Agenda item

Cais DM/2022/01800 - Adeiladu pont bwa sengl ar draws yr Afon Gwy gan gynnwys tirlunio ar y glannau dwyreiniol a gorllewinol a’n gwella tir y cyhoedd. Tir i’r gogledd o’r Afon Gwy, Trefynwy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried yr adroddiad ar y cais a’r ohebiaeth hwyr yr argymhellwyd ei chymeradwyo gyda’r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymeradwyo’r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA).

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Wyesham, sydd hefyd yn Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

  • Ym mis Tachwedd 2017 cyflwynodd trigolion lleol y syniad o bont cerddwyr yn Wyesham i'r Awdurdod lleol.

 

  • Ers blynyddoedd lawer, bu'n rhaid i gerddwyr a beicwyr ddefnyddio'r bont ffordd bresennol i groesi'r afon. Mae trigolion wedi gorfod ymgodymu â Cherbydau Nwyddau Trwm (HGVs), llygredd, diffyg cyfleusterau beicio a diffyg cysylltiadau diogel â Wyesham a thu hwnt.

 

  • Roedd Gr?p Llywio Teithio Llesol Cyngor Tref Trefynwy wedi'i sefydlu a gyda swyddogion Cyngor Sir Fynwy roedd yr Astudiaeth ddichonoldeb gychwynnol wedi nodi'r angen am bont teithio llesol yn y lleoliad hwn.

 

  • Roedd gwirfoddolwyr lleol wedi treulio eu hamser yn casglu'r data angenrheidiol i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru. Pobl leol fu'n gyrru'r cynllun arfaethedig hwn.

 

  • Mae llawer iawn o draffig ar y ffordd yn mynd i Fforest y Ddena a thraffordd yr M50. Ystyriwyd y byddai hyn ond yn cynyddu yn y dyfodol gyda datblygiad tai arfaethedig yn Fforest y Ddena.

 

  • Darparodd yr Aelod lleol ddata ystadegol i'r Pwyllgor i gefnogi'r angen am bont teithio llesol ar draws yr afon Gwy yn Wyesham.

 

  • Y bont bresennol yw'r unig lwybr y gall trigolion Wyesham ei ddefnyddio i gael mynediad i addysg, gwaith a'r dref ac mae'n rhaid iddi rannu'r ffordd hon gyda HGVs a cherbydau eraill. Plant ysgol heb oruchwyliaeth sydd fwyaf mewn perygl o lifau traffig mor drwm yn ystod cyfnodau prysur o lif traffig dros y bont.

 

  • Mae’r bont yn rhan o’r llwybrau dynodedig, Llwybr Dyffryn Gwy, Llwybr Cerdded Cenedlaethol Clawdd Offa ac mae’n gyswllt hanfodol yn y rhwydwaith beicio cenedlaethol.

 

Wedi ystyried yr adroddiad ar y cais a’r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         O ran hygyrchedd i bobl â nam ar eu golwg, byddai swyddogion yn trafod gyda'r datblygwr a ydynt wedi cael deialog gyda Sight Cymru ac unrhyw grwpiau diddordeb arbenigol eraill a allai roi cyngor ar y mater hwn. Nodwyd bod cyfarfod rhanddeiliaid hygyrchedd wedi'i gynnal ar 9 Mawrth 2023 ynghylch pobl â nam ar eu golwg.

 

·         Nid yw'r bont bresennol bellach yn ddiogel i feicwyr a cherddwyr.

 

·         Nid oes unrhyw fannau parcio beiciau arfaethedig i'w lleoli ger Clwb Rhwyfo Trefynwy. Fodd bynnag, gallai swyddogion roi'r mater hwn i'r ymgeisydd ei ystyried.

 

·         Mae amod yn adroddiad y cais am gynllun rheoli traffig adeiladu a allai fynd i'r afael â'r mater yn ymwneud â defnydd y maes parcio cyfagos gan weithwyr adeiladu, gyda’r nod o leihau unrhyw aflonyddwch.

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd yngl?n â sut y gallai trigolion lleol mewn bythynnod cyfagos gael eu heffeithio gan y bont newydd arfaethedig, nodwyd y bydd y llwybr cerdded oddeutu 40 metr o ffenestri agosaf yr eiddo hyn a 25 metr i'r agosaf. rhan o'r gerddi. Bydd y bont yn uchel a bydd ganddi sgrin 1.8 metr. Bydd y golau ar y bont yn isel ar hyd yr ardal ddec ac ni fydd golau'n mynd o'r bont i mewn i'r amgylchoedd.

 

·         Bydd cynllun rheoli traffig adeiladu yn cael ei sefydlu er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y safle.

 

·         Bydd swyddogion yn cysylltu â'r ymgeisydd i ymchwilio a fydd goleuadau PIR yn gweithio ar y bont a'r rampiau.

 

·         Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal gyda'r datblygwr i sicrhau bod llystyfiant yn cael ei gynnal ar lefel isel er mwyn gwella gwelededd ar hyd y llwybr ger y fynedfa i'r A40 er mwyn sicrhau y gellir gweld beicwyr a cherddwyr.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir Jayne McKenna ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Sir Maureen Powell bod cais DM/2022/01800 yn cael ei gymeradwyo gyda’r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymeradwyo’r Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd (GRhC). Hefyd, cynllun diwygiedig i'w gyflwyno i'r Panel Dirprwyo i'w gymeradwyo i ddangos y maes parcio ar y lan orllewinol i gael llecynnau parcio ar gyfer dwy fan a threlars i'r busnesau caiacio lleol eu defnyddio; gofyn i'r ymgeisydd edrych ar ongl sgwâr y llwybr ar y lan orllewinol i'w wasgaru neu wneud yn si?r nad yw'r plannu wrth ei ymyl yn cuddio gwelededd i ddefnyddwyr y llwybr; yr ymgeisydd i ymchwilio a fyddai goleuadau PIR yn gweithio ar y bont a'r rampiau.

 

 

Yn dilyn pleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau a ganlyn:

 

O blaid y cynnig            - 14

Yn erbyn y cynnig         - 0

Ymatal                           - 0

 

Pleidleisiwyd o blaid y cynnig.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2022/01800 yn amodol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn amodol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymeradwyo'r Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd (GRhC). Hefyd, cynllun diwygiedig i'w gyflwyno i'r Panel Dirprwyo i'w gymeradwyo i ddangos y maes parcio ar y lan orllewinol i gael llecynnau parcio ar gyfer dwy fan a threlars i'r busnesau caiacio lleol eu defnyddio; gofyn i'r ymgeisydd edrych ar ongl sgwâr y llwybr ar y lan orllewinol i'w wasgaru neu wneud yn si?r nad yw'r plannu wrth ei ymyl yn cuddio gwelededd i ddefnyddwyr y llwybr; yr ymgeisydd i ymchwilio a fyddai goleuadau PIR yn gweithio ar y bont a'r rampiau.

 

Dogfennau ategol: