Agenda item

Cais DM/2023/01042 - Newid defnydd o amaethyddiaeth i dir ar gyfer cadw ceffylau (ôl-weithredol) a’r bwriad i adeiladu bloc stablau ar gyfer pum ceffyl, codi adeilad storio atodol, adeiladu ysgol farchogaeth. Tir i'r gogledd-orllewin o Holly Lodge Road O'r A48 i Dewstow Road, Fives Lanes, Caerwent.

Cofnodion:

 

Ystyriom adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i’r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Mynychodd y Cynghorydd Mike John, sy'n cynrychioli Cyngor Cymuned Caerwent, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae Cyngor Cymuned Caerwent o'r farn na ddylid cymeradwyo'r cais hwn. Mae gwrthwynebiadau i'r cais wedi cael eu cyflwyno ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor Cynllunio.

 

·         Darparwyd rhagor o nodiadau yn ystod ymweliad safle'r Pwyllgor Cynllunio diweddar.

 

·         Mae nifer o faterion sydd heb eu datrys o hyd a chwestiynau heb eu hateb ynghylch y cais hwn. Ystyriwyd y dylai'r materion hyn fod wedi cael sylw erbyn hyn.

 

·         Mae'r gymuned leol wedi bod yn gofyn am farn y Cyngor Cymuned ar y mater hwn ers 2021. Mae llawer o gwestiynau wedi'u codi ynghylch y gweithgareddau sydd wedi digwydd ar y safle hwn yn ystod y cyfnod hwn. Ystyriwyd y dylai'r Cyngor Sir fod wedi bod yn delio â'r materion hyn mewn modd amserol.

 

·         Roedd Cyngor Cymuned Caerwent wedi ymateb i'r gymuned leol gan ddweud ei fod wedi cyfeirio'r materion a godwyd at Gyngor Sir Fynwy er mwyn iddynt eu hymchwilio.

 

·         Roedd cais ar gyfer y safle hwn wedi cael ei gyflwyno’n flaenorol i'r Pwyllgor Cynllunio ar gyfer cymeradwyaeth ond fe’i gwrthodwyd.  Ar apêl, cytunodd yr Arolygydd â phenderfyniad y Pwyllgor Cynllunio.

 

·         Mae cais cynllunio newydd bellach wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio. Fodd bynnag, mae’r cais yn cynnwys haid fechan o geffylau, stabl fawr i'w adeiladu â blociau ar gyfer pum ceffyl a storfa gysylltiedig mewn cae yr ystyrir nad yw’n ddigon mawr ar gyfer pum ceffyl.  Mae'r cais yn cynnwys iard ymarfer corff maint maes chwarae ysgol ar gyfer y ceffylau. Mae cais am garthbwll ar y safle hefyd a ystyriwyd ei fod yn ddiangen ar gyfer stabl.

 

·         Mae gan y Pwyllgor Cynllunio adroddiad y cais, gwrthwynebiadau'r Cyngor Cymuned, y pryderon a godwyd gan y cyhoedd, cynlluniau'r safle fel ag y mae ar hyn o bryd a chynlluniau ar gyfer sut fyddai’r safle.  Gofynnodd y Cyngor Cymuned a allai'r Pwyllgor Cynllunio fod yn sicr mai cymeradwyo'r cais hwn fyddai'r penderfyniad cywir o ystyried cynifer yr amodau sydd ynghlwm wrtho.

 

·         Ystyriwyd bod nifer yr amodau sydd ynghlwm wrth y cais yn awgrymu y gallai’r cais greu problemau. Gofynnodd y Cyngor Cymuned a fyddai'r Cyngor Sir yn gallu monitro a gorfodi'r amodau hyn.

 

·         Mae’r adeiladau anawdurdodedig wedi cael eu datblygu, fel yr amlinellir yn adroddiad y cais. Mae'r ddadl yn awgrymu na ellir eu hystyried gan nad ydynt yn berthnasol.  Fodd bynnag, mae'r Cyngor Cymuned o'r farn eu bod yn berthnasol.

 

·         Mae Cyngor Cymuned Caerwent o'r farn na ddylid cymeradwyo'r cais nes bod y materion gorfodi ar y safle wedi’u datrys.

 

Mynychodd Roger Nasey, sy’n gwrthwynebu'r cais, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Ni ddylid ystyried y cais fel cais ôl-weithredol gan nad oes unrhyw un o'r strwythurau arfaethedig yn bodoli ar y safle.

 

·         Cymharwyd yr argymhelliad ar gyfer cymeradwyo'r cais â'r cais yr oedd y Pwyllgor Cynllunio wedi'i wrthod ym mis Gorffennaf 2022. Mae anghysondebau gyda'r ddau gais. Roedd cais Gorffennaf 2022 yn cynnwys stablau ar gyfer pum ceffyl ond cafodd ei wrthod. Roedd y cais a wrthodwyd yn cynnwys adeilad ategol. Erbyn hyn mae ganddo ôl troed mwy o 90 metr sgwâr. Roedd cais Gorffennaf 2022 yn cyfeirio at manege 800 metr sgwâr a oedd wedi'i wrthod. Cynigir bellach ei fod yn 1200 metr sgwâr. Yn y cais a wrthodir mae manylion y fynedfa. Fodd bynnag, ar gyfer y cais heddiw, ni ddarperir unrhyw fanylion er bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi gofyn am y manylion hyn.

 

·         Ystyriwyd bod y cais hwn yr un fath â'r cais a gafodd ei wrthod ym mis Gorffennaf 2022 ond gyda mwy o uchelgeisiau a chanlyniad gwahanol.

 

·         Roedd yr ymweliad safle wedi canfod y fynedfa sydd wedi’i newid yn helaeth. Mae bellach yn ymddangos fel mynedfa ddiwydiannol, ac nid yw’n llwyddo i harmoneiddio gyda’r lleoliad gwledig na’i wella fel sy'n ofynnol gan bolisi. Mae hyn yn peri pryder i'r Awdurdod Cynllunio Lleol gan ei fod wedi gofyn am fanylion llawn y fynedfa yn ddiweddar gan gynnwys gweddlun. Fodd bynnag, nid yw'r wybodaeth hon wedi'i darparu.

 

·         Mae'r fynedfa a newidiwyd yn groes i'r caniatâd cynllunio a roddwyd 20 mlynedd yn ôl. Mae hyn a chyfamod a roddwyd ar y tir yn darparu rhesymau tebyg - diogelu amwynder y tirwedd, a oedd yn gwneud cymhelliant y Cyngor yn glir pan werthwyd y tir yn fuan wedyn. Mae'r wybodaeth hon yn absennol o’r hanes cynllunio.

 

·         Ystyriwyd bod manylion ar goll o’r cais.  Nid oes cynllun rheoli gwastraff, dim cymeradwyaeth SuDS na SAB na chynllun draenio, dim manylion parcio, dim amserlen tirlunio caled a meddal, dim cynllun goleuo a dim arfarniad ecolegol. Mae gor-ddibyniaeth ar yr amodau sydd ynghlwm wrth y cais i reoli materion o'r fath a ystyriwyd hyn yn anfoddhaol.

 

·         Mae'r adeilad storio ategol 90 metr sgwâr yn rhu fawr. Mae adeilad parhaol wedi’i wneud â blociau concrit gyda ffenestri yn anaddas ar gyfer storio gwellt, sef y cyfiawnhad a gynigir. Byddai ysgubor gydag ochrau agored yn fwy addas. Mae'r holl ddarpariaethau marchogaeth arall a geir ar hyd y lôn yn strwythurau pren dros dro, a lloriau pridd sydd yn y rhan fwyaf ohonynt. Dyma yw’r norm.

 

·         Mae'r cais yn methu â bodloni'r polisi perthnasol. Mae Polisi RE6 yn gadarn yn erbyn datblygu adeiladu newydd yng nghefn gwlad agored. Mae'r rhain yn adeiladau concrit parhaol mewn cae heb unrhyw gyfiawnhad. Mae tri o bedwar maen prawf Polisi LC1 yn parhau i fod heb eu bodloni ac mae hyn yn amlygu fel gor-ddatblygiad sy'n arwain at effaith annerbyniol. Mae polisi LC5 yn gofyn am ddatblygiad ar raddfa fechan. Ystyriwyd nad datblygiad ar raddfa fechan oedd y manege. Ystyriwyd fod yr holl bolisïau hyn yn foddhaol wrth wrthod cais tebyg yn ddiweddar.

 

·         Gofynnwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ofyn am esboniad am yr anghysondeb a'r cwestiynau a ofynnwyd nas atebwyd a ystyriwyd a gofynnwyd iddynt ystyried gwrthod y cais.

 

Mynychodd asiant yr ymgeisydd, Chris Gosling, y cyfarfod drwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

·         Roedd ymweliad safle wedi cael ei gynnal er mwyn galluogi'r Aelodau i asesu cyd-destun y safle.

 

·         Mae'r rhan helaeth y tir cyfagos yn cael ei ddefnyddio at ddibenion marchogaeth ac mae hyn yn rhan o'r cynnig presennol. Ni chodwyd unrhyw broblemau ynghylch yr agwedd hon ar y cais.

 

·         Mae'r safle'n un pum erw ac mae hyn yn ddigon o faint i sicrhau lles pum ceffyl. Bydd y bloc sefydlog arfaethedig yn gartref i'r pum ceffyl gan y gall y tir gefnogi hyn.

 

·         Y mae cyfiawnhad wedi ei roi dros yr adeilad storio ac mae’r Cyngor Sir wedi’u bodloni.

 

·         Yr arena fydd rhan olaf y datblygiad a bydd angen ail-gyfeirio’r llwybr troed. Bydd hyn yn cael ei wneud cyn i unrhyw waith ddechrau ar yr arena.

 

·         Yr amodau sydd ynghlwm wrth y cais yw'r ffordd briodol o reoli'r manylion ar y safle. Bydd yr ymgeisydd yn cadw at yr amodau.

 

·         Mae hwn yn ddatblygiad ar raddfa gymharol fechan sydd o’r maint cywir ar gyfer y safle ac nid oes unrhyw broblemau o ran cadw ceffylau ar y safle. Felly, ystyriwyd na ddylai fod problem o ran cynnal eu lles.

 

Mewn ymateb, amlinellodd yr Uwch Swyddog Rheoli Datblygu y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae digon o fanylion wedi’i darparu er mwyn i'r Pwyllgor Cynllunio benderfynu ar y cais. Gellir gofyn am unrhyw wybodaeth bellach trwy gyfrwng amodau.

 

·         Nid oes angen y gofyniad am arwyneb solet nac addasiadau i'r ffensys a'r giât er mwyn sefydlu a ddylent gael eu cynnwys yn y cais hwn gan nad ydynt yn rhan o'r cais hwn.

 

·         Nid yw cyfeiriad at ddatblygiad heb awdurdod gan gynnwys y tanc septig yn rhan o'r cais hwn. Mae ymchwiliad gorfodi ar wahân yn delio gyda’r materion hyn.

 

·         Roedd yr apêl wedi cael ei gwrthod ar sail anghywirdeb y cynlluniau a oedd wedi'u cyflwyno i gefnogi'r cais blaenorol. Roedd yr Arolygydd wedi dyfarnu nad oeddent yn gallu gwneud penderfyniad oherwydd anghywirdeb y cynlluniau. Ni chafodd ei wrthod ar sail unrhyw rinweddau cynllunio.

 

·         Ni all yr Awdurdod Cynllunio ymwneud â'r cyfamod gan ei fod yn syrthio y tu allan i gylch gwaith y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. Nid yw’r mater yma’n cael unrhyw effaith ar asesiad y cais hwn.

 

·         Bydd y ceisiadau SUDs a SAB yn cael eu cyflwyno wedi i ganiatâd cynllunio gael ei roi.  Mae amod draenio yn y cais er mwyn datrys y mater hwn.

 

·         Ni chynigir unrhyw oleuadau fel rhan o'r cais. Mae amod i gyfyngu'r goleuadau ar y safle.

 

·         Nid oes ardal ar gyfer parcio yn cael ei chynnig ac nid yw'n rhan o'r cais hwn.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau sydd wedi’u cyflwyno, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegwyd pryder efallai na fydd yr ymgeisydd yn cadw at yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad a bod gorchymyn gorfodi ar waith ar hyn o bryd ar y safle a allai effeithio ar y gwaith a wneir yn y lleoliad hwn yn y dyfodol.

 

·         Roedd Cyngor Cymuned Caerwent wedi mynegi pryder ynghylch tynnu'r gwrych a chodi ffens.

 

·         Ystyriwyd na ddylai camerâu sydd ar y safle fod yno.

 

·         Roedd problemau’n ymwneud â chyfamod ar y safle.

 

·         Byddai ail-gyfeirio'r hawl tramwy cyhoeddus yn cymryd cryn dipyn o amser, a byddai hynny'n ofynnol cyn y gallai'r datblygiad ddigwydd, pe byddai’r cais yn cael ei gymeradwyo.

 

·         Roedd rhai Aelodau o'r farn y byddai'n rhy gynnar cymeradwyo'r cais hwn ac y dylid gohirio ei ystyriaeth a’i symud i gyfarfod Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol er mwyn rhoi amser i’r materion megis y gwrych, y cyfamod, hawl tramwy cyhoeddus a'r materion gorfodi gael eu datrys yn gyntaf.  Mewn ymateb, hysbysodd y Pennaeth Cynllunio y Pwyllgor fod hanes cynllunio’r cais yn gymhleth a bod hysbysiad gorfodi byw ar y safle. Fodd bynnag, dim ond ar y cynnig datblygu a gyflwynir heddiw y gall y Pwyllgor Cynllunio edrych ac na ellir ystyried unrhyw agweddau nad ydynt yn cael eu cyflwyno heddiw. Mae'r hysbysiad gorfodi a'r hawl tramwy cyhoeddus yn faterion ar wahân i'r cais hwn a byddant yn mynd i'r afael â hwy yn annibynnol.

 

·         Ni all y Pwyllgor osod amodau cyfyngu ar ddatblygiad ar y safle nes y bydd hawl tramwy cyhoeddus wedi'i ail-gyfeirio gan nad yw'r mater hwn yn cael ei reoli drwy'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. Gellid ychwanegu nodyn er gwybodaeth at unrhyw ganiatâd a roddir.

 

·         Mae adroddiad ecoleg wedi’i gyflwyno a phenderfynodd ecolegydd y Cyngor ei fod yn dderbyniol o ran cefnogi'r datblygiad arfaethedig.

 

·         O ran y cais blaenorol, roedd gan yr ymgeisydd asiant gwahanol a’r farn oedd bod y cynlluniau a oedd wedi'u cyflwyno yn addas at ddibenion sicrhau fod y cais fod yn ddilys. Wrth ofyn am ddiwygiadau roedd y cais blaenorol yn cynnwys adeilad storio a oedd yn sylweddol fwy a mynegwyd pryder ynghylch yr effaith weledol. Felly, gofynnwyd am gynllun diwygiedig. Roedd yr ymgeisydd wedi dod â’i berthynas gyda’r asiant blaenorol i ben ac wedi cyflwyno lluniadau a oedd wedi'u tynnu â llaw nad oeddent yn addas i gefnogi'r datblygiad arfaethedig. Aethpwyd ymlaen i wrthod y cais a ystyriwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio a barnwyd nad oedd y cynlluniau yn addas i gefnogi'r datblygiad arfaethedig ac roedd yr apêl wedi ei gwrthod ar y sail bod y cynlluniau'n anghywir yn unig.

 

·         Mae elfen ôl-weithredol y cais yn cyfeirio at y defnydd arfaethedig gan fod ceffylau ar y safle.

 

·         Mae gan yr ymgeisydd hawl i apelio os nad yw'r Pwyllgor Cynllunio yn gwneud penderfyniad ar y cais. Byddai'r ymgeisydd yn gallu gwneud cais am gostau ar y sail na wnaed penderfyniad ar y cais.

 

·         Mae'r datblygiadau heb awdurdod a ystyrir yn amhriodol yn derbyn sylw drwy hysbysiad gorfodi.

 

·         Gofynnir am ganiatâd i newid defnydd y tir a'r adeiladau arfaethedig ar y safle drwy’r cais cynllunio.  Mae argymhelliad yr adroddiad yn barnu bod hyn yn dderbyniol.

 

·         Ystyriwyd nad oedd maint y safle o ran erwau’n ddigon mawr i gadw pump o geffylau.

 

·         Pwysleisiodd y Pennaeth Cynllunio unwaith eto mai dim ond y cais gerbron y Pwyllgor Cynllunio heddiw y dylid ei ystyried. Mae'r offer sydd ar y safle ar hyn o bryd yn destun hysbysiad gorfodi. Mae hyn yn cynnwys y carthbwll.

 

·         Ymgynghorwyd â’r adran Rheolaeth Adeiladu ynghylch y gwaith bloc a nodwyd na fyddai angen rheoliadau adeiladu ar gyfer y gwaith hwn. Byddai hyn yn fater i'r ymgeisydd ei ystyried o ran iechyd a diogelwch yr adeilad os nad yw'n berthnasol i unrhyw ddeddfwriaeth arall.

 

·         Cafodd y cais gefnogaeth gan rai o Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio. Roedd angen adeiladu'r stablau newydd yn gyntaf er mwyn lletya’r pum ceffyl ar y safle. Mae nifer o adeiladau gwaith bloc ar draws y Sir yn cael eu defnyddio fel adeiladau fferm.

 

·         Nodwyd pe byddai'r Pwyllgor yn penderfynu gohirio ystyried y cais er mwyn galluogi swyddogion i gysylltu â'r ymgeisydd ynghylch y pryderon a godwyd, gallai'r ymgeisydd fynd ati’n syth i apelio ar sail diffyg penderfyniad ar y cais.

 

·         Nodwyd bod angen amser i'r camau gorfodi sy’n ymwneud â’r cais blaenorol gael eu cwblhau.

 

·         Dywedodd y Pennaeth Cynllunio wrth y Pwyllgor nad oes unrhyw amodau wedi'u cymhwyso ar y safle hwn gan nad oes unrhyw ddatblygiadau awdurdodedig erioed wedi ei wneud yn y lleoliad hwn.  Mae datblygiadau anawdurdodedig wedi’u gwneud ac ar hyn o bryd mae hysbysiad gorfodi byw yn ei le.

 

·         Nid yw'r cyfamod yn rhan o'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref ac nid yw'n effeithio ar y gwaith o asesu a phenderfynu ar y cais hwn.

 

·         Er mwyn i'r adeiladau gael eu defnyddio at ddibenion preswyl, byddai gofyn cael caniatâd annibynnol, newydd a byddai angen cyflwyno cais cynllunio newydd i’r Pwyllgor ar gyfer newid defnydd.

 

·         Nid oes unrhyw arwyneb solet yn cael ei gynnig.  Mae cynllun yn bodoli ar gyfer y safle presennol yn ogystal â chynllun ar gyfer y safle arfaethedig -sy’n nodi safle arfaethedig yr adeiladau. Mae'r swyddogion o'r farn bod digon o wybodaeth ar gael i wneud yr asesiad.

 

·         O ran darpariaeth parcio, gall cerbydau barcio ar gae, fel y maent yn ei wneud ar hyn o bryd, fel rhan o ddefnydd amaethyddol y safle. Nid yw'r ymgeisydd yn gwneud cais am ardal arwyneb caled ar gyfer parcio.

 

·         Pe bai'r Pwyllgor Cynllunio yn cymeradwyo caniatâd cynllunio, byddai angen i'r tirfeddiannwr sicrhau bod yr holl gydsyniadau cywir ar waith i alluogi hynny i ddigwydd.

 

·         O ran hysbysiad gorfodi'r Cyngor Sir byddai'n rhaid cael gwared o’r elfennau anawdurdodedig o'r safle.

 

·         Mewn ymateb i bryderon a godwyd, hysbysodd y Pennaeth Cynllunio y Pwyllgor fod angen iddynt sefydlu pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen gan yr ymgeisydd er mwyn iddynt wneud penderfyniad ar y cais, wrth symud ymlaen, pe byddai ystyried y cais yn cael ei ohirio.  Yna gallai swyddogion drafod y materion hyn gyda'r ymgeisydd.

 

·         Ymgynghorwyd â'r Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar y cais ac maent yn fodlon ar y llwybr diwygiedig arfaethedig.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir J Butler a'i eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Powell y dylid cymeradwyo cais DM/2023/01042 yn ddarostyngedig i’r amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl cael ei roi i bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid cymeradwyo  -           5

Yn erbyn cymeradwyo           -           6

Ymatal             -           2

 

Ni chymeradwywyd y cynnig.

 

Penderfynom ein bod yn gwrthod cais DM/2023/01042 a’n bod yn gofyn am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd yn seiliedig ar:

 

·         Strwythur pren nid gwaith bloc.

·         Manylion rheoli gwastraff ar y safle.

·         Manylion tirlunio.

·         Draenio d?r wyneb ar gyfer y manege.

·         Anfon adroddiad ecoleg at Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio.

 

Yna byddai'r cais yn cael ei ailgyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio yn y dyfodol gyda rhesymau priodol dros ei wrthod.

 

 

 

 

Dogfennau ategol: