Agenda and minutes

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau Fforwm Agored Cyhoeddus y
Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r llif byw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy/ Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy'r ffurflen hon

 

Rhannwch eich barn drwy uwchlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu;

Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno’ch sylwadau neu ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi, os ydych wedi cofrestru o’r blaen.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm,  dri diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain yn seiliedig ar thema yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Mae faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, ond er mwyn ein galluogi i ddarparu ar gyfer nifer o siaradwyr, gofynnwn i gyfraniadau beidio â bod yn hwy na 3 munud.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy e-bostio wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i’w craffu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, e-bostiwch  wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

 

 

Cofnodion:

Dim.

 

 

3.

Nodi'r Rhestr o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 123 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhestr weithredu o’r cyfarfod blaenorol.

 

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=1RQQPHbpeTnHyUxi&t=68

 

1.     Capasiti Tîm Cyllid: AR AGOR

2.     Strategaeth Pobl a Strategaeth Rheoli Asedau: AR AGOR

3.     Adroddiad Cwynion Awdurdod Cyfan: AR AGOR

4.     Cofrestr Risg Strategol: WEDI CAU

5.     Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Mynediad Gwrthrych i Ddata:

a)     Trefniadau llywodraethu polisi ar gyfer Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Mynediad Gwrthrych i Ddata: AR AGOR

b)     Polisïau rheoli risg corfforaethol: AR AGOR

6.     CynllunGweithredol Drafft: WEDI CAU

7.     Polisi Gwrth Dwyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo:  AR AGOR

8.     Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Cynnydd y Cyngor (diffyg yn ystod y flwyddyn a datblygu cyllideb): WEDI CAU

 

4.

23/24 Adroddiad y Trysorlys Ch2 pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd yr Adroddiad Trysorlys ar gyfer Chwarter 2 ei gyflwyno gan y Pennaeth Cyllid. Gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau.

 

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=E_lb1UygbK4OJef6&t=1561

 

Yn unol â’r argymhelliad, adolygodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio y gweithgareddau rheoli trysorlys a’r perfformiad a sicrhawyd yn ail chwarter 2023/24 fel rhan o’u cyfrifoldeb diprwyedig i ddarparu craffu ar bolisi, strategaeth a gweithgaredd trysorlys ar ran y Cyngor. Roedd y Pwyllgor yn fodlon gyda’r wybodaeth a roddwyd.

 

(Cynghorydd Sir Ann Webb o 14.54)

 

5.

Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol. pdf icon PDF 756 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Perfformiad a Dirnadaeth Data adroddiad ar Effeithlonrwydd y Fframwaith Rheolii Risg Strategol. Yn dilyn cyflwyniad yr adroddiad gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i ofyn cwestiynau.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=joP9VITv3e-Xwz57&t=3725

 

Yn unol ar argymhellion yr adroddiad, fe wnaeth Aelodau:

 

·        ddefnyddio’r asesiad i geisio sicrwydd am effeithlonrwydd trefniadau rheoli risg yr awdurdod; a

·        nodi’r polisïau rheoli risg corfforaethol pellach posibl a ddynodwyd yn 3.8 y gallai’r Pwyllgor eu hadolygu ac y caiff diweddariad pellach ei roi i’r pwyllgor fel rhan o’r adolygiad o’r polisi rheoli risg strategol ym mis Ebrill 2024.

 

6.

Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon - 2022/23. pdf icon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog, Pobl, Perfformiad a Phartneriaethau Lythyr Blynyddol 2022/23 yr Ombwdsmon. Yn dilyn cyflwyno’r Llythyr, gwahoddwyd Aelodau Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau

 

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=pYdALkauoayCMhXb&t=4821

 

Fel y manylion yn argymhellion yr adroddiad:

 

·       Nododd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gynnwys llythyr blynyddol Ombwdsmon Sector Cyhoeddus Cymru (Atodiad 1) a chadarnhau nad oedd unrhyw faterion yr oedd yn ofynnol hysbysu’r Ombwdsmon amdanynt.

·       Mae’r awdurdod yn dal i ymwneud â gwaith safonau cwynion yr Awdurdod, defnyddio hyfforddiant ar gyfer staff a rhoi data cwynion i’r Ombwdsmon. Nodwyd bod yr awdurdod hefyd wedi gweithredu polisi cwynion enghreifftiol yr Ombwdsmon yn llawn.

 

 

7.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA). pdf icon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfreithiwr adroddiad ar Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA). Yn dilyn hyn gwahoddwyd aelodau i ofyn cwestiynau.

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=DxPE8rSJO4_HKWEv&t=5318

 

Yn unol ag argymhellion yr adroddiad, derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad a nodi ei gynnwys.

 

CAM GWEITHREDU: Cyfreithiwr i ddarparu gwybodaeth i’r Pwyllgor:

 

·        ar y ddeddfwriaeth ynghylch gwerthu ocsid nitraidd, y cosbau posibl i fanwerthwyr a gwybodaeth ar wahardd eitemau o’r fath rhag cael eu gwerthu ar ôl cyfarfod heddiw.

·        ar y ddeddfwriaeth ynghylch defnydd fêps a chynnyrch fêp a chosbau posibl.

·        defnydd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i ganfod twyll e.e. budd-daliadau.

 

8.

Cynllun Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit. pdf icon PDF 350 KB

Cofnodion:

9.

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19eg Hydref 2023. pdf icon PDF 153 KB

Cofnodion:

 Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod gywir.

 

https://www.youtube.com/live/3GFB7JGWhrw?si=S9y1qllir1nRg0QK&t=5924

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 11eg Ionawr 2024.