Agenda item

Cais DM/2022/00473 - Cynnig o stryd bengaead 7 bwthyn i gymryd lle Neuadd Hebron, capel Pentecostaidd ac ystafell gymunedol segur sydd wedi'i lleoli oddi ar Monnow Street yn Nhrefynwy. Symud arfaethedig y garej sy'n bodoli eisoes. Creu llwybr trwodd cyhoeddus newydd o Monnow Street i Howell's Place. Eglwys Bentecostaidd, Monnow Street, Trefynwy, NP25 3EQ.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a'r ohebiaeth hwyr a gyflwynwyd gydag argymhelliad i'w wrthod am y rheswm a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros ward y Dref y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

  • Mae canol tref Trefynwy yn dilyn tuedd gostyngol fel pob stryd fawr wrth i bobl siopa fwyfwy ar-lein.

 

·         Mae gan y dref nifer o adeiladau gwag sydd angen eu hadnewyddu.

 

·         Mae Neuadd Hebron wedi bod yn wag ers o leiaf ddegawd ac yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Mae'r neuadd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd.

 

·         Mae'r cynllun hwn yn defnyddio plot gwag mewn ffordd gadarnhaol ar y stryd fawr.

 

·         Mae'r datblygiad wedi'i gynllunio'n sensitif ac yn cael ei gefnogi gan, neu heb dderbyn unrhyw wrthwynebiadau oddi wrth, gymdogion cyfagos.

 

·         Mae'r cais yn darparu tai, dau ohonynt yn unedau tai fforddiadwy.

 

·         Bydd llwybr cerdded yn cael ei ddarparu a fydd yn dod â nifer yr ymwelwyr i'r stryd fawr.

 

·         Mae'r Aelod lleol yn anghytuno â Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ynghylch eu barn o'r cais hwn. Ystyriwyd bod TAN 15 wedi'i gyflawni a bod y perygl o lifogydd yn cael ei reoli i lefel dderbyniol.

 

·         Mae perygl llifogydd o 1 o bob 100 mlynedd wedi cael ei liniaru trwy gael y llety byw ar y llawr cyntaf.

 

·         Ystyrir bod y datblygiad hwn yn fwy diogel na'r rhan fwyaf o adeiladau a thai cyfagos eraill sydd wedi'u lleoli yn y parth C1 sydd â llety llawr gwaelod.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried cefnogi'r cais.   Os caiff ei wrthod, yna byddai'n annhebygol na fyddai unrhyw ddatblygiad yn gallu cael ei wneud yn y lleoliad hwn.

 

·         Mae Cyngor Tref Trefynwy o’r farn i gefnogi'r cais.

 

Mynychodd yr ymgeisydd, Mr. M. Hall y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau canlynol:

 

  • Mae Hebron Mews yn cynnig datblygiad mewnlenwi ar gyfer y safle tir llwyd a feddiannwyd gan Neuadd Hebron.

 

·         Mae'n safle strategol pwysig sy'n ymestyn o Monnow Street i faes parcio Waitrose a thu hwnt i hynny i Gaeau Chippenham.

 

·         Dyluniwyd cynllun i ymateb i gyfyngiadau niferus y safle ac ystyriwyd bod teras syml o fythynnod stryd bengaead fodern yn ddefnydd argyhoeddiadol o'r safle. 

 

·         Byddai tramwyfa goblog yn darparu mynediad i'r cartrefi tra'n sefydlu cyswllt cyhoeddus newydd o'r stryd fawr.

 

·         Mae'r adeiladau'n defnyddio brics o safon, llinell to rhythmig, a drysau lliwgar i greu ychwanegiad gwydn i'r treflun.

 

·         Yn hanesyddol, byddai stryd bengaead yn darparu llety i geffylau a cherbydau ar y llawr gwaelod gyda llety byw uwchben. Mae cynllun cyfatebol ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cael ei gynnig.

 

·         Mae amwynderau lleol yn daith gerdded fer i ffwrdd sy'n galluogi un car i bob cartref i fod yn gynnig cynaliadwy.

 

·         Mae'r cartrefi dwy ystafell wely yn cynnwys terasau awyr agored dan do sy'n cysylltu â mannau byw cynllun agored ar y llawr cyntaf gydag ystafelloedd gwely uwchben ar y llawr uchaf.

 

·         Crëwyd cynlluniau cymhleth ond hyblyg gan ddarparu cartrefi byw iawn.  Bydd dau o'r saith cartref yn dai fforddiadwy.

 

·         Mae nifer o bryderon unigol wedi eu codi gan ymgyngoreion arbenigol.  At ei gilydd, mae'r adran Gynllunio wedi bod yn fodlon bod y cynllun yn darparu datrysiad ystyriol a chyfrifol gymdeithasol yn Ardal Gadwraeth Trefynwy. Yn ystod sawl cyfarfod, nodwyd y byddai Hebron Mews yn cael ei argymell i'w gymeradwyo oni bai am wrthwynebiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar sail perygl llifogydd.

 

·         Mae amddiffynfeydd llifogydd Trefynwy yn golygu bod y safle wedi'i ddiogelu rhag digwyddiad 1 mewn 100 mlynedd.  Fodd bynnag, mae modelu cyfartaledd o 25% i ragfynegi newid yn yr hinsawdd yn dangos y byddai amddiffynfeydd llifogydd presennol y dref yn gorlifo ac y byddai llifogydd ar y safle. Byddai dros 500 erw o Drefynwy o dan dd?r bryd hynny.

 

·         Mewn achos o orlifo, mae d?r llifogydd ar y safle wedi'i fodelu'n cyrraedd uchafbwynt rhwng 0.9 metr a 2.1 metr o ddyfnder.  Mae hynny ymhell islaw lefel 2.45 metr y llety byw arfaethedig.  O’u hystyried ar eu pen eu hunain, nid yw’r garejys a’r storfeydd yn debygol iawn o fod mewn perygl o lifogydd, gan eu gwneud yn ffurf dderbyniol o ddatblygiad ar gyfer llawr daear y safle.

 

·         Bydd Hebron Mews yn llawer mwy gwydn na chartrefi a busnesau cyfagos.

 

·         Nid yw CNC yn gwahaniaethu rhwng defnydd y safle ar y llawr gwaelod ac ar loriau uchaf.  Mae'r datblygiad cyfan wedi'i gategoreiddio fel un hynod fregus ac mae’r gwrthwynebiad ar y sail honno. Mae mabwysiadu'r dull hwn yn rhwystro unrhyw ddatblygiad cyfatebol yng nghanol Trefynwy.

 

·         Byddai gwrthod y cynllun hwn yn atal unrhyw ddatblygiad mewnlenwi ar draws 500 erw o'r dref.  Mae angen i drefi'r farchnad esblygu gyda lleoedd i fyw yn ogystal â siopa.

 

·         Gofynnodd asiant yr ymgeisydd i'r Pwyllgor ystyried cymeradwyo'r cais gyda'r bwriad o adfywio'r safle.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

  • Nid yw'r safle erioed wedi gorlifo.

 

·         O ran cydbwysedd, mae'n annhebygol y bydd y safle'n gorlifo i dros ddau fetr o uchder.  Pe bai hyn yn digwydd, byddai hanner Trefynwy o dan dd?r.

 

·         Mae'r ymgeisydd wedi lliniaru perygl llifogydd trwy ddylunio'r ardal fyw i fod yn uwch na 2.4 metr ac wedi'i lleoli ar y llawr cyntaf.

 

·         Mae prinder tai yn Sir Fynwy ar hyn o bryd.  Bydd y cynllun hwn yn darparu 7 t? newydd yn Nhrefynwy gyda dau o'r eiddo yn dai fforddiadwy.

 

·         Bydd datblygiadau ar y safle hwn yn gwella'r ardal.

 

·         Byddai'r llwybr cyhoeddus newydd arfaethedig yn cael ei groesawu gan bobl leol gan ychwanegu pwynt mynediad arall rhwng Monnow Street a'r maes parcio.

 

·         Mae'r safle yn agos at sawl maes parcio felly ni fyddai'r ddarpariaeth parcio yn broblem.

 

·         Mae hwn yn gynllun mawr ei angen o fewn Trefynwy.

 

Ymatebodd y Pennaeth Cynllunio fel a ganlyn:

 

·         Mae TAN 15 yn cyfeirio at leoli pobl o fewn y parth perygl llifogydd.  Cydnabyddir y gellid rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau brys pe bai llifogydd.  Ystyriwyd y byddai hyn yn mynd y tu hwnt i lefelau goddefiant TAN 15 yn yr achos hwn.

 

·         Pe bai'r Pwyllgor yn ystyried bod y manteision cynllunio yn gorbwyso'r risg i breswylwyr ac yn cefnogi cymeradwyo'r cais yn erbyn argymhelliad swyddogion, yna byddai swyddogion yn hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unol â hynny.  Byddai set o amodau wedyn yn cael eu paratoi gan swyddogion fyddai'n cael eu cyflwyno i'r Panel Dirprwyo Cynllunio.  Nodwyd y gallai CNC osod amodau ychwanegol a gallai hefyd ofyn i Lywodraeth Cymru alw'r cais i mewn.

 

Dywedodd Rheolwr y Tîm Ardal Rheoli Datblygu wrth y Pwyllgor:

 

·         Mae'r ffordd fynediad o fewn y safle wedi'i chynllunio i fod yn arwyneb coblog a rennir i annog pobl i gerdded o Monnow Street i'r maes parcio.

 

·         Bydd gan y garejys ddrysau caeedig rholer.

 

·         Mae'r pympiau gwres ffynhonnell aer wedi'u lleoli ar lefel isel ac yn cael eu sgrinio gan ddarparu rhywfaint o wanhau s?n.  Pe baent wedi'u lleoli ar lefel uwch, byddent yn fwy ymwthiol yn weledol ac o bosibl yn fwy swnllyd i'r preswylwyr neu gymdogion eraill.

 

·         Pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo, byddai angen i'r Panel Dirprwyo ystyried amodau a fyddai'n cynnwys materion yn ymwneud ag ecoleg, goleuadau a chynllun rheoli traffig adeiladu.  Gellid ystyried cynnal a chadw'r garejys am byth hefyd.

 

·         Byddai cofnod ffotograffig llawn o'r adeilad presennol wedi'i ddogfennu cyn i unrhyw ddatblygiad ddigwydd.

 

·         Gellid cynnwys datganiad dull ar gyfer dymchwel hefyd wrth ystyried ailddefnyddio ffabrig yn yr adeilad.

 

·         Mae cynllun achub yn ystod llifogydd wedi'i gyflwyno fel rhan o'r cais. Mae'r ymgeisydd wedi ymrwymo i ddarparu system amddiffyn rhag llifogydd y gellid ei chynnwys fel amod.

 

·         Ar hyn o bryd, ystyrir bod y lefelau ffosffad yn wellhad.  Fodd bynnag, gellid cymhwyso amod Grampian.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol J. McKenna a'i eilio gan y Cynghorydd Sirol A. Webb i gymeradwyo cais DM/2022/00473 yn amodol ar gytundeb Adran 106 ac i gytuno ar amodau sydd i'w cymhwyso drwy'r Panel Dirprwyo. Dylid cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i'w hysbysu o'r penderfyniad i gymeradwyo'r cais.

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid-           13

Yn erbyn         -           0

Ymatal-           1

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2022/00473 yn amodol ar gytundeb Adran 106 a chytuno ar amodau i'w cymhwyso drwy'r Panel Dirprwyo.  Dylid cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i'w hysbysu o'r penderfyniad i gymeradwyo'r cais.

 

Dogfennau ategol: