Agenda item

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Siaradodd nifer o drigolion gan godi'r pryderon canlynol: 

 

 • Mae awgrymu bod tai newydd, sy’n cael eu pwysoli’n drwm ar Lannau Hafren, yn gwrthdaro â’r dyhead i gadw mannau gwyrdd Sir Fynwy, yn enwedig o ystyried gwastadeddau Gwent.

 

 • Dadlau y bydd Magwyr yn cael ei weld fel rhan o goridor trefol rhwng Casnewydd a Chas-gwent, gan fygwth ei statws gwledig, a nodi'r prinder presennol o fannau gwyrdd i breswylwyr

 

 • Awgrymu y dylai fod mwy o dai rhwng Trefynwy a'r Fenni fel lledaenu mwy cyfartal

 

 • Cwestiynu a yw'n gynaliadwy i Lannau Hafren gael 21% o boblogaeth y sir, gyda 1 o bob 3 chartref newydd yn cael eu hadeiladu yno

 

 • Pwysleisio diffyg mannau agored ym Magwyr a Gwndy, a'i fod wedi cael ei orddatblygu ers blynyddoedd, gyda d?r heb ei drin eisoes yn cael llifo i'r SoDdGA a rhai cartrefi eisoes yn dioddef o lifogydd

 

 • Byddai awgrymu y byddai cael eich 'dan arweiniad amddiffyn' yn hytrach na 'dan arweiniad datblygiad' yn fwy cydnaws â CDLlN sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd
 • Gan nodi prinder ardaloedd amwynder o amgylch Langley Close, gydag adroddiad yn 2008 eisoes yn tynnu sylw at ddiffyg 14.4 erw o ddarpariaeth awyr agored ar y pryd

 

 • Pwysleisio pwysigrwydd cadw tir amaeth a chefnogi cymunedau e.e. y teulu a fyddai'n cael eu troi allan o ffermio yn Langley Close, a chwestiynu rhoi datblygiad o flaen iechyd cymuned

 

 • Tynnu sylw at adroddiad blaenorol y cyngor na fyddai unrhyw ddatblygiad yn digwydd ar dir agored ger traffordd neu'n agos ato, ond eto mae'r cynllun hwn yn cynnig gwneud hynny

 

 • Pwysleisio pwysigrwydd cadw Gwastadeddau Gwent a'i thirwedd unigryw, mynegi pryder dros fywyd gwyllt, a dadlau bod Strategaeth Werdd y cyngor ei hun yn cael ei hanwybyddu, yn enwedig o ran y potensial Seilwaith Gwyrdd ym Magwyr a Gwndy

 

 • Nodi bod y cynllun hwn yn mynd yn groes i Bolisi Cymru'r Dyfodol 9, sy'n ymwneud â bioamrywiaeth

 

 • Dadlau bod datblygiadau blaenorol fferm Rockfield a Vinegar Hill wedi'u seilio ar y ffordd liniaru a ffordd osgoi Magwyr-Gwndy yn mynd yn ei blaen, ond caniatawyd iddynt fwrw ymlaen ac ehangu, gan awgrymu na fu digon o gydweithio â Chyngor Casnewydd ynghylch effaith eu datblygiadau o ystyried y goblygiadau ar y cyd i filoedd yn fwy o gerbydau gael mynediad i’r M4 ar Gyffordd 23A

 

 • Awgrymu nad oes digon o dystiolaeth i ddatgan na fydd lefelau uwch o dwf yn effeithio ar y rhwydwaith ffyrdd, ac nad yw adeiladu miloedd o gartrefi heb y seilwaith angenrheidiol yn ei le’n gyntaf yn gyfrifol

 

 • Gofyn am Asesiadau Llygredd Aer a S?n ar gyfer Magwyr a Gwndy, o ystyried bod problem ansawdd aer eisoes gan dagfeydd traffig yr M4 a'r B4245

 

 • Ailadrodd pryderon isadeiledd, yn enwedig o ran darpariaethau gofal iechyd, siopa a hamdden annigonol yng Nghil-y-coed, gyda thrigolion o'r datblygiadau newydd yn debygol o deithio i rywle arall, ac amlygu'r straen ar y rhwydwaith ffyrdd a diffyg  trafnidiaeth gyhoeddus briodol

 

 • Mynegi pryderon ynghylch llifogydd yn gwaethygu gan dd?r ffo pellach yn dod o fwy o ddatblygiadau, a'r effaith ar ansawdd aer a bioamrywiaeth
 • Cynnig adeiladu tai cymdeithasol lle mae ei angen, yn hytrach na'u canoli mewn un lle

 

·         Mynegi gwrthwynebiad i Drefynwy gael cynnydd o 230% mewn tai, yn enwedig o gymharu â safleoedd eraill sydd ond yn cynyddu mewn digidau sengl, a phryder am y goblygiadau i Drefynwy o ran gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gwael, meddygon ac ysgolion oedd wedi gordanysgrifio, a'r her o gael mwy o garthffosiaeth i'w thrin o ystyried y broblem ffosffadau presennol yn Afon Gwy