Agenda item

DM/2021/00357 Darparu 120 o anheddau ar barseli B a C2 – Fferm Rockfield, Gwndy, Sir Fynwy, NP26 3EL

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sirol Tony Easson fuddiant nad yw’n rhagfarnol, fel Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio, mewn perthynas â diddymu ac adlinio llwybr troed, y gellir ymgynghori yn ei gylch.

 

Fe wnaethom ystyried adroddiad y cais a'r ohebiaeth hwyr a dderbyniwyd, a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad, a gohirio'r mater i'r panel dirprwyedig i ddatrys y materion o sut i oresgyn mabwysiadu'r briffordd.

 

Amlinellodd yr Aelod Lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae’r adran Briffyrdd yn cyfeirio at effaith ffiniau priffyrdd cyhoeddus presennol Silurian Road ac Elms Road lle mae problemau heb eu datrys o ran ffiniau eiddo a materion parcio

·         Sut bydd mynediad i a gadael y safle’n cael eu rheoli.

·         Diffyg isadeiledd

·         Mae'r datblygwyr wedi dewis cadw'r briffordd gyhoeddus gyda ffiniau priodol a darparu gwahaniad rhwng y lleiniau. Mae angen datrys hyn.

·         Mae pryderon ynghylch agosrwydd arfaethedig llain 64 lle mae ystod sylweddol o Briffordd gyhoeddus rhwng y droedffordd a blaen yr annedd. Mae'n debygol y bydd y Briffordd gyhoeddus yn cael ei hymgorffori o fewn ffin y llain. Gallai cynllun y llain gael ei newid neu gall yr ymgeisydd ystyried cais i ddiddymu’r Briffordd gyhoeddus y tu allan i bob llain.

 

Ymatebodd yr Uwch Swyddog Rheoli Datblygu: 

 

·         Cydnabyddir y diddymu, a nodir bod y Briffordd gyhoeddus yn rhedeg ar hyd ffin flaen y lleiniau. Y prif bryder yw llain 64 sydd â'r ehangder mwyaf o Briffordd fabwysiedig o fewn yr ardd flaen.

·         Y mater allweddol yw sicrhau nad oes tai na ffurf adeiledig o fewn lleoliad y Briffordd; ac nad oes.

·         Does gan briffyrdd ddim gwrthwynebiad i ddiddymu’r briffordd. Rydym yn bwriadu cymryd y modd o ddatrys y mater priffyrdd i'r panel dirprwyedig.

·         O ran mynediad, byddai hyn trwy'r B4245 a thrwy'r datblygiad newydd.  Mae'r dyraniad hwn yn rhan o gynllun ehangach 

o bosibl yn cysylltu â datblygiadau sydd wedi'u cymeradwyo ar Vinegar Hill ac â Grange Road.  Bydd hyn yn cael ei ystyried yn ddiweddarach.

 

Aeth yr Aelod Lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy ymlaen i ddweud:

 

·         Mae yna faterion sydd heb eu datrys e.e. y gwrthwynebiad gan y swyddog bioamrywiaeth ar o leiaf wyth pwynt o bryder. Er enghraifft, nid oes eglurhad sut y bydd gwrychoedd coll yn cael eu hamnewid, na chwaith pa mor ddigonol y bydd y ddarpariaeth ar gyfer ystlumod ac adar.  Ymatebwyd bod y sylwadau diweddaraf gan yr ecolegydd wedi dileu'r gwrthwynebiad, a’i fod nawr yn fodlon gyda'r gwelliannau arfaethedig. Cafodd hyd o wrych ei ddifrodi yn y gorffennol heb unrhyw fai ar yr ymgeisydd, ond maen nhw wedi gwneud iawn drwy ailblannu gwrychoedd ar hyd a lled y safle.  Cynigir gwrychoedd a phlannu gwrychoedd brodorol o amgylch y sinc.

·         Mae'r gwrthwynebiad o hawliau tramwy cyhoeddus yn nodi bod modd mynd i'r afael â phryderon drwy osod yr amod yn yr adroddiad, ond mae yna bryderon eraill.  Nid yw'r ymgeisydd yn cydnabod llwybr cyhoeddus 372/23 a dylid ailgyflwyno'r cynllun gan gynnwys manylion y groesfan hawl tramwy cyhoeddus sy’n gyfagos i'r safle a dylai nodi effeithiau andwyol.  Ymatebwyd fod llwybr cyhoeddus sy'n rhedeg drwy'r safle.   Oherwydd ei aliniad presennol byddai'n gwneud datblygiad o'r safle hwn bron yn amhosibl gan y byddai'n cymryd cyfran sylweddol o'r tir datblygadwy.   Mae'r ymgeiswyr yn ymwybodol bod angen iddyn nhw wneud cais i ail-alinio’r llwybr troed. Bwriedir iddo redeg o'r man agored cyhoeddus yn y de-orllewin drwy'r safle trwy'r cyswllt canolog i gerddwyr ac yna byddai'n cwrdd â Silurian Road. 

·         Un pryder yw sut i sicrhau bod y llwybr troed hwnnw bob amser yn agored ac yn rhydd i'w ddefnyddio gan y cyhoedd fel y nodir.  Esboniodd y Pennaeth Cynllunio ei fod yr un peth gydag unrhyw safleoedd adeiladu o ran llwybrau troed.  Efallai y byddant yn cael eu dargyfeirio neu eu diogelu dros dro gan rwystrau er mwyn cynnal mynediad yn ystod y gwaith adeiladu.

·         Codwyd yr un ar ddeg o sylwadau ynghylch tirlunio.   Ymatebwyd bod cynlluniau diwygiedig yn goresgyn y materion a godwyd ers i'r gwrthwynebiad dros dro gael ei dderbyn. Gan gyfeirio at flaen llain 64, ni chaniateir plannu o fewn y briffordd.  Mae llawer o blannu coed ar y stryd yn lliniaru colli'r gwrychoedd.

·         Hygyrchedd i eisteddleoedd.  Ymatebwyd bod tair lle i eistedd yn ardal gyhoeddus mannau agored yn y de orllewin.   Gofynnodd swyddog y dirwedd iddyn nhw fod yn amlbwrpas.  Byddai mannau eistedd sy'n darparu mynediad i'r rhai llai Symudol yn gofyn am lwybrau a fyddai'n erydu lle agored.  I ddatrys hyn mae mannau eistedd ychwanegol ar hyd a lled y safle sy'n cydymffurfio â materion cydraddoldeb anabledd.

·         Mae angen y cynllun rheoli traffig cyn i'r gwaith ddechrau.    Ymatebwyd bod amod 8 yn nodi y byddai cynllun rheoli adeiladu yn cael ei dderbyn cyn i unrhyw waith ddechrau.  Aeth y Pennaeth Cynllunio i'r afael â'r pryderon gan ddweud bod cyfarfodydd sylweddol wedi digwydd gyda chydweithwyr isadeiledd gwyrdd, tirwedd a phriffyrdd.   Mae cyfaddawdu anochel ar draws y safle i gydbwyso'r holl faterion gwahanol.   Mae gan y cynllun hwn ddarpariaeth tai fforddiadwy uwch na'r cyfartaledd a strydoedd sydd â choed.   Mae system ddraenio gynaliadwy llawn, pyllau gwanhau a Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur gwarchodedig.  Mae ardal o goetir gwarchodedig yn y canol sy'n cael ei wella ymhellach gyda gwrychoedd a phlannu ychwanegol.

 

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau canlynol: 

 

·         Holwyd sut y cynhesir y tai a pham na chaiff paneli solar eu gosod ar yr holl adeiladau.

·         O ran yr enwau ffyrdd arfaethedig, awgrymwyd peidio defnyddio amrywiadau o'r un enw ("Rockfield") er mwyn osgoi dryswch.

 

Ymatebodd yr Uwch Swyddog Rheoli Datblygu: 

 

·         Mae gwresogi'r adeiladau a'r paneli solar yn faterion rheoli adeiladau ac nid o fewn cylch gwaith y pwyllgor cynllunio ond gellir eu hystyried yn y cynllun datblygu lleol diwygiedig.

·         Nid cylch gwaith y Pwyllgor Cynllunio yw enwi strydoedd ond gellir trosglwyddo'r sylwadau i'r adran berthnasol. 

·         Mae angen tai yn y sir a nodwyd yr isadeiledd angenrheidiol ar gyfer y bobl a fydd yn byw yn yr holl ddatblygiadau tai newydd yn y CDLl mabwysiedig a chyfraniadau ariannol a sicrhawyd trwy gytundeb Adran 106 yn ymwneud â'r caniatâd amlinellol cynharach ar gyfer y safle hwn.   

 

Ymatebodd yr Uwch Swyddog Rheoli Datblygu:

 

·         Mae'r angen am 25% o dai fforddiadwy wedi cael eu rhagori.  

·         Archwiliwyd hygyrchedd y safle yn ystod y dyraniad pan oedd y cynllun datblygu lleol yn cael ei fabwysiadu a phenderfynwyd fod hwn yn lleoliad cynaliadwy oedd â mynediad i gyfleusterau yn y cyffiniau.  Yn ogystal, roedd y caniatâd amlinellol yn destun Adran 106 a roddodd gyfraniadau ariannol ar gyfer e.e. chwarae, a gwelliannau i'r rhwydwaith priffyrdd.  Bydd trigolion newydd yn defnyddio'r cyfleusterau e.e. darparu cymorth i siopau, tafarndai, a busnesau lleol.

 

Gan barhau i ystyried adroddiad y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mae cadw'r gwrychoedd a'r coed yn y tymor hir yn bryder.   Ymatebwyd mai'r bwriad yw i'r hawl tramwy cyhoeddus gael ei fabwysiadu gan y cyngor a fyddai'n ysgwyddo cyfrifoldeb.

·         Dylid gosod paneli ffotofoltäig ynni haul, pympiau gwres ffynhonnell aer a phwyntiau gwefru trydan, a dylid bwydo'r neges hon yn ôl i'r datblygwyr.   Canmolodd y Pennaeth Cynllunio’r
syniad hwn ond eglurodd nad yw wedi'i ymgorffori mewn polisi cynllunio cenedlaethol. Fodd bynnag, mae'r swyddog wedi trafod 84% o seilwaith gwefru trydan ac mae'r datblygwr yn cyflawni hynny fel rhan o'r cynllun felly bydd effeithlonrwydd ynni'r adeiladau hyn i safon uchel.

·         Gofynnwyd a allai'r datblygwyr fynd at brynwyr i weld a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn gosod pympiau gwres.

·         Gofynnwyd a oes unrhyw broblemau gyda mabwysiadu'r ffyrdd, gan gyfeirio at yr oedi ym Kingswood Gate, Trefynwy.

·         Dylid ystyried cyfleusterau chwaraeon a Chynllun Teithio Llesol.  Dywedwyd bod llawer o gyfleusterau chwaraeon yn lleol i'r safle.  

·         O ystyried Teithio Llesol, mae darpariaethau ar gyfer llwybrau bysiau a phalmentydd eang yn y dyfodol yn cefnogi cerdded. Byddai'n dda gweld rhai llwybrau beicio pwrpasol diogel yn y dyluniad efallai fel palmant a rennir.

·         Bydd y mathau o dai ar y safle yn naturiol yn gartref i deuluoedd felly mae'n braf gweld cysylltiadau â'r parc cyfagos.  

·         Rhaid cadw at y cynllun rheoli traffig ar gyfer y gwaith adeiladu. 

 

 

Cadarnhawyd bod y ffyrdd wedi eu dylunio i fod o safon fabwysiadwy ond gall mabwysiadu fod yn destun oedi.  Er mwyn darparu'r nifer angenrheidiol o anheddau, nid oedd tir ar gael ar gyfer cyfleusterau chwaraeon.  Ceir maes mannau agored y bwriedir ei ddefnyddio ar gyfer chwarae anffurfiol a sicrhawyd cyfraniad ariannol drwy gytundeb adran 106.   Ni ystyriwyd Teithio Llesol fel rhan o'r cynllun ehangach ar gyfer y safle hwn.    Er mwyn mynd i'r afael â'r elfen hon, mae nifer o gysylltiadau llwybr troed wedi'u dylunio gan ystyried symudedd cerddwyr sydd hefyd yn cysylltu â'r rhwydwaith ffyrdd a'r seilwaith presennol.

 

Roedd y Pennaeth Cynllunio wedi derbyn neges gan Dai Sir Fynwy y bydd pob uned oddi ar nwy, graddfa EPCA a bydd paneli ffotofoltäig gan bob un.

 

Wrth grynhoi, roedd yr Aelod Lleol dros Ddwyrain Magwyr gyda Gwndy yn falch bod llawer o'i bryderon wedi cael eu hystyried.   Roedd o hyd â phroblem gyda'r isadeiledd ar ran y trigolion a'r ardal.  Cefnogodd y cais.

 

Fe'i cynigiwyd gan y Cynghorydd Sirol J. Crook ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sirol A. Easson bod cais DM/2021/00357 yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad.

 

 

Ar ôl cael ei roi i'r bleidlais, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

O blaid             - 13

Yn erbyn         - 1

Ymatal - 0

 

Cafodd y cynnig ei dderbyn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo cais DM/2021/00357 yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad ac yn amodol ar ei gyfeirio at Banel Dirprwyedig y Cyngor i egluro i) datrysiad dileu’r briffordd ar Silurian Road a 1m o lain gwasanaeth eang ar y ffordd fynediad o'r dwyrain i'r gorllewin.

 

 

Dogfennau ategol: