Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Nodi'r Rhestr Gweithredu o'r cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 38 KB

5.

Hyfforddiant Archwilio Gwrth-lwgrwobrwyo (Cyflwyniad)

6.

Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o drefniadau Chwythu'r Chwiban a Thegwch yn y Gwaith (Achwyniadau) pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfrifon Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy (2018-19) pdf icon PDF 119 KB

8.

ISA Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy pdf icon PDF 508 KB

9.

Adolygiad Dilynol Iechyd yr Amgylchedd Swyddfa Archwilio Cymru ac Ymateb y Rheolwyr pdf icon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygiad Dilynol Gwasanaethau Hamdden Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 281 KB

11.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes canlynol yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys gwybodaeth fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf (Barn y Swyddog Priodol ynghlwm). pdf icon PDF 98 KB

12.

I gadarnhau cofnodion y cyfarfodydd blaenorol pdf icon PDF 85 KB

13.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 13eg Chwefror 2020

14.

Diweddariad 6 mis ar Farnau Anffafriol pdf icon PDF 116 KB

15.

Diweddariad 6 mis ar Farnau Anffafriol (Rhan 2)

16.

Blaengynllun Gwaith pdf icon PDF 31 KB