myd gwaith, gan ymateb i fylchau sgiliau presennol a’r dyfodol a rhoi dull wedi’i bersonoli at gymorth cyflogadwyedd. Mae’r Cynllun yn anelu i greu lleoliadau gwaith chwe mis ar gymhorthdal llawn ar gyfer unigolion 16-24 oed sy’n hawlio Credyd Cynhwysol ac sydd mewn risg o ddiweithdra hirdymor.

·         InFuSe yw rhaglen gwasanaethau dyfodol arloesol y sector cyhoeddus Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n anelu i feithrin sgiliau a chapasiti ar gyfer arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r rhaglen yn galluogi gweithwyr cyflogedig i geisio mynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau lleol byd go iawn, yn cynnwys datgarboneiddio cerbydau’r Cyngor, effeithiolrwydd ynni cartref, cyfleoedd am ynni o faw c?n, cynyddu cadwyni cyflenwi drwy gaffaeliad a datblygu cymunedol seiliedig ar asedau.

·         Mae’r Tîm Cyflogaeth a Sgiliau yn arwain ar/cyflenwi prosiectau gydag amcangyfrif gwerth o £2.4m ym mlwyddyn ariannol 2021-22 yn unol â thargedau a deilliannau prosiect.

·         Daw Ysbrydoli i Gyflawni, Ysbrydoli i Weithio a Sgiliau Gwaith, sy’n brosiectau a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i ben ym mis Rhagfyr 2022 pan ddaw ffrwd cyllid yr Undeb Ewropeaidd i ben. Mae hyn yn rhoi her i gynaliadwyedd NEET awdurdodau lleol a ffigurau diweithdra. Bydd colli darpariaeth ynghyd â phrofiad, gwybodaeth a setiau sgiliau y timau hyn yn cael effaith negyddol ar breswylwyr Sir Fynwy.

·         Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwain ar bapur cyflogadwyedd ar ran deg awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n nodi gofynion cyflogaeth a sgiliau y rhanbarth ar gyfer y dyfodol ac yn ymchwilio sut y gall y Gronfa Rhannu Ffyniant gefnogi hyn yn y dyfodol.

·         Aiff yr adroddiad a gymeradwywyd gan Fwrdd Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy gabinet pob Awdurdod Lleol.

·         Yn y cyfamser, cyflwynwyd cais Cronfa Adnewyddu Cymunedol ar gyfer cyllid tymor byr rhwng mis Awst 2021 a mis Mawrth 2022 yn barod am gynnig dilynol i’ Gronfa Rhannu Ffyniant y Deyrnas Unedig yn 2022/23.

·         Gobeithir y bydd y cynnig yn hybu’r gwasanaeth presennol drwy:

-       Datblygu system brysbennu - dull i sicrhau atgyfeiriadau i’r gefnogaeth gywir;

-       Cyflogi Gweithiwr Ymgysylltu Llesiant;

-       Gwella ymgysylltu digidol ac allgymorth;

-       Cyrchu cyfleoedd cyflogaeth mewn Adeiladu a Digidol;

-       Targedu cymorth cyflogaeth ar gyfer y digartref/rhai mewn risg o ddod yn ddigartref.

 

Diolchodd y  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc pdf icon PDF 509 KB

Cofnodion:

Tynnodd y Cadeirydd sylw aelodau at gyfarfod nesaf y Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc a fyddai’n trafod y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid a Monitro’r Gyllideb Mis 7. Cytunodd y pwyllgor i alw cyfarfod arbennig ar 31 Ionawr i graffu cynigion cyllideb y Cyngor.

 

7.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 531 KB

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor yr adroddiad ond ni thynnodd sylw at unrhyw beth oedd angen craffu arbennig na roddwyd ystyriaeth iddo wrth ddatblygu rhaglen gwaith y Pwyllgor Dethol.

 

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 527 KB

Cofnodion:

Cytunwyd ac eiliwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: 20 Ionawr 2022