Mater - cyfarfodydd

Test 3

Cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet (eitem 3b)

3b Asesiadau Chwarae Sefydlog a Gweithredu yn y Dyfodol pdf icon PDF 746 KB

Adrannau/Wardiau yr Effeithir Arnynt: Y cyfan

 

Diben: Cyflwyno i Aelodau ganlyniad yr asesiad gwerth chwarae darpariaeth chwarae sefydlog yn y sir.

Cynnigffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth chwarae sefydlog yn Sir Fynwy yn y dyfodol. 

Awdur: Mike Moran, Cydlynydd Seilwaith Cymunedol

 

ManylionCyswllt: mikemoran@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Yn amodol ar ymgynghoriad, mae'r cyngor

 

Yn rhesymoli nifer yr ardaloedd chwarae sefydlog yn y sir ac yn ail-ddarparu y rhai yr argymhellir eu cau - mae'r cyfleoedd i resymoli yn fwy tebygol o ddigwydd yn y pedwar prif anheddiad;

 

Yn disodli'r dosbarthiad cyfredol Meysydd mewn Ymddiriedolaeth (FiT) o blaid dosbarthiad dwyradd Ardaloedd Chwarae Cymdogaeth a Throthwy a bod hyn yn cael ei ddefnyddio i resymoli nifer yr ardaloedd chwarae trefol yn y pedair prif dref;

 

Yn defnyddio'r dosbarthiad diwygiedig hwn wrth asesu cynlluniau gosodiad ar gyfer datblygiadau preswyl newydd yn y sir;

 

Yn rhesymoli'r ddarpariaeth chwarae sefydlog yn Nhrefynwy fel peilot cychwynnol, y gellir ei gyflwyno wedyn i'r prif aneddiadau eraill;

 

Yn y dyfodol symud tuag at ddarparu offer chwarae wedi'i adeiladu o ddefnyddiau mwy naturiol fel coed caled cynaliadwy (e.e. coed robinia), gyda chyfran uwch o offer hygyrch.