Mater - penderfyniadau

PROPOSED AMENDMENT TO PRIMARY SCHOOL CATCHMENT AREA - LLANDENNY VILLAGE

08/03/2023 - PROPOSED AMENDMENT TO PRIMARY SCHOOL CATCHMENT AREA - LLANDENNY VILLAGE

Cytunwyd y dylai’r ardal sydd wedi ei heffeithio (atodiad 1) gael ei osod yn rhan o’r dalgylch ar gyfer   Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga yn sgil y rhesymau a nodir yn yr adroddiad.  

 

Cytunwyd y dylid diwygio dalgylch yr ysgol gynradd o’r 1af Medi 2024  yn unol gyda Pholisi Derbyn i Ysgolion Cymru (Gorffennaf 2013), sydd yn datgan “Rhaid  ymgynghori ar drefniadau derbyn ar gyfer pob ysgol a gynhelir rhwng 1af Medi a’r 1af Mawrth, a’u cadarnhau erbyn 15fed Ebrill o’r flwyddyn ysgol (y ‘flwyddyn benderfynu’) ) sy’n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y bydd y trefniadau’n berthnasol iddi.”