Agenda and minutes

Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit - Dydd Iau, 13eg Hydref, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

3.

Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 277 KB

Cofnodion:

Nodwyd y rhestr weithredu o'r cyfarfod diwethaf.

 

1.    Cydweithrediadau Allweddol:   Rhoddodd y Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data ddiweddariad i'r Pwyllgor bod rhestr ddrafft o gydweithrediadau allweddol yn barod i'w rhannu ag Archwilio Mewnol a'r Tîm Arweinyddiaeth Strategol,  cyn ei ychwanegu at y Blaengynllun Gwaith. 

 

Statws Gweithredu:  Ar agor (Argymhelliad i Gau - 24ain Tachwedd 2022)

 

2.    Croesgyfeirio adroddiadau gyda Chylch Gorchwyl y Pwyllgor:  Bydd y Prif Archwilydd Mewnol yn adolygu adroddiadau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn erbyn cylch gorchwyl y Pwyllgor.  Wrth symud ymlaen, bydd yn sicrhau bod adroddiadau ar y Blaengynllun Gwaith yn cynnwys croesgyfeiriadau.

 

Cam Gweithredu: Ar agor (Yn parhau tan Fawrth 2023)

 

3.    Adroddiad Alldro Archwilio Mewnol:

 

i)          Gwahodd rheolwyr gwasanaeth i'r cyfarfod nesaf o ran: Barn Gyfyngedig (Teithio Rhatach) a Fflyd (Iechyd a Diogelwch a Rheoli Gyrwyr):  Mae'r eitem hon ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod heddiw.

 

Statws Gweithredu:  Wedi cau

 

ii)         Darparu ffigyrau Twyll (nid canrannau):  Cynghorodd y Prif Archwilydd Mewnol

bod y wybodaeth wedi cael ei choladu a sylwebaeth wedi cael ei hychwanegu i'w dosbarthu i Aelodau'r Pwyllgor.

 

Statws Gweithredu:  Ar agor (Argymhelliad i Gau – 24ain Tachwedd 2022)

 

4.    Rhestr Weithredu:  Mae'r rhestr weithredu wedi cael ei diwygio

 

Statws Gweithredu:  Wedi cau

 

5.    Datganiad Cyfrifon:

 

i)             Dywedodd y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol Dros Dro fod y gwelliannau wedi'u gwneud a bydd y ddogfen yn cael ei chwblhau gan y Pwyllgor hwn yn y cyfarfod nesaf. 

 

Statws Gweithredu:  Ar agor (Argymhelliad i Gau – 24ain Tachwedd 2022)

 

ii)            Cynllun terfyn cyflymder 20mya ac argaeledd ariannu ar gyfer gwrthdroad y cynllun: Bydd ymateb yn cael ei ddosbarthu erbyn diwedd yr wythnos.

 

Cam Gweithredu: Ar agor (Argymhelliad i Gau – 24ain Tachwedd 2022)

 

6.    Diweddariad ac Amserlen Chwarterol Archwilio Cymru: Mae adroddiad Sicrwydd ac Asesiad Risg Archwilio Cymru ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod heddiw.

 

Statws Gweithredu:  Wedi cau

 

7.    Adroddiad Llamu Ymlaen Archwilio Cymru:

 

i)             Mae'r Prif Archwilydd Mewnol a'r Dirprwy Brif Weithredwr yn cwrdd â'r Cadeirydd; bydd trefniadau craffu ar gyfer y bobl a'r strategaethau asedau yn cael eu trafod.

 

Statws Gweithredu:  Ar agor.

 

ii)            Bydd y Cadeirydd yn trafod y cynnydd yn erbyn cerrig milltir allweddol dros dro yn y cyfarfod uchod.

 

Statws Gweithredu:  Ar agor.

 

iii)           Diweddaru a chwblhau'r Cynllun Corfforaethol a Chymunedol:  Eglurodd y Rheolwr Mewnwelediad Perfformiad a Data fod y Cynllun ar agenda'r Cabinet yr wythnos nesaf a bydd yn cael ei ystyried gan y Cyngor ar 27ain Hydref 2022. Mae'r Cynllun yn gosod cyfeiriad cychwynnol i'w ddatblygu ymhellach.  Mae disgwyl i'r Cynllun llawn gael ei gyhoeddi yn gynnar yn 2023 ochr yn ochr â'r gyllideb.

 

Statws Gweithredu:  Ar agor.

 

8.    Asesiad Risg Strategol Awdurdod Cyfan

 

Roedd y Cadeirydd yn cynnig cymorth ar y camau a restrir yn y cyfarfod olaf i'w cau erbyn diwedd y flwyddyn galendr.   Esboniodd y Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data y bydd fformat diwygiedig y Gofrestr Risg yn ystyried y sylwadau a wnaed a bydd fersiwn ddrafft yn cael ei rhannu gyda'r Cadeirydd.  

 

Mae'r risg Tai wedi  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Asesiad Risg Gwrth-Lwgrwobrwyo pdf icon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Dirprwy Brif Weithredwr gyflwyniad ar y trefniadau sydd mewn lle ar gyfer gwrth-dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd.  Cadarnhaodd y Prif Archwilydd Mewnol fod Archwiliad Mewnol wedi ystyried adroddiad olrhain CIPFA a’r dadansoddiad data er mwyn nodi twyll allweddol yn genedlaethol, eu perthnasedd i Sir Fynwy ac i sicrhau bod lliniaru priodol ar waith.  Yn dilyn y cyflwyniad, gwahoddwyd cwestiynau ac adborth:

 

·         Gofynnodd Aelod am risg seibr, ac yn benodol:

-       os oes hyfforddiant staff a chyrsiau gloywi ar gael; 

-       os yw'n orfodol i staff perthnasol;

-       sut mae proffil gwrth-dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn cael ei godi gyda staff; ac

-       os oes polisi chwythu'r chwiban. 

 

Cadarnhaodd y Dirprwy Brif Weithredwr fodolaeth polisi chwythu'r chwiban; sy’n cael ei gyfathrebu i staff wrth ymsefydlu.  Derbyniwyd bod yr hyfforddiant yn waith sydd ar y gweill, hefyd y radd y mae'n orfodol iddi.  Mae gwaith ar y gweill i gyflwyno system rheoli dysgu newydd er mwyn asesu anghenion hyfforddiant unigol, gan gynnwys hyfforddiant gorfodol ar gyfer pob rôl. 

 

Dywedodd y Prif Archwilydd Mewnol wrth y Pwyllgor fod yr hyfforddiant drafft ar gyfer gwrth-dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor blaenorol a'i fod wedi'i gyflwyno i staff Archwilio Mewnol a Chaffael.   Mae angen mireinio pellach cyn ei gyflwyno ymhellach i'r holl staff perthnasol.  Mae'r Polisi Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd ar gael ar y Fewnrwyd a bydd ar y dudalen Archwilio Mewnol ar Yr Hyb.   Mae'r Polisi Chwythu'r Chwiban ar gael ar Yr Hyb pe bai aelod o staff yn dymuno adrodd am bryderon. Bydd yr hyfforddiant sefydlu yn cynnwys hyfforddiant gwrth-dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd ar-lein. 

 

O ran risg seibr, nododd y Dirprwy Brif Weithredwr fod hyn wedi'i gynnwys yn y Gofrestr Risgiau Strategol.   Mae adroddiad blynyddol ar Reoli Seiberddiogelwch ar y Blaengynllun Gwaith a bydd yr adroddiad blaenorol ar gael yn ddiogel i aelodau'r pwyllgor. 

 

·         Gofynnodd Aelod a oes fetio manwl ar gyfer staff allweddol.  Esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr fod gwiriadau diogelu yn cael eu gwneud drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (y GDG). Does dim gwiriadau ariannol na gwiriadau ar gyfer gweithgarwch troseddol.   Bydd y Dirprwy Brif Weithredwr yn cysylltu â'r Aelod y tu allan i'r cyfarfod i drafod ymhellach. 

 

·         Holodd Aelod am unrhyw fuddion neu effaith ar gaffael yn sgil y cydweithrediad â Chyngor Dinas Caerdydd.  Esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr ei fod yn profi i fod yn gydweithrediad da sydd â gallu ac arbenigedd gwell.  Mae cynghorau eraill yn y rhanbarth bellach yn ystyried yr un trefniant.   Eglurwyd bod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg yn craffu ar y strategaeth gaffael. Esboniodd y Prif Archwilydd Mewnol fod archwiliadau’n cynnwys gwiriadau ar gydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau'r cyngor, gan gynnwys y Rheolau Gweithdrefn Contractau a'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol.

 

·         Holodd Aelod os oes canllaw sy'n hawdd ei ddefnyddio ar gyfer codi pryderon (gan gynnwys proses i benderfynu ar lefel y pryder).  Cafodd y broses i aelodau'r cyhoedd godi pryderon ei gwestiynu.   Dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr wrth y Pwyllgor y bydd y polisi yn cael ei ddiweddaru'r flwyddyn ariannol hon  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Archwilio Cymru: Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg ac Ymateb Rheoli pdf icon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Archwilio Cymru Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg Archwilio Cymru o Gyngor Sir Fynwy.  Darparwyd Ymateb Rheoli'r Cyngor gan y Rheolwr Perfformiad a Mewnwelediad Data.   Ar ôl cyflwyno'r adroddiad ac ymateb Rheolaeth y Cyngor, gwahoddwyd cwestiynau:

 

·         Holodd Aelod argymhellion y strategaeth sero net yn enwedig yr elfennau sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol newydd, gyda dyddiad cwblhau arfaethedig o Orffennaf 2023. Cwestiynwyd faint oedd wedi ei ymgorffori yn y cynllun dros dro a beth sydd i'w ddatblygu ar gyfer y cynllun hirach, a strategaeth ariannol tymor canolig.   Ymatebodd y Pennaeth Polisi, Perfformiad a Chraffu y bydd y Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol newydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf, ac yna gan y Cyngor.  Mae'r Cynllun yn un cymharol ysgafn o ran addasu cyfeiriad y gyllideb a osodwyd gan y cyngor blaenorol. Mae llawer o syniadau a chyfraniadau eto i'w hystyried ac o bosib yn cael eu hychwanegu at y fersiwn derfynol a fydd yn cyd-fynd â'r gyllideb newydd.  Tlodi ac anghydraddoldeb, a datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd yw’r ddwy flaenoriaeth bwysicaf a byddant yn cyd-fynd ag unrhyw gamau i ailosod y strategaeth argyfwng hinsawdd a natur, i’w hymgorffori mewn camau gweithredu pellach. 

·         Mewn ymateb i gwestiwn, eglurodd y Dirprwy Brif Weithredwr nad oes ymateb clir gan reolwyr i’r pwyntiau a godwyd gan Archwilio Cymru ar y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, gan fod y Cyngor wedi darparu ymateb rheolwyr ar wahân i'r argymhellion sydd wedi'u cynnwys mewn adolygiad o gynaliadwyedd ariannol gan Archwilio Cymru, gan gadarnhau ein strategaeth ar gyfer tymor canolig cynaliadwy; gellir dosbarthu hwn ar wahân. Cadarnhaodd Swyddog Archwilio Cymru nad oes argymhellion ar gynllunio ariannol tymor canolig yn yr adroddiad hwn oherwydd bod dau gynnig yn weddill ar gyfer gwelliant yn yr adroddiad cynaliadwyedd ariannol blaenorol. Mae'r rhain yn ymwneud â chynllunio arbedion mwy cynaliadwy.   Sicrhaodd swyddogion y byddai cynllun ariannol newydd tymor canolig yn cynnwys dull mwy hirdymor o gynllunio arbedion, unwaith y bydd y cyngor newydd ar waith. Bydd y cynnydd yn cael ei adolygu ddiwedd y flwyddyn ariannol hon.

 

·         Gofynnodd Aelod o ble y tynnir ffin yr ôl troed carbon, gan gyfeirio at yr ynni a ddefnyddir yn gweithio o gartref, gan fod angen rhoi cyfrif am yr elfen honno. Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Datgarboneiddio, Trafnidiaeth a Chymorth bod asesiad sylfaenol carbon safonol ar gyfer pob sector cyhoeddus sy'n cynnwys cymudo.   Nid yw'r matrics yn cynnwys gweithio o gartref eto ond bu trafodaeth gyda LlC ar ystyried hyn.  Awgrymodd yr Aelod fod hyn yn agwedd y dylai Llywodraeth Cymru ac Archwilio Cymru ei hystyried.   Cadarnhawyd y bydd diweddariad ar asesiad llinell sylfaen carbon y llynedd yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Rhagfyr 2022.

 

Dywedodd y Cadeirydd fod ymateb Rheolwyr y Cyngor yn ddigonol ar ôl ystyriaeth briodol. Nododd yr heriau ariannol sylweddol sy'n wynebu'r Cyngor a allai gael effaith ar yr amserlen ar gyfer cwblhau rhai o'r camau hyn.

 

 

6.

Adroddiad Grantiau Blynyddol pdf icon PDF 304 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Swyddog Archwilio Cymru’r Adroddiad Grantiau Blynyddol sy'n crynhoi prif ganfyddiadau gwaith Archwilio Cymru ar hawliadau a ffurflenni ar gyfer 2020/21.   Mae oedi o ran yr adroddiad eleni oherwydd gwaith Budd-dal Tai, ac yn sgil y pandemig.   Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, gwahoddwyd cwestiynau a sylwadau:

 

·         Gofynnodd Aelod a oedd Archwilio Cymru yn fodlon ar y cyfan â safon yr adroddiadau, ac a oedd unrhyw faterion cyffredin neu faterion a ailadroddir y dylai rheolwyr fod yn mynd i'r afael â hwy. Cadarnhawyd nad oes themâu cyson o flwyddyn i flwyddyn.  Mae hawliadau budd-dal tai yn gymhleth i'w harchwilio ac yn aml, mae materion gwahanol yn ymddangos. Mae perthynas dda gyda'r Tîm Budd-daliadau ac nid oes unrhyw bryderon penodol.

·         Gofynnodd Aelod a dywedwyd wrtho fod y Tîm Budd-daliadau yn cael gwybod am fudd-daliadau nad ydynt wedi'u talu, er mwyn sicrhau bod y taliadau cywir yn cyrraedd hawlwyr. 

·         Cyfeiriodd Aelod at yr Ardrethi Annomestig Cenedlaethol a phroblemau gan nodi eiddo gwag am daliadau. Mae gofyn i'r awdurdod wirio eiddo gwag yn barod ar gyfer ceisiadau ond, oherwydd y pandemig, nid oeddent yn gallu mynd allan i gadarnhau bod eiddo'n wag am y cyfnod cyfan sy'n cael ei hawlio.  Roedd hyn yr un peth i bob awdurdod.    Roedd yna ffynonellau eraill o dystiolaeth oedd yn rhoi rhywfaint o sicrwydd.

·         Gan nodi pedwar o bum hawliad yn amodol, gofynnodd Aelod am y deilliannau.  Mae Archwilio Cymru yn cyflwyno canfyddiadau i'r cyrff sy'n talu grantiau a'u penderfyniad nhw yw gweithredu.  Cadarnhaodd y Dirprwy Brif Weithredwr fod y symiau'n ddibwys, felly roedd yn annhebygol y bydd unrhyw sylwadau adborth.  Ar y cyfan, mae amgylchedd rheoli da.  Bydd Swyddog Archwilio Cymru yn bwydo neges yn ôl i awgrymu bod gan gyrff dyfarnu grantiau isafswm trothwy.

 

Wrth grynhoi, tynnodd y Cadeirydd gysur o gasgliad yr adroddiad gan fod trefniadau cadarn ar waith a nododd fod y farn amodol dim ond oherwydd adnabod ychydig o fân doriadau technegol.

 

7.

Gwahoddiad swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaeth ynghylch Barn Gyfyngedig pdf icon PDF 461 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Archwilydd Mewnol yr adroddiad ar farn gyfyngedig gan egluro bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gwahodd Rheolwyr Gwasanaeth a Phenaethiaid Gwasanaeth i roi diweddariad ar gynnydd.  Roedd gan y Pwyllgor yr opsiwn i dderbyn y sicrwydd a ddarparwyd, a fydd yn cael ei wirio gydag adroddiad dilynol fel y’i cynhwysir yn y Cynllun Archwilio, neu os na dderbynnir esboniadau gan y Rheolwyr, yna gall y Pwyllgor godi pryderon gyda’r Prif Swyddog a’r UDA er mwyn uwchgyfeirio’u pryderon.

 

1.            Teithio Rhatach: 

 

i)              Roedd taliadau caledi gwerth dros £46 mil wedi cael eu hawlio oddi wrth Lywodraeth Cymru nad oedd wedi cael eu hanfonebu ar eu cyfer gan y gweithredwyr na'u talu iddynt: Esboniodd Rheolwr yr Uned Trafnidiaeth Teithwyr fod yr adroddiad yn canolbwyntio ar Gynllun Teithio Rhatach Llywodraeth Leol sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Yn ystod y pandemig, cytunodd Llywodraeth Cymru fod gweithredwyr i'w talu ar y lefelau cyn y pandemig er mwyn darparu cynaliadwyedd gwasanaethau bysiau.  Adeg yr archwiliad roedd y taliadau hyn yn cael eu talu i'r gweithredwyr.  Mae'r farn gyfyngedig am daliadau o £46,000 yn cael eu hawlio o Gynllun Argyfwng Bysiau 2 (BES2) ond heb eu talu’n cysylltu â chynlluniau ariannu grantiau eraill. Roedd yr arian i gael ei ad-dalu gan weithredwyr corfforaethol Lloegr oedd yn mynd i ymrwymo i gynllun BES2, ond roedd ganddynt gyllid gan yr Adran Drafnidiaeth yn lle hynny.   Ychwanegwyd at yr hawliad gan ei fod yn agos at ddiwedd y flwyddyn ariannol (anhysbys a fydden nhw'n gymwys) ac fe gafodd yr arian ei ad-dalu i Lywodraeth Cymru’n llawn.  Ni fydd y mater yn digwydd eto oherwydd, o’r 1af Awst 2022, Llywodraeth Cymru wedi dychwelyd i hawliadau gwirioneddol nid rhai hanesyddol. Roedd yr arian wedi ei gronni o'r blaen am y flwyddyn ariannol hon, a nawr mae wedi ei dalu yn ôl i Lywodraeth Cymru yn Chwarter 4.

ii)             Hawliadau Chwarterol: Esboniodd Rheolwr yr Uned Trafnidiaeth Teithwyr fod yna broblem wedi bod o ran cwblhau ffurflenni i'w hanfon at Lywodraeth Cymru ar ddiwedd y chwarter gyda dyddiad cau o'r 20fed o'r mis canlynol.  Nid yw hyn yn caniatáu fawr o amser i dderbyn manylion gan y gweithredwyr a dychwelyd y ffurflen.  Gan fynd i'r afael â'r sylw o ran eu cyflwyno heb lofnod y Swyddog A151, cadarnhawyd bod hyn yn gywir gan mai adroddiadau drafft oedd y rhain. Y broses archwilio yw bod y tîm cyllid yn gwirio i sicrhau bod y cyfriflyfr yn cytuno â'r datganiad.  Yna gellir llofnodi'r ffurflen gan y Swyddog A151. Cyn hynny, dim ond y dychweliad terfynol a gafodd ei ddychwelyd i Lywodraeth Cymru gyda llofnod gan y Swyddog A151. Llofnodwyd y ffurflenni chwarterol gan y Pennaeth Gwasanaeth. Esboniodd e-bost gan Lywodraeth Cymru fod yr 20fed diwrnod o’r mis canlynol, ar gyfer cyflwyno ffurflenni hawlio tocynnau teithio rhatach, wedi’i ddewis oherwydd bod hanner yr awdurdodau wedi cyflwyno naill ai fersiwn derfynol neu fersiwn ddrafft o’r ffurflen hawlio o fewn yr amserlen honno, ond roedd Llywodraeth Cymru yn deall bod pryd  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

Rhaglen Waith Archwilio Cymru: Diweddariad Cynnydd y Cyngor pdf icon PDF 577 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Mewnwelediad Perfformiad a Data adroddiad i roi diweddariad chwarterol am gynnydd y Cyngor yn erbyn Rhaglen Waith Archwilio Cymru a'i ymateb rheolwyr i argymhellion perthnasol ar gyfer adroddiadau lleol a chenedlaethol.   Ar ôl cyflwyno'r adroddiad, gwahoddwyd cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor:

 

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at y sefyllfa economaidd bresennol gan bwysleisio pwysigrwydd swyddogion gan gryfhau elfennau allweddol ymhellach o'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC).  Gan barhau, awgrymodd y Cadeirydd fod angen i'r CATC fod yn seiliedig ar ystod o senarios credadwy ac yn amodol ar brofion straen. Barn y Cadeirydd oedd nad oes gan y Pwyllgor ddigon o amlygrwydd dros y broses CATC o’r dechrau i’r diwedd, na dealltwriaeth o'r rhagdybiaethau gweithredol ariannol allweddol sy'n sail i'r cynllun.

 

O ran arbedion arfaethedig i gyflawni cyllideb gytbwys, dywedodd y Cadeirydd ei bod yn hanfodol bod y Pwyllgor yn deall lle bydd yr arbedion cost hyn yn cael eu gwneud, ac i gael sicrwydd gan swyddogion nad yw hyn yn effeithio'n faterol ar lefelau rheolaeth fewnol, llywodraethu na materion eraill sy'n ymddangos ar ein rhaglen waith.

 

Bydd y Cadeirydd yn codi'r pwyntiau hyn gyda swyddogion.

 

Dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr fod lefel o sicrwydd yn cael ei roi i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o amgylch y broses gyllideb.  Y llynedd cyflwynwyd datganiad barn swyddogion A151 i'r pwyllgor cyn i'r gyllideb gael ei chymeradwyo fel y gallai'r pwyllgor dawelu meddyliau ei hun o gadernid y broses gyllidebol a digonolrwydd cronfeydd wrth gefn. Os yw'r Pwyllgor eisiau cryfhau sicrwydd, gellir sicrhau bod adroddiad y Cabinet ar gael sy'n rhoi cyd-destun ac amlinelliad o'r broses gyllideb.   Yn ogystal, bydd strategaeth CATC yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ym mis Rhagfyr/Ionawr a gellir cyflwyno fersiwn ddrafft i'r pwyllgor.

 

·         Nododd Aelod bod ystyried mesurau i gau bylchau yn eu cyllideb neu ragweld beth fydd yn digwydd dros y pedair blynedd nesaf yn anodd i'r pwyllgor hwn, ac fe awgrymodd y byddai'n well cynnal pwyllgorau craffu i ystyried hyn yn barhaus.

 

Bydd y Cadeirydd, y Prif Archwilydd Mewnol a'r Dirprwy Brif Weithredwr yn cwrdd ddydd Llun i ystyried yn llawnach rôl y Pwyllgor wrth adolygu cynllun adfer y CATC a'r gyllideb, gyda phwyslais penodol ar sicrhau bod ei waith yn ategu un y Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg). Ystyriwyd y dylai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ganolbwyntio ar reolaeth a phroses wrth drafod y gyllideb i sicrhau ei hun o'r modd y nodir arbedion, sut yr asesir risg a chanlyniadau o ganlyniad i hynny a chynaliadwyedd ariannol dros y tymor canolig.  Mae rhai elfennau arwahanol yn perthyn i'r pwyllgor hwn, ac eraill i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg. 

 

·         Gofynnodd Aelod, gan gyfeirio at astudiaethau cenedlaethol, ble roedd yr ymateb i sero net yn ffitio yn y broses graffu.  Cadarnhawyd bod yr ymateb i gynllun gweithredu strategaeth argyfwng yn yr hinsawdd yn disgyn i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg. 

 

Dywedodd y Cadeirydd, i grynhoi, fod y Pwyllgor wedi adolygu'r cynnydd a wnaed yn ofalus wrth fynd i'r afael â'r pwyntiau a wnaed gan Archwilio Cymru, ac ar y cyfan  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

Blaengynllun y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 265 KB

Cofnodion:

Nodwyd Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

 

·         Amlygodd y Dirprwy Brif Weithredwr y risg bosibl i gau'r broses archwilio, o beidio â chwblhau'r cyfrifon, a allai effeithio ar y cyflwyniad i'r Pwyllgor ym mis Tachwedd. Roedd CIPFA yn ymgynghori â'i aelodau ac awdurdodau lleol o ran asedau seilwaith ac mae’r Bwrdd Cynghori Adrodd Ariannol wedi dod i rai casgliadau, nad ydynt yn ddefnyddiol. Mae angen i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru weithio drwy rai materion ac fe allai hynny effeithio ar y broses archwilio.  Gofynnwyd am ddiweddariad gan Archwilio Cymru. 

 

·         Symudwyd adroddiad Cynnydd Chwarter 3 Archwilio Mewnol o fis Mawrth i fis Chwefror 2023.

 

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 514 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8fed Medi 2022 fel cofnod cywir. 

 

Bydd yr eitem ar yr agenda yn cael ei diwygio i "gymeradwyo" yn lle "cadarnhau" y cofnodion yn y dyfodol.

 

11.

I nodi dyddiad y cyfarfod nesaf fel y 24ain Tachwedd 2022 am 2.00pm