Agenda item

Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Craffu ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl Newydd, gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig sy'n deillio o'r ymgynghoriad cyhoeddus (adroddiad i ddilyn).

Cofnodion:

Cyflwynodd Mark Hand yr adroddiad, rhoddodd Craig O'Connor gyflwyniad, ac fe atebon nhw gwestiynau'r aelodau.

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a Chynghorwyr eraill:

 

 • Egluro y bydd fersiwn hawdd ei ddarllen o'r adroddiad ar gyfer preswylwyr sydd â dyslecsia

 

 • Gofyn a oes cynlluniau i ddyrannu tir ar gyfer hunan-adeiladu ac a ellid ystyried agor tir fferm Cyngor Sir Fynwy a chynnig lleiniau i'w rhentu

 

 • Gofyn sut mae Trefynwy yn gymwys fel datblygiad cynaliadwy o ystyried ei ddiffyg cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus

 

 • Gofyn sut y gellir cyfiawnhau rhagor o dai yn Nhrefynwy o ystyried yr effaith y bydd hyn yn ei gael ar gefnffordd yr A40, sydd eisoes wedi cyrraedd capasiti, ac nad oes gan breswylwyr unrhyw ddewis heblaw teithiau car preifat

 

 • Herio'r syniad y gall y gwasanaethau bysiau yn Nhrefynwy cael eu defnyddio i gael mynediad i waith yng Nghasnewydd, Henffordd neu Gaerloyw gan nad yw'r gwasanaethau'n aml nac yn ddibynadwy

 

 • Gofyn a yw'n hysbys pa mor gadarn y bydd y broses o gymryd i ffwrdd ffosffad yn y gwelliannau a osodir i'r gwaith trin D?r Gwastraff, ac a fydd y rhwydweithiau draenio yn gallu ymdopi â'r capasiti ychwanegol

 

 • Gofyn sut y dewiswyd safle Mounton Road dros Bayfield, o ystyried y 72% o dir amaethyddol gorau a mwyaf amryddawn sydd yno – oni ddylem fod yn datblygu o amgylch yr adnodd naturiol hwn sy'n brin

 

 • Gofyn beth yw'r cynlluniau i ymateb i'r traffig cynyddol o ganlyniad i godi 270 o dai ychwanegol yn Nhrefynwy, a lle bydd y plant ychwanegol yn mynd i'r ysgol, o ystyried bod ysgol gynradd Osbaston eisoes yn llawn - gan ofyn a fydd angen adeiladu seilwaith newydd

 

 • Nodi bod angen ystyried yn briodol tirwedd yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 

 • Ceisio cadarnhad nad oes mwy o safleoedd tir llwyd y gellir eu hadeiladu arnynt

 

 • Ailadrodd y pryder ynghylch dibynadwyedd ac amlder gwasanaethau bysiau

 

 • Cwestiynu a ddylem fynd i lefel 5,400 o gartrefi newydd o ystyried materion hinsawdd a ffosffadau

 

 • Gofyn a fydd lliniaru ffosffadau trwy waith triniaeth yn ddigonol i ymgymryd â mwy o dwf

 

 • Nodi'r angen i gael swyddi i gyd-fynd â thai

 

 • Gofyn a ellid darparu bysiau mini ar gyfer cludiant i ysgolion Overmonnow a Wyesham i leddfu'r tagfeydd tebygol a achosir gan rieni sy'n gyrru i'r ysgol ar ddiwrnodau glawog

 

 • Cwestiynu a oes modd cefnogi'r cynllun heb ffordd osgoi ar gyfer Cas-gwent a mesurau teithio llesol, yn enwedig gan mai dyma'r pryderon pan wnaeth y pwyllgor graffu ar gynllun Fforest y Ddena

 

 • Tynnu sylw at bryderon isadeiledd:  Llywodraeth Cymru'n argymell ystyried awdurdodau lleol cyfagos; yn achos Cas-gwent, dylai hyn gynnwys y tai sy'n cael eu hadeiladu yn ardal Fforest y Ddena a'r traffig fyddai'n dod i Gas-gwent oddi yno

 

 • Herio'n gryf ystyried Glannau Hafren, Cil-y-coed a Chas-gwent fel ardaloedd ar wahân, yn enwedig o ystyried yr effeithiau traffig yn eu plith.

 

 • Herio safle Mounton Road yn cael ei ystyried fel ardal ar gyfer datblygu, o ystyried ei agosrwydd at gylchfan Highbeech a bod y cyngor wedi pasio cynnig i gefnogi astudiaethau ar gyfer gwelliannau i'r gylchfan honno – mae'n sicr bod datblygu Mounton Road yn gwahardd unrhyw welliannau posib sy'n cael eu gwneud

 

 • Mynnu na all Bayfield na Mounton Road weithio heb welliannau seilwaith, na fydd yn dod gan ddatblygwyr

 

 • Gan nodi bod cais cynllunio DC/2013/00571 ar gyfer Bayfield wedi'i wrthod yn bennaf ar sail tagfeydd traffig yng Nghas-gwent, ac felly yn cwestiynu pam na ddylid rhoi'r un ystyriaeth hon i safle Mounton Road

 

 • Awgrymu y bydd pwysigrwydd y safle o ran gwasanaethu fel croeso i'r sir o ran twristiaeth yn cael ei leihau drwy adeiladu pellach

 

 • Awgrymu na fydd y safleoedd yn hyfyw heb gyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru, gyda miliynau angen gwario ar wella cylchfan Highbeech a chysylltiadau'r M48

 

 • Am 'berthynas ag awdurdodau cyfagos' yn cynnig bod y cyngor yn edrych ar awdurdodau Lloegr hefyd - byddai'n fyr ei olwg wrth edrych ar effaith Casnewydd yn unig, er enghraifft

 

 • Nodi gan fod datblygwyr yn gorfod cael lefel elw o 50%, os aiff mwy o elw i mewn i dai fforddiadwy bydd llai ar gyfer addysg a gwelliannau ffyrdd ac ati sydd eu hangen i liniaru datblygiad

 

 • Awgrymu na fydd darparu dyraniadau tai fforddiadwy o 50% yn digwydd heb arian sylweddol gan Lywodraeth Cymru, a hebddo nid yw'r cynllun yn gadarn

 

 • Mynegi pryderon am ffosffadau a chapasiti carthffosiaeth, yn enwedig o ystyried oedran llawer o'r pibellau

 

 • Mynegi siom a syndod nad yw llythyr Llywodraeth Cymru yn cynnwys seilwaith a thrafnidiaeth yn ei meysydd allweddol

 

 • Gofyn pa waith modelu sydd wedi ei wneud am gyfaint traffig ac allyriadau ar yr A465 i lawr i gylchfan Hardwick yn Y Fenni, gan y bydd tagfeydd yn debygol, o ganlyniad i'r datblygiad yno

 

 • Ceisio sicrwydd ynghylch pam y bwriedir datblygu ar raddfa o'r fath ar gyfer y darn o dir ger cylchfan yr A465 Hardwick

 

 • Awgrymu na ellir edrych ar Ddwyrain Cil-y-coed ar wahân i Lannau Hafren

 

 • Pwysleisio diffyg gofod gwyrdd ym Magwyr a Gwndy, a'r angen am bwyll wrth gymryd mwy yno

 

 • Egluro na fydd y 100 o dai Weinyddiaeth Amddiffyn o ochr bosibl Dwyrain Cil-y-coed yn effeithio ar y nifer sydd angen eu dyrannu ar gyfer tai fforddiadwy

 

 • Mynegi pryderon am draffig ar yr A48 a'r B4245

 

 • Angen cofio lleoedd mewn ysgolion yn ogystal â seilwaith – gofyn am sicrwydd y bydd y datblygiadau angenrheidiol yn digwydd fel rhan o'r cynllun hwn, ochr yn ochr â'r datblygiadau tai

 

 • Ailadrodd pryderon isadeiledd i Fagwyr a Gwndy (yn enwedig meddygfeydd), a phwysigrwydd cadw'r mannau agored yno e.e. yr ardal i'r gogledd o Rockfield, a pheidio ag adeiladu rhagor o ddatblygiadau

 

 • Gofyn pam fod angen newid sefyllfa'r Weinyddiaeth Amddiffyn o ystyried bod llawer o le ar gyfer adeiladu eiddo y tu mewn i'r barics yng Nghaerwent

 

 • Gofyn cyn gwneud unrhyw benderfyniadau pellach ynghylch datblygiad yn ardal Blenheim ac yn Rockfield, gellid cynnal cyfarfod gyda'r holl gynghorwyr dan sylw

 

 

 • Gan awgrymu, er y gallai 50% o dai cymdeithasol fod yn anodd, mae'n bwysig bod y CDLlN yn uchelgeisiol

 

 • Croesawu cael sail ar gyfer cael pobl ar yr ysgol dai, gan nodi, gyda phwysigrwydd twf a phroblem sir sy'n heneiddio, bod angen cymysgedd o oedrannau

 

 • Pwysleisio'r angen i ddwyn ffermwyr i gyfrif gan ystyried datblygu ffermydd dofednod enfawr yn Sir Fynwy a Phowys a'r broblem ffosffadau yn yr afonydd Wysg a Gwy

 

 • Cwestiynu bod y datblygiad ym Magwyr a Gwndy wedi agor tir i'r cyhoedd, a gofyn ble ydyw

 

 • Gan gyfeirio at ddatblygu 3% o'r sir gyfan, gan ofyn pa gyfran o Fagwyr a Gwndy a Glannau Hafren sy'n cael eu datblygu

 

 • Awgrymu ei bod yn ymddangos bod gormod o gyfaddawdau a diffyg cydbwysedd yn y cynllun

 

 • Gofyn am gysondeb e.e. yn y cynllun diwethaf nid oedd Cil-y-coed wedi cael ei ystyried yn gynaliadwy, ac egluro'r hyn sydd felly wedi newid

 

 • Ailadrodd y diffyg mewn seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn gyffredinol (er yn cydnabod gwelliannau yng ngwasanaethau Cil-y-coed a Chas-gwent), gan nodi bod gwasanaethau bws yn llai aml nawr nag yn ystod y cyfnod cynllunio diwethaf a bod trenau'n ddrytach nag mewn rhannau eraill o Gymru

 

 • Gofyn beth sy'n cael ei wneud i wneud cymunedau'n integredig ac yn hygyrch e.e. nid oes llwybr o hyd rhwng Magwyr a Gwndy a Rhosied, ar ôl blynyddoedd lawer o drafod

 

 • Ailadrodd pryderon am ffocws cul y strategaeth dai fforddiadwy, a mynegi amheuon am ei chyflawni

 

 • Gofyn sut y bydd y CDLlN yn arwain at welliannau yn ansawdd bywyd yr henoed yn Sir Fynwy

 

 • Mynegi amheuaeth ynghylch hyrwyddo cymunedau cynaliadwy oherwydd, er enghraifft, ni fu unrhyw ymgymerwyr ar gyfer rhan economaidd y tir ym Magwyr a Gwndy, a ddyrannwyd yn 2014, a mynegi pryder y bydd y tir hwn hefyd yn cael ei ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl

 

 

 • Gofyn beth sy'n cael ei wneud i amddiffyn cyfanrwydd Gwastadeddau Gwent

 

 • Nodi bod lleoedd amwynder ym Magwyr a Gwndy yn brin a gofyn a oes modd eu hehangu nawr gan na fydd ffordd osgoi'r M4, a phwysleisio pwysigrwydd y tir hwn wrth liniaru llifogydd a'i effaith ar y Gwastadeddau

 

 • Awgrymu nad yw'r cynllun yn gyson â'r Argyfwng Hinsawdd a Natur a ddatganwyd gan y cyngor, ac nad yw canolbwyntio ar gartrefi sero-net yn ddigon uchelgeisiol

 

 • Gofyn am gadarnhad ynghylch a yw safle Glan yr Afon yn symud ymlaen, a chynnig nad yw'r 4 safle arall o amgylch Brynbuga yn cael eu cynnwys (cywirodd y swyddog nad yw safleoedd ymgeisiol yn cael eu hystyried fel rhan o'r adroddiad hwn, fodd bynnag)

 

 • Pwysleisio na ddylai’r angen dealladwy am dai fforddiadwy fod ar draul trigolion presennol, nac ychwaith ddirlenwi unrhyw ardaloedd sy’n tagu’n barod

 

 • Mynegi pryderon difrifol am lifogydd, gyda'r Cadeirydd yn meddu ar dystiolaeth bod ardal Canolfan Ddigwyddiadau David Broome wedi gorlifo, a chroesawu taith gerdded gyda swyddogion ar y safle, pe bai datblygiad Heol y Crug yn mynd rhagddo

 

 • Cwestiynu'r cysylltiadau trafnidiaeth yng Nghil-y-coed a nodi'r llai o wasanaethau bysiau yn yr ardal, gan arsylwi ei bod wedi bod yn amhosibl i rai trigolion gael bysiau o Borth Sgiwed oherwydd bod ffordd ar gau

 

 • Nodi'n benodol, gyda datblygiad, y bydd mwy o angen i bobl gyrraedd y gwaith, gan nodi'r angen am orsaf ym Mhorth Sgiwed, sydd wedi cael ei thrafod gyda'r Rheolwr Trafnidiaeth Gyhoeddus, yn enwedig gan y bydd y rhan fwyaf o swyddi i breswylwyr yn debygol y tu allan i'r ardal.

 

 • Mynegi pryder am ddenu busnesau a chyfleoedd cyflogaeth

 

 • Gofyn am gadarnhad bod safleoedd Sipsiwn a Theithwyr wedi cael eu hystyried (nododd y swyddog fod y rhain yn rhan o'r Cynllun Adneuo ac felly nid ydynt yn dod o dan yr adroddiad hwn)

 

 • O ran gofod amwynder, gan nodi bod Porth Sgiwed yn debyg i Fagwyr a Gwndy, ac felly os bydd Heol y Crug yn mynd yn ei flaen, bydd y trigolion hynny yn yr un sefyllfa

 

 • Nodi bod cyffordd yr A48 ar gyfer Heol y Crug yn bwynt tagu. Yn achos cerbyd 7.5 tunnell, all cerbyd arall ddim mynd heibio - mae hyn yn bryder, yn enwedig gyda 850 o dai eraill, gan y bydd y traffig yn mynd i'r B4245 lle mae yna niferoedd uchel eisoes, gyda Magwyr a Chas-gwent eisoes yn dagfeydd.

 

 • Mynegi pryder am leoedd mewn ysgolion o ystyried bod ysgol Archesgob Rowan Williams eisoes wedi gordanysgrifio, ac ailadrodd pryderon bod yr ardal yn dagfa

 

 • Nodi, gyda diffyg safleoedd claddu yn yr ardal, bod angen ystyried lle bydd pobl yn cael eu claddu

 

 • Gan nodi bod angen gwelliannau ar ganol tref Cil-y-coed, ac os daw 850 o dai, bydd y bobl yn teithio i Gasnewydd, Bryste a Chaerdydd

 

 • Gan awgrymu bod y CDLl blaenorol wedi methu gan nad oedd yn cyflawni ar dai fforddiadwy, ac y dylai'r cyngor barhau i ystyried cael ei gwmni datblygu ei hun i ddarparu tai

 

 • Nodi pwysigrwydd safleoedd eithrio ar gyfer darparu tai fforddiadwy, a'r posibilrwydd o annog cwmnïau i edrych ar y rhain cyn rhoi safleoedd tir llwyd i ffwrdd

 

 • Gofyn am statws pecyn cymorth y cyngor a ddefnyddiwyd yn flaenorol wrth ddelio â materion tai fforddiadwy

 

 • Tynnu sylw at y cydbwysedd cywir o dai fforddiadwy neu na fydd ddatblygwyr yn adeiladu, a bod angen rhywfaint o dwf yn y sir

 

 • Gan nodi bod staff y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghrughywel yn cymryd llawer o eiddo rhent gan landlordiaid preifat, felly mae angen bod yn ofalus gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn

 

 • Awgrymu nad oes modd cyflawni 50% o dai fforddiadwy ar hyn o bryd

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Mae'r pwyllgor wedi trafod yr adroddiad yn helaeth, gyda phryderon aelodau'n canolbwyntio ar yr agweddau canlynol:

 

 • Pryderon ynghylch seilwaith a'r effeithiau posibl ar drigolion presennol, a gan drigolion newydd sy'n dod i mewn i'r ardal – trafnidiaeth, a chapasiti addysg ac iechyd

 

 • Mae rhai pryderon difrifol ynghylch dirlawnder ardaloedd llai: cynigir 850 o dai ar gyfer de'r sir a chynigiwyd 607 o dai ar gyfer y gogledd.  O ystyried ein bod yn sir mor fawr, awgrymir bod y rheiny yn cael eu gwasgaru'n fwy cyfartal.

 

 • Hoffai aelodau weld strategaeth nad yw mor ddibynnol ar geir.  Maen nhw am i'r rhwydwaith ffyrdd gael ei wella ond ni ddylid dibynnu arno mor drwm.  Fel y mae'r cynigion hyn ar hyn o bryd, bydd yn rhaid i breswylwyr ddibynnu ar drafnidiaeth car

 

 • Pryderon am y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r hyn y mae'n ei olygu i drigolion lleol

 

 • Yr awgrym ein bod yn fwy creadigol: edrych ar gynlluniau eithriadau a fydd yn gweithio gyda sefydliadau Tai Fforddiadwy

 

 • Roedd aelodau'n teimlo bod angen i ni amddiffyn tir amaethyddol

 

 • Mae aelodau eisiau archwilio a oes mwy o safleoedd tir llwyd ar draws y sir – a ydym yn si?r ein bod wedi dihysbyddu’r posibiliadau hynny

 

 • Gofynnodd aelod pa fodelu a wnaed i edrych ar faint o draffig sy'n cynyddu o amgylch ardaloedd penodol

 

 • Pryderon am y diffyg teithio llesol yn ne'r sir

 

 • Amheuon bod y cynigion yn cyd-fynd â datganiad y cyngor o Argyfwng Hinsawdd a Natur

 

 • Pryderon enbyd am effaith y cynigion ar gylchfan Highbeech yng Nghas-gwent a chynnydd canlyniadol mewn tagfeydd a phroblemau traffig yn yr ardal honno

 

Oherwydd y pryderon hyn, ni wnaeth y pwyllgor gymeradwyo'r argymhelliad.

 

Dogfennau ategol: