Agenda and minutes

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Iau, 11eg Ionawr, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Eitem 7 – Strategaeth Rheoli Asedau: Roedd y Cynghorydd Sir Easson wedi datgan buddiant nad yw'n rhagfarnu fel aelod o Gyngor Tref Cil-y-coed sydd â swît swyddfeydd ym Mharc Busnes Castlegate.

 

Eitemau5/6 – Datganiad Cyfrifon – cronfeydd ymddiriedolaeth elusennol (Cronfa Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy): Roedd yr Aelod Lleyg Martin Veale wedi datgan buddiant nad yw’n rhagfarnu fel llywodraethwr yng Ngholeg Gwent, yr endid cyfreithiol sy’n gyfrifol am Goleg Amaethyddol Brynbuga.

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau Fforwm Agored Cyhoeddus
y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio’n fyw a bydd dolen i’r ffrwd fyw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw faterion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch fynychu'r cyfarfod yn bersonol (neu ymuno o bell drwy Microsoft Teams), neu gyflwyno sylwadau ysgrifenedig drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair).

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Aelodau'r Pwyllgor cyn y cyfarfod.

 

Mae’r amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd siarad yn ôl disgresiwn Cadeirydd y Pwyllgor. Gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hwy na 4 munud.

 

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd yn y cyfarfod, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy e-bostio GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i'w hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, e-bostiwch

GACRegistertoSpeak@monmouthshire.gov.uk

 

 

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Nodi'r Rhestr o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 117 KB

Cofnodion:

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=-naiXSeHb9ppgRI0&t=74

 

 

1. Capasiti'r Tîm Cyllid: AGORED

2. a) Strategaeth Pobl: AGORED

    b) Strategaeth Rheoli Asedau: AR GAU

 

(Cynghorydd Sir Tony Easson o 14.07)

 

3. Adroddiad Cwynion Awdurdod Cyfan: AGORED

4. Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Cheisiadau Mynediad Gwrthrych Data:

     a) Trefniadau Llywodraethu Polisi Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a   
         Chais Gwrthrych am Wybodaeth: AR GAU

      b) Polisïau rheoli risg corfforaethol: AGORED

5. Polisi Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo: AR GAU

6. RIPA (Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000): AR GAU

 

 

 

 

4.

Datganiad Cyfrifon - cronfeydd ymddiriedolaeth elusennol pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid y Datganiad o Gyfrifon ar gyfer Cronfeydd yr Ymddiriedolaeth Elusennol, a chyflwynodd Rheolwr Archwilio Ariannol Archwilio Cymru yr ISA260. Wrth wneud hynny, cydnabuwyd gwaith a chydweithrediad y Tîm Cyllid a swyddogion Archwilio Cymru. Yn dilyn cyflwyno’r adroddiadau, gwahoddwyd cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor:

 

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=qmFsgzfwGqnixBnt&t=406

 

Cytunwyd ar yr argymhellion, a chytunodd y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd lofnodi’r Llythyr Cynrychiolaeth:

 

1.1            Bod datganiad o gyfrifon archwiliedig 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Eglwys yng Nghymru (Atodiad 1) yn cael ei gymeradwyo ar y cyd ag adroddiad Archwilio Cymru ISA260 ar yr Archwiliad o Gyfrifon ar gyfer Cronfa’r Degwm.

 

1.2            Bod y datganiadau ariannol a archwiliwyd yn annibynnol ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgolion Fferm Sir Fynwy ar gyfer 2022/23 (Atodiad 2) yn cael eu cymeradwyo ar y cyd â'r Adroddiad Arholiad Annibynnol ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgolion Fferm Sir Fynwy.

 

CAM GWEITHREDU: Gan gwestiynu effeithiolrwydd Cronfa'r Eglwys yng Nghymru, gofynnodd Aelod o'r Pwyllgor am wybodaeth am gyfran y grantiau a delir o'r gronfa ar gyfer lleddfu tlodi. Bydd y Pennaeth Cyllid yn rhannu ymateb y tu allan i'r cyfarfod.

5.

ISA260 ar gyfer cronfeydd ymddiriedolaeth pdf icon PDF 785 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriwyd yr eitem hon ar yr un pryd â'r eitem flaenorol.

6.

Strategaeth Rheoli Asedau pdf icon PDF 756 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Datblygu, Ystadau a Chynaliadwyedd y Strategaeth

Rheoli Asedau. Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, gwahoddwyd cwestiynau gan

Aelodau’r Pwyllgor:

 

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=OTTUE0vKONuKw92U&t=925

 

Yn unol â'r argymhellion yn yr adroddiad, y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

1.               cynnal craffu cyn gwneud penderfyniad ar y Strategaeth Rheoli Asedau a pholisïau cysylltiedig: a

2.               argymell cymeradwyo'r Strategaeth Rheoli Asedau i'r Cyngor Llawn.

 

 

7.

Cynllun Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit pdf icon PDF 360 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Cynllun Gwaith i'r Dyfodol.

 

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=CTrQwRu0MfEHkkKh&t=2746

 

 

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 157 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

 

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=CTrQwRu0MfEHkkKh&t=2746

 

 

9.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol y Pwyllgor Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weithredwr a'r Prif Swyddog Adnoddau yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol o'r Pwyllgor Buddsoddi. Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

https://www.youtube.com/live/31MMsls9pPU?si=yPTyO4HDLWcrb8x9&t=2948

 

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, mae’r Pwyllgor:

 

1.     wedi derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod ar ôl ystyried y newidiadau llywodraethu arfaethedig i’r Pwyllgor Buddsoddi yn ei gyfarfod ar
9fed Ionawr 2024.

2.     wedi ystyried a chraffu ar y trefniadau llywodraethu diwygiedig, arfaethedig sydd wedi’u cynnwys yn y Polisi Buddsoddi Asedau diwygiedig (atodiad 1) ac a grynhoir yn adran 4 o’r adroddiad hwn, a chymeradwyo newidiadau o’r fath sy’n cael eu cynnig i’r Cyngor yn ei gyfarfod ar
18fed Ionawr 2024.

3.     wedi derbyn diweddariad perfformiad ar bortffolio eiddo masnachol a buddsoddi’r Cyngor, yn dilyn diweddariad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Buddsoddi ar 28ain Tachwedd 2023.

 

 

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 22ain Chwefror 2024