Agenda item

Trafodaeth gyda Chadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Paul Matthews) ar

 

• Mae'r pwerau a roddir i graffu i ddal y PSB i gyfrif

 

• Mae cynhwysedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflwyno'r asesiad lles

 

• Argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Dethol i'r DGC ar eu trefniadau llywodraethu (llythyr at y PSB ynghlwm)

    

Cofnodion:

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Swyddog Gweithredol i gymryd y Pwyllgor drwy y pwyntiau bwled ar yr agenda, gan gymryd i ystyriaeth y llythyr a anfonwyd at Gadeirydd y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Nodwyd bod y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus wedi bodloni dim ond ychydig o weithiau ac yn dal i fod yn endid ifanc o'r bwrdd gwasanaethau lleol blaenorol.

 

Materionallweddol:

 

• Y pwerau a roddir i graffu i ddwyn y BGC i gyfrif

 

Gallu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu asesiad lles.

 

Argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Dethol i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus ar eu trefniadau llywodraethu.

 

Aelodcraffu:

 

Ynystod trafodaeth yn dilyn Trosolwg y Prif Swyddog Gweithredol, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

Gofynnwydos yng nghyfarfodydd bwrdd gwasanaethau cyhoeddus y dyfodol i sicrhau presenoldeb lefelau yn dal yn dda, bod aelodau o'r bwrdd penodi dirprwy dynodedig sy'n gwerthfawrogi cymhlethdod y gwaith er mwyn caniatáu ar gyfer dilyniant a thrafodaethau gwybodus.

 

Teimlwydei bod yn bwysig bod camau gweithredu gan y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Roedd cyfarfodydd yn cario ymlaen i bwyllgorau dethol a oedd yn cytuno bod angen y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yn canolbwyntio ar y busnes fel y gall y Pwyllgor Dethol gael sicrwydd y bydd y disgyblaethau disgwyliedig ar waith.

 

Aelodcraffu:

 

Ynystod y drafodaeth yn dilyn y dywedwyd wrthym oedd bod Cyngor Sir Fynwy yn edrych ar comisiynu peth gwaith yn y dyfodol. Byddai hyn yn ychwanegu dilysrwydd i'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus i ychwanegu at y gwaith a wnaed eisoes.

 

Trafodwyddiwygio'r gwasanaethau cyhoeddus a dywedwyd wrthym y dylem ddisgwyl i gydweithio o orchymyn gwahanol, mwy systematig. Clywodd y Pwyllgor yn amlinellu o'r ddau troed gwahanol ar gyfer y rhanbarth a p'un bynnag y canlyniad, Gweinidog yn disgwyl gweld mwy o gydweithio.

 

Gangyfeirio at sylw a wnaed, gofynnodd Aelod am sicrwydd y bydd y BGC yn Pwyllgor rymus a ysgogir. Mewn ymateb, dywedwyd wrthym bod y Cadeirydd yn ffan o fwriad, ond ffan mwy o dystiolaeth ac fel Pwyllgor newydd ei bwrpas oedd nad yw wedi'i brofi, ymhen y Pwyllgor Dethol yn gallu craffu ar y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus ar dystiolaeth.

 

Mewnateb i Aelod ofyn os rydym yn datblygu gyda y prif drefi pum clwstwr oedd y cyfeiriad cywir Dywedwyd wrthym nad oedd y bensaernïaeth perffaith yn bodoli.

 

Roeddyn ymgysylltu mor bwysig Gwnaed sylwadau gan y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Sophie Howe. Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor bod Roedd y Comisiynydd wedi cael eu gwahodd i'r cyfarfod hwn ond wedi gwrthod. Teimlwyd ei bod yn bwysig bod gwahoddwyd hi unwaith eto.

 

GofynnoddAelod am sicrwydd bod y Cyngor wedi digon o adnoddau i'r gwasanaeth a chymorth Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.  Eglurodd y Prif Swyddog Gweithredol tra bod y Cyngor yn arwain ar ochr y sefydliad, mae hwn yn batrwm nodweddiadol ar draws Cymru a bydd gofyn am ymrwymiad gan bob un o'r partneriaid i weithredu'r blaenoriaethau.  Teimlwyd bod Bwrdd y rhaglen i fod yn gryf ac yn boblogaidd gan bartneriaid sy'n ysgwyddo cyfrifoldeb dros gyflawni ei waith.  Cydnabu Prif Swyddog Gweithredol y yn y darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn gweithredu ar ymyl y capasiti a tra ar hyn o bryd, teimlir ei fod yn gallu cael eu gallu i gyflawni ei gyfrifoldebau, mae hwn yn fater y bydd angen cadw llygad barcud gyda threigl amser.

 

Dogfennau ategol: