Agenda item

Monitro Cyllideb: Craffu ar sefyllfa monitro cyfalaf a refeniw'r gyllideb ym Mis 7, gan osod y cyd-destun ar gyfer craffu ar gynigion cyllidebol.

Cofnodion:

Cyflwynodd Jonathan Davies a Dave Loder yr adroddiad ac ateb cwestiynau’r aelodau, gyda sylwadau ychwanegol gan yr Aelod Cabinet Phil Murphy.

Her:

Hyd yma, a yw unrhyw arian wedi'i adfer ar gyfer parcio ceir wedi'i gynnig i Gyngor Cymuned Llanfihangel Rogiet ar gyfer parcio ceir Twnnel Hafren?

Rydym yn cyflwyno hawliadau chwarterol i Lywodraeth Cymru ynghylch colli incwm ar gyfer meysydd parcio. Mae'r hawliad yn seiliedig ar weithgaredd gwirioneddol eleni o'i gymharu â'r llynedd. Bydd yn rhaid i ni drafod y ffordd ymlaen gyda Llanfihangel Rogiet gyda'r rheolwr Parcio Ceir.

O ran elw a diffygion, nid oes unrhyw beth yn yr adroddiad am elw paneli solar?

Rydym yn tanwario yn erbyn y fferm solar a'r adran gynaliadwyedd. Mae ein targedau incwm yn cael eu cyrraedd felly rydym yn nodi'r enillion gofynnol ar y fferm solar.

A ellir egluro'r sefyllfa gyda Capita Gwent - oni ddiddymon y cytundeb â nhw flynyddoedd yn ôl?

Ydy, mae'r camau olaf i ddiddymu'r cytundeb wedi cymryd cryn amser. Dyma nawr yw'r cam olaf o ddod â'r bartneriaeth i ben - dim ond y cam gweinyddol olaf yw hwn, a chael yr arian yn ôl i'r gwahanol bartneriaid.

Rhan o'r ffordd rydyn ni'n cydbwyso'r gyllideb yw trwy gadw swyddi ar agor - siawns nad yw hynny'n gynaliadwy yn y tymor hir ar gyfer darparu gwasanaethau'n iawn?

Mae'n benodol i'r gwasanaeth. Nac ydy, nid yw'n gynaliadwy yn y tymor hir ond eleni, yn fwy nag erioed, gyda staff yn cael eu dargyfeirio i ddelio â'r pandemig ni fu'r adnodd i lenwi'r swyddi gwag hynny lle bo angen. Y tu ôl i'r llenni, rydym yn edrych tuag at y cam adfer a pha siâp y mae'n rhaid i'r gwasanaethau hynny ei gymryd bryd hynny. Efallai y bydd y gwasanaethau hynny'n edrych yn wahanol bryd hynny, gyda gofynion gwahanol arnyn nhw, ac mae'n rhaid i ni fod yn barod i'w siapio a'u diwygio i ateb y galw.

Am flynyddoedd, rydym wedi cymryd ffactor swydd wag o 2%. Mae'n ffordd o hogi'r adran, ac mae'n ein galluogi i asesu a oes angen swydd mewn gwirionedd. Os yw adran wedi gwneud heb y swydd am amser sylweddol i gyflawni'r arbediad o 2% yna mae'n gofyn y cwestiwn a ddylai'r swydd fod yno yn y lle cyntaf. Roedd hynny'n wir sawl blwyddyn yn ôl ond yn sicr nid yw'n wir nawr: nid yw ffactor swyddi gwag mewn llawer o adrannau bellach yn briodol, yn enwedig ym maes Gofal Cymdeithasol. Rydym wedi derbyn hyn fel pwysau.

Felly, beth yw ein costau asiantaeth neu ymgynghoriaeth?

Nid oes gennym ffigur wrth law ar gyfer ardal y pwyllgor hwn. Mae'r rhai sydd wedi bod yn defnyddio costau asiantaeth wedi elwa o hyblygrwydd hynny. Mewn sawl maes, mae'r contractau hynny wedi bod yn hyblyg ac rydym wedi gallu galw arnynt yn ôl yr angen. Ond rydyn ni'n gwybod bod angen i ni lenwi'r swyddi gwag ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir.

Mae arbediad o £72k ar oleuadau stryd - a yw'r broses o gyflwyno deuodau allyrru golau (LEDs) wedi'i chwblhau? A yw contract y cwmni newid o bell wedi'i ddileu?

Rydym ar y trywydd iawn i orffen y gosodiad yn llwyr y flwyddyn ariannol hon. Yna bydd mwyafrif ein rhestr eiddo yn LEDs. Ni fydd y tanwariant o £72k eleni yn effeithio ar y gyllideb y flwyddyn nesaf - bydd yr un faint o gyllideb eleni yn cael ei dwyn ymlaen oherwydd yn y flwyddyn ariannol nesaf bydd yn rhaid i ni dalu swm llawn yr ad-daliadau benthyciad blynyddol.

Sut fydd yr arbediad hwnnw'n effeithio ar y gyllideb ar gyfer dyfodol goleuadau?

Mae'r tanwariant yn cynnwys 3 ardal. Rydym yn dechrau gweld budd y LEDs ar leihau'r defnydd o drydan. Rydym hefyd wedi elwa o ostyngiad gwirioneddol mewn cynnydd mewn prisiau ynni yn ystod y flwyddyn ariannol hon - rydym wedi cynnwys cynnydd eithaf mawr wedi'i gyllidebu ar gyfer eleni - ac rydym yn gweld y budd o osod y LEDs a lleihau ynni, ond nid ydym yn gorfod dechrau ad-dalu'r benthyciad ar gyfer rhai o'r LEDs hynny tan y flwyddyn nesaf.

A oes unrhyw gynlluniau i edrych ar gyfleusterau goleuo mewn strydoedd h?n gyda goleuadau gwael, lle nad yw LEDs mor effeithlon?

Ni allwn ateb y cwestiwn hwn mewn gwirionedd - bydd yn rhaid iddo fynd at y swyddog.

Pa mor hir y mae'n rhaid i ni dalu'r benthyciad, ac a fydd gwarged y gyllideb yn ddigonol i dalu am hynny?

Rydym yn ad-dalu'r benthyciad dros 15 mlynedd, sef oes yr ased. Gan nad ydym yn cynyddu cyllidebau di-dâl yn ôl chwyddiant, yr unig broblem a fydd gennym yw cost ynni: os bydd yn codi dros y 5 mlynedd nesaf, bydd yn rhaid i ni ymgorffori hynny yn ein cyllideb fel pwysau.

Dogfennau ategol: