Agenda item

Cais DM/2019/00800 - Dymchwel byngalo ac adeiladau allan presennol ac adeiladu 2 dŷ annedd deulawr ar wahân gyda mynediad rhodfa wedi'i newid o'r briffordd. Homestead, Wainfield Lane, Gwehelog, Brynbuga.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig ar Gytundeb Adran 106.

 

Cyflwynwyd y cais i'r Pwyllgor Cynllunio ar 3ydd Mawrth 2020 gydag argymhelliad i'w gymeradwyo. Yn y cyfarfod hwn cynigiwyd y dylid cymeradwyo'r cais yn ddarostyngedig i'r chwe amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106. Hefyd, ychwanegu amod ychwanegol i gymeradwyo manylion carthffosiaeth gan gynnwys cael gwared ar y trefniant presennol. Ystyriwyd wedi hynny y dylid sicrhau bod y manylion draeniad ar gael cyn ei gymeradwyo i ganiatáu craffu gan y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB), Cyfoeth Naturiol Cymru, trigolion lleol, y Cyngor Cymuned a'r Aelod Lleol.

 

Mynychodd yr Aelod lleol dros Lanbadog y cyfarfod trwy wahoddiad y Cadeirydd ac amlinellodd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Os cymeradwyir y cais, mae angen mynd i'r afael â materion carthffosiaeth.

 

·         Mae'r cais arfaethedig yn aliniad gwell gyda llai o edrych dros yr eiddo cyfagos.

 

·         Hoffai'r Aelod lleol i'r Pwyllgor Cynllunio ystyried gostwng uchder y grib ychydig yn unol â'r eiddo cyfagos.

 

·         Bu pryderon ynghylch draenio a dimensiynau'r llain.

 

·         Mae cyllid Adran 106 yn gyfraniad cymedrol.

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol am wybodaeth am systemau ysgeintio gael eu gosod mewn eiddo sydd newydd eu hadeiladu.

 

·         Ail-wynebwyd Lôn Wainfield yn ddiweddar.  Gofynnodd yr Aelod lleol a ellid cytuno ar fond i sicrhau bod unrhyw ddifrod i'r ffordd sydd newydd ei hail-wynebu yn cael ei wella.

 

Roedd Cyngor Cymuned Gwehelog wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig yn amlinellu gwrthwynebiadau'r cyngor cymuned i'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Ymatebodd y cyngor i'r cais hwn ar 29 Mehefin 2020, pan wrthwynebodd yr aelodau yn unfrydol ar y seiliau a ganlyn:

 

   Ymgais yw hon i ffitio dau eiddo mewn un llain sydd wedi bod yn rhanedig o'r blaen. Bydd hyn yn gwneud lleiniau o faint annigonol ac allan o gymeriad ar gyfer yr hyn sydd yn ei hanfod yn lleoliad gwledig.

 

   Gwrthodwyd y cynllun gwreiddiol ar gyfer adeiladu'r tai un o flaen y llall trwy gynllunio a chyflwynwyd cynlluniau newydd gyda'r tai ger ei gilydd i gydymffurfio ag 'effaith rhuban' gweddill y lôn. Fodd bynnag, erys y pwynt nad oes digon o le ar gyfer dau d? ar y llain fach hon.

 

   Roedd yr aelodau'n poeni y byddai'r datblygiad arfaethedig yn peryglu preifatrwydd t? cyfagos arall.

 

   Roedd y cyngor yn bryderus â'r cynigion ar gyfer draenio ar y tir hwn, sef clai Sir Fynwy yn bennaf.

 

Yn sicr, nid yw'r pwynt olaf wedi'i egluro gan brofion dilynol a gynhaliwyd yn dilyn cyfnod hir o dywydd sych. Rydym yn dal i bryderu’n fawr am y cynigion ar gyfer draenio budr.

 

Rydym yn pryderu am y dryswch ymddangosiadol dros ffiniau - mae'n ymddangos bod chwyddiant bach ond sylweddol ym maint y llain, gallai hyn fod yn bwysig o ran cwrdd â'r gofynion ar gyfer draeniad d?r ffo.

 

Teimlwn y gallai'r datblygiad fynd yn groes i bolisi Cynlluniau Datblygu Lleol H3 oherwydd nad mewnlenwi mo hwn, bydd t? yn cael ei ddymchwel a'i ddisodli gan ddau arall. Mae hyn yn ymestyn ffin adeiladu Lôn Wainfield i gefn gwlad agored. '

 

Roedd Mr. G. Buckle, asiant yr ymgeisydd, wedi cyflwyno datganiad ysgrifenedig i gefnogi'r cais a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio, fel a ganlyn:

 

'Diolch yn fawr i'r Cadeirydd am y cyfle i ymateb i'r materion a godwyd yn ymwneud â draeniad yn y datblygiad uchod.

 

Mae'r sylwadau wedi gwneud rhai rhagdybiaethau; oherwydd ar adeg ysgrifennu nid ydym wedi derbyn unrhyw wrthwynebiadau ychwanegol gan y Cyngor Cymuned ac wedi tybio bod y rhain yn seiliedig ar wrthwynebiadau cymdogion cyfagos (Mrs. Backland), yr wyf yn deall eu bod bellach yn Gynghorydd Cymunedol.

 

Mae'r cynigion a gyflwynwyd ar gyfer draeniad d?r arwyneb wedi'u derbyn a'u cymeradwyo gan Swyddogion SAB Cyngor Sir Fynwy, yn dilyn profion helaeth gan Arbenigwyr ein Cleientiaid.

 

Mae'r cynigion carthffosiaeth wedi'u gwirio a'u cymeradwyo gan Swyddogion Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Fynwy a Chyfoeth Naturiol Cymru, nad oes ganddynt unrhyw wrthwynebiadau i'r cynigion.

 

Mae lleoliad y gweithfeydd trin carthffosiaeth a'r arllwysfa yn cwrdd â'r Rheoliadau cyfredol a bydd tanc poblogaeth 7 person KLARGESTER BIOTEC 2 yn gwasanaethu pob annedd, sy'n cwrdd â'r canllawiau newydd.

 

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, bydd y tanc carthion sy'n gwasanaethu'r byngalo presennol yn cael ei dyrchu lan a'i symud. Cadarnheir hefyd y bydd sylfeini'r byngalo hefyd yn cael eu tynnu.

 

Mae'r draeniad ymdreiddio a gynigir ar gyfer y tanciau trin carthffosiaeth yn cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliadau Adeiladu cyfredol a chefnogir hyn gan Swyddogion Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Fynwy.

 

Er mwyn osgoi amheuaeth, ac yn groes i sylwadau diweddar gan y cymydog, mae'r ffosydd cerrig wedi'u lleoli o leiaf 5.0m o'r lôn/ffordd, sy'n cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliadau Adeiladu. Ni fydd y ffos gerrig yn cael effaith niweidiol ar y lôn, yn wahanol i'r eiddo cyfagos, sy'n caniatáu i dd?r wyneb ddraenio'n rhydd o'r dramwyfa ymlaen i wyneb y briffordd.

 

Ni fydd yr eiddo ar ochr arall y datblygiad yn cael eu heffeithio, gan y bydd y draeniad ar gyfer y datblygiad yn cael ei gynnwys ar y safle fel y'i cymeradwywyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Rheoli Adeiladu.

 

Cytunir na ddylid caniatáu i dd?r wyneb ddraenio o'r safle ac effeithio ar eiddo eraill, sy'n broblem bresennol a achosir gan eiddo a adeiladwyd yn ddiweddar ar ochr ogleddol Lôn Wainfield.

 

Dylid gwneud aelodau yn ymwybodol na fydd y cynigion draeniad ar gyfer y safle hwn yn effeithio ar yr eiddo ar lefel is nac ar y lôn ei hun ac mae hyn yn cael ei gefnogi'n llawn gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Fynwy.

 

Mae B.R.E. 365 yn ddull safonol o brofi, er mwyn sicrhau bod y ddaear yn addas ar gyfer draeniad naturiol, gan ganiatáu gwasgariad a gwanhad naturiol. Mae'r profion wedi'u cynnal a'u cymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Dylid gwneud aelodau yn ymwybodol, yn groes i sylwadau'r Cyngor Cymuned a chymdogion, fod y cynllun wedi'i addasu i fodloni Cymeradwyaeth Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol a hefyd wedi cael ei graffu a'i gymeradwyo'n frwd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Unwaith eto, yn groes i sylwadau a godwyd gan y cymydog cyfagos a'r Cyngor Cymuned, nid yw'r ffiniau wedi'u ffugio. Roedd yr Arolwg Topograffig gwreiddiol yn nodi wyneb y gwrych. Teneuwyd y gwrych yn ddiweddar ac mae'r ffens anifeiliaid wedi'i dinoethi, sy'n cyfateb yn union i ffin perchnogaeth tir ein Cleientiaid. Mae hyn wedi'i nodi'n glir ar y Cynllun Safle diwygiedig, a arolygwyd ac a baratowyd gan Dirfesurydd Proffesiynol (Arolwg Tir Brynbuga) ac felly, nid oes ffugio o gwbl o ffiniau'r safle.

 

Mae'r cynnig yn gyfan gwbl o fewn perchnogaeth ein Cleientiaid ac mae'r maes draeniad yn cyd-fynd yn dda â ffiniau safle ein Cleientiaid, wedi'i wirio a'i gymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Swyddogion Rheoli Adeiladu'r Awdurdod Lleol.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i'r maes carthffosiaeth fod o leiaf 2.0m o'r ffiniau ac nid 2.5m fel y nodwyd gan wrthwynebwyr.

 

I grynhoi, byddem yn cadarnhau'r canlynol:

 

? Mae safle'r gwaith trin carthffosiaeth yn cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliadau Adeiladu cyfredol Rhan H, a chefnogir hyn gan Swyddogion Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Fynwy.

 

? Mae'r dull profi trylifiad wedi'i gymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn unol â B.R.E. 365.

 

? Mae Rheoliadau Adeiladu yn nodi y gall y gwaith trin fod 7.0m o'r eiddo ac nid 10.0m fel y nodwyd gan wrthwynebwyr.

 

Yn unol â chais aelodau yn y Pwyllgor Cynllunio ar 03 Mawrth 2020, roedd manylion y draeniad i'w darparu cyn cyhoeddi'r Hysbysiad Cymeradwyo. Mae'r manylion draeniad wedi'u darparu a'u cymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Fynwy a Swyddogion SAB, felly nid oes unrhyw reswm pam na ddylid cyhoeddi'r Caniatâd Cynllunio.

 

Llofnodwyd y Cytundeb Adran 106 ar 04 Awst 2020 mewn perthynas â Chyfraniad Tai Fforddiadwy.

 

Hoffai ein Cleientiaid ddod i ben gyda'r datganiad terfynol hwn:

 

Fel y gwelir, mae'r holl faterion hyn yn codi o Mrs. Backland a ddaeth yn aelod o'r Cyngor Cymuned 3 mis yn ôl. Mae'n amlwg nad yw'r gymuned yn cynrychioli ei barn bersonol ei hun, a nodwyd drwyddi draw. Fel teulu newydd i'r ardal, rydym yn colli hyder yn ein Cyngor Cymuned yn gyflym iawn ac efallai y bydd y gwaith a wnânt yn cael ei ddibrisio wedi hynny. Fel y nodwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, tasg unrhyw Gyngor Cymunedol yw nodi anghenion a dyheadau ei gymuned a gwneud penderfyniadau a fydd yn arwain at weithredu priodol. Ar ryw adeg gallai hyn gynnwys gosod blaenoriaethau ar anghenion cystadleuol neu anghyson gwahanol rannau o'r gymuned. Rydym wedi casglu canlyniadau gan weithwyr proffesiynol yn y meysydd perthnasol, gyda chymeradwyaeth yr holl gyrff perthnasol ond rydym yn dal i gael ein pardduo gan ein cymydog/Cynghorydd Cymunedol nad oes sail ffeithiol i'w barn. '

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Cymeradwywyd y cais ym mis Mawrth 2020 ac nid yw manylion y cynllun wedi newid ar wahân i gyflwyno manylion carthffosiaeth.

 

·         Sicrhawyd Cytundeb Adran 106 hefyd ar yr adeg hon a oedd yn cyfateb i £8,491.

 

·         Bydd rheoliadau adeiladu yn sicrhau y bydd angen gosod system taenellwr d?r ar yr eiddo.

 

·         Mewn ymateb i'r cais am fond i amddiffyn wyneb ffordd Lôn Wainfield, mater i'r Adran Briffyrdd fyddai hyn i fynd i'r afael ag ef, gan fod y mater hwn y tu allan i gwmpas y cais cynllunio.

 

·         Ystyriwyd nad oedd unrhyw resymau i wrthod y cais.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir A. Davies ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy y dylid cymeradwyo cais DM/2019/00800 yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106. Ychwanegir amod ychwanegol hefyd, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, i fynd i'r afael â materion carthffosiaeth.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                     -           13

Yn erbyn cymeradwyaeth      -           0

Ymataliadau                            -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2019/00800 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106. Ychwanegir amod ychwanegol hefyd, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, i fynd i'r afael â materion carthffosiaeth.

Dogfennau ategol: