Agenda item

Cais DM/2019/02079 - Adeiladu dau annedd ar wahân a gwaith allanol (llain adleoli 12). Tir gerllaw hen Fferm Ifton Manor, Chestnut Drive, Rogiet.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 10 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig ar Gytundeb Adran 106.

 

Adroddwyd y cais yn wreiddiol i Banel Dirprwyo'r Cyngor ar 22ain Gorffennaf 2020. Ar ôl ystyried yr adroddiad, penderfynodd y Panel gymeradwyo'r cais yn amodol i'r ymgeisydd ymrwymo i Gytundeb Adran 106 i sicrhau swm cyfnewidiol i'w ddefnyddio ar gyfer tai fforddiadwy.

 

Wrth brosesu'r cytundeb cyfreithiol, derbyniwyd gwrthwynebiad cyhoeddus. Roedd hyn yn ymwneud â gwaith adeiladu a oedd eisoes wedi cychwyn ac wedi codi pryderon nad oedd y datblygiad yn cael ei adeiladu yn unol â'r cynlluniau arfaethedig a'i fod yn agosach na'r hyn a nodwyd fel rhan o'r adroddiad gwreiddiol. Dywedodd y gwrthwynebydd fod hwn wedi arwain at lefel uwch o gysgodi ac edrych dros er anfantais i ddymunoldeb.

 

Yn ystod trafodaethau roedd y gwrthwynebydd wedi nodi nad oeddent wedi cael gwybod am y cais. Yn seiliedig ar y cofnodion a gadwyd, nodwyd bod hysbysiad cymydog uniongyrchol wedi'i anfon i eiddo'r gwrthwynebydd a chodwyd rhybudd safle ar y polyn agosaf at eu hannedd ar 7fed Ionawr 2020. Mae'r gwrthwynebydd wedi honni na dderbyniwyd y llythyr. 

 

O ganlyniad i'r gwrthwynebiad, cynhaliwyd ymweliadau safle ar 11eg a 22ain Rhagfyr 2020 lle cymerwyd mesuriadau rhwng yr eiddo sy'n cael ei adeiladu ac annedd y gwrthwynebydd. Yn ystod yr archwiliadau hyn, nodwyd bod yr annedd sy'n cael ei hadeiladu yn cadw pellter o fwy na 21m rhwng ffenestri ystafell gyfanheddol a bod ffens bren agos wedi'i byrddio 1.8m o uchder wedi'i chodi rhwng eiddo'r gwrthwynebydd a'r anheddau sy'n cael eu hadeiladu. Fodd bynnag, nodwyd hefyd bod llystyfiant ar safle'r datblygiad, ger y ffin â'r gwrthwynebydd, wedi'i dynnu.

 

Yng ngoleuni'r gwrthwynebiad newydd a dderbyniwyd cyn i'r Cytundeb Adran 106 gael ei gwblhau, dychwelwyd y cais i Banel Dirprwyo'r Cyngor ar 13eg Ionawr 2021 i'w ystyried. Yn y cyfarfod hwnnw, penderfynodd yr Aelodau y dylid cyflwyno'r cais i'r Pwyllgor Cynllunio i'w benderfynu yn y pen draw.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Mynegwyd pryder bod yr adeilad bron â chael ei gwblhau cyn i'r Pwyllgor Cynllunio ei ystyried. 

 

·         I ddechrau, cytunwyd i roi un eiddo ar y safle.

 

·         Mae gan y safle gymysgedd o eiddo sydd wedi'u gorchuddio â safle nad yw'n addas i drigolion lleol.

 

·         Mae pellter o 21 metr rhwng dau o'r eiddo.  Fodd bynnag, mewn lleoliad arall ar y safle mae un o'r eiddo yn rhy agos at eiddo arall sydd wyth metr i ffwrdd.

 

·         Nid yw'r libart, lle mae'r ddarpariaeth parcio ceir, yn darparu lle ar gyfer llwybr troed, gyda bwlch o 13 metr rhwng eiddo ac eiddo arall gyferbyn.

 

·         Mynegwyd pryder nad oedd y cais yn addas i'r strydlun a bod materion o edrych dros o fewn y safle. Ystyriwyd hefyd bod y safle'n cael ei orddatblygu.

 

·         Mewn ymateb i'r sylwadau a godwyd, hysbysodd Rheolwr Tîm yr Ardal Rheoli Datblygu'r Pwyllgor fod y cais blaenorol am y cynllun preswyl wedi'i gymeradwyo. Y cais hwn oedd ystyried y tri eiddo.  Roedd y cais am dri annedd yn y lleoliad hwn wedi cael ei ystyried gan y Panel Dirprwyo ac wedi cytuno y gallai'r cynnig gael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r Cytundeb Adran 106.

 

·         Ystyriwyd bod y safle'n destun gorddatblygiad o dan Bolisi Cynllunio DES1 a'i fod yn anghydnaws â'r strydlun.

 

·         Mae gan y cais ddigon o le amwynder ac mae'r lleiniau'n ddigon mawr.

 

·         Hysbysodd Rheolwr Tîm yr Ardal Rheoli Datblygu'r Pwyllgor mai'r pellter rhwng 21 metr a'i fod yn cydymffurfio â chanllawiau mewnlenwi Canllawiau Cynllunio Atodol 2019. Mae'r cais hefyd yn cydymffurfio â'r Canllawiau Safonau Parcio Cynllunio.  Mae'r cais yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod.

 

·         Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod yr effaith ar y strydlun yn gyfyngedig iawn.

 

·         Nid oes unrhyw resymau i wrthod y cais.

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd ynghylch rheolau Canllawiau Cynllunio Atodol mewn perthynas â drychiadau blaen yr eiddo mewn perthynas â'r rhai sydd eisoes wedi'u hadeiladu, hysbysodd Rheolwr Tîm yr Ardal Rheoli Datblygu'r Pwyllgor fod yr eiddo hwn wedi'u hadeiladu ac roedd y Panel Dirprwyo wedi ystyried bod y cynllun am dair annedd yn dderbyniol yn amodol ar gytundeb Adran 106.  Cydymffurfiwyd â'r rheolau a'u cymhwyso'n gyson yn yr achos hwn. Nid oes unrhyw faterion gormesol neu edrych dros yn codi o'r datblygiad. Cadwyd at fesurau Canllawiau Cynllunio Atodol.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir A. Webb y dylid cymeradwyo cais DM/2019/02079 yn ddarostyngedig i'r 10 amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 106.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                     -           10

Yn erbyn cymeradwyaeth      -           2

Ymataliadau                            -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2019/02079 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 10 amod a amlinellir yn yr adroddiad ac yn ddarostyngedig i Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.

Dogfennau ategol: