Agenda and minutes

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Llun, 29ain Ebrill, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ar gyfer Fforwm Agored i’r Cyhoedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio’n fyw a bydd dolen i’r ffrwd fyw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw faterion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch fynychu'r cyfarfod yn bersonol (neu ymuno o bell drwy Microsoft Teams), neu gyflwyno sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair).

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm, a hynny dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Aelodau'r Pwyllgor cyn y cyfarfod.

 

Mae’r amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad yn ddibynnol ar Gadeirydd y Pwyllgor. Gofynnwn i gyfraniadau beidio â bod yn hwy na 4 munud.

 

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd yn y cyfarfod, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy e-bostio GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i'w hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, e-bostiwch GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol.

 

3.

Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf. pdf icon PDF 108 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhestr o gamau gweithredu o'r cyfarfod diwethaf.

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

 

1. Capasiti’r Tîm Cyllid: AGORED

2. Strategaeth Pobl: AGORED

3. Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Cheisiadau am Fynediad at Ddata gan y Testun:

    Polisïau rheoli risg corfforaethol: CAEËDIG

4. Datganiad o gyfrifon MCC/ISA260: AGORED

 

 

 

4.

Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Diweddariad Cynnydd y Cyngor pdf icon PDF 520 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dadansoddwr Perfformiad a’r Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data Raglen Waith Archwilio Cymru: Dilynwyd hyn gan Ddiweddariad ar Gynnydd i’r Cyngor ac yna ymatebion gan Gyfarwyddwr Ymgysylltu Archwilio Cymru (Sir Fynwy) a'r Uwch Archwilydd.  Yna gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau.

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad:

 

1.     Craffodd yr aelodau ar ymateb y cyngor i raglen waith Archwilio Cymru, a gofynnwyd am sicrwydd bod cynnydd digonol yn cael ei wneud.

 

2.     Ni chyfeiriodd yr aelodau unrhyw faterion sydd wedi'u cynnwys yn astudiaethau cenedlaethol Archwilio Cymru at bwyllgorau eraill i'w hystyried ble nodwyd ganddynt bod canfyddiadau sy'n arbennig o berthnasol i'r cyngor y mae angen craffu arnynt ymhellach.

 

 

5.

Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol pdf icon PDF 828 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data a’r Dadansoddwr Perfformiad adroddiad ar Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol.  Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau.

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Fel y nodir yn argymhellion yr adroddiad:

 

1.     Adolygodd yr aelodau'r diweddariadau a gynigiwyd i'r polisi rheoli risg strategol a chawsant gyfle i argymell unrhyw newidiadau er mwyn llywio ei ddatblygiad pellach.

2.     Defnyddiodd yr aelodau'r asesiad i geisio sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd trefniadau rheoli risg yr awdurdod; a

3.     Nododd yr Aelodau'r polisïau rheoli risg corfforaethol pellach a nodwyd y gallai'r Pwyllgor eu hadolygu mewn mwy o fanylder fel rhan o'u blaenraglen waith.

 

 

6.

Cynllun Archwilio Mewnol 24/25 pdf icon PDF 554 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol Gynllun Archwilio Mewnol 2024/25.  Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau:

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, adolygodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Gynllun Archwilio Mewnol 2024/25, a bu iddynt gyflwyno sylwadau arno a'i gymeradwyo.

 

 

 

7.

Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol 2024 pdf icon PDF 579 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol adroddiad ar yr Asesiad Ansawdd Allanol (EQA) o Archwilio Mewnol 2024.  Ar ôl cyflwyno’r adroddiad, gwahoddwyd Aelodau’r Pwyllgor i ofyn cwestiynau:

 

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Fel y cynhwyswyd yn argymhellion yr adroddiad, nododd y Pwyllgor yr adroddiad a bu iddynt ofyn am ddiweddariadau ar y cynnydd o ran cyflawni'r cynllun gweithredu.

 

8.

Gweithredu argymhellion Archwilio Mewnol y cytunwyd arnynt pdf icon PDF 330 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol adroddiad ar y graddau y mae swyddogion wedi rhoi argymhellion Archwilio Mewnol ar waith.  Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd Aelodau'r Pwyllgor i ofyn cwestiynau.

 

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, nododd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yr adroddiad hwn a'r camau a gymerwyd gan reolwyr gweithredol.

 

9.

Model Darparu Arfaethedig yn y Dyfodol ar gyfer y Gwasanaeth Archwilio Mewnol pdf icon PDF 176 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weithredwr a'r Prif Swyddog Adnoddau adroddiad ar y Model Darparu Arfaethedig yn y Dyfodol ar gyfer y Gwasanaeth Archwilio Mewnol.  Yna gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau.

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau yma

 

Fel y manylir yn argymhellion yr adroddiad:

1.     Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn nodi'r gwerthusiad o opsiynau gan roi sylwadau ar y model cyflawni arfaethedig ar gyfer Archwilio Mewnol, ac

2.     Roedd y Pwyllgor yn cefnogi cryfhau trefniadau Gwrth-dwyll o fewn Cyngor Sir Fynwy gan greu swydd newydd o fewn y tîm Archwilio Mewnol sy'n ymroddedig i ymateb i dwyll a hyfforddiant. 

 

 

10.

Adolygiad Data Perfformiad Archwilio Cymru pdf icon PDF 803 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Ymgysylltu Archwilio Cymru (Sir Fynwy) a'r Uwch Archwilydd Adolygiad o Ddata Perfformiad Archwilio Cymru.  Ymatebodd y Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data i gwestiynau:

 

 

Gweler y drafodaeth ar yr eitem hon, cwestiynau a sylwadau, yma

 

 

11.

Blaengynllun y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd Blanegynllun Gwaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

Gwyliwch yma

 

 

12.

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 166 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

 

Gwyliwch yma

 

 

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 6ed Mehefin 2024