Agenda item

Cais DM/2020/00883 - Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio DM/2019/01480 i alluogi parcio hyd at 4 carafán deithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480, a chael gwared ar amod 4 ( y cyfyngiad i gydsyniad personol) o gydsyniad cynllunio DM/2019/01480. Tir Cyfagos Sunnybank, A48 Cric i Gylchfan Parkwall, Crick, Sir Fynwy.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a nodi bod y cais cynllunio wedi'i ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ar 1af Medi 2020 lle gwnaed penderfyniad rhanedig ynghylch y cynigion i amrywio amod 3 a dileu amod 4 o'r caniatâd cynllunio blaenorol DM/019/01480.   Penderfynodd y Pwyllgor Cynllunio wrthod dileu amod rhif 4 a chytunodd ag argymhelliad y swyddog i aralleirio'r amod yn unol â hynny fel yr amlinellwyd yn adroddiad y cais.   Mae'r elfen hon o'r cais wedi'i phenderfynu.   

 

Gohiriodd y Pwyllgor Cynllunio ystyriaeth o amrywiad amod 3 sy'n ceisio galluogi parcio hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480.  Gohiriwyd yr elfen hon o'r cais i geisio cynlluniau diwygiedig i ddangos a ellir darparu hyd at bedair carafán deithiol ar y safle ynghyd â lle i barcio a throi, yn ogystal â dau gartref parc a blociau cyfleustodau.  

 

Argymhelliad swyddogion yw bod amrywiad amod 3 yn cael ei gymeradwyo i ganiatáu i'r safle gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle fel yr amlinellwyd yn adroddiad blaenorol y cais.  

 

Os na ddylai'r Aelodau dderbyn yr argymhelliad hwnnw, cynigiodd yr adroddiad ddau reswm dros wrthod amrywiad amod 3, a amlinellir isod:

 

1. Byddai lleoli carafanau teithiol ar y safle yn cynrychioli gorddatblygiad o'r safle a fyddai'n cael effaith annerbyniol ar amwynder gweledol yr ardal.  Felly mae'r datblygiad yn groes i Bolisïau DES1 (b) (c) (e), EP1 ac LC5 o Gynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir Fynwy.

 

2. Byddai lleoli carafanau teithiol ar y safle yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch priffyrdd o ystyried yr anallu i'r carafanau gael eu tynnu o'r safle yn ddiogel yn groes i ofynion Polisi MV1 Cynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Ddrenewydd Gelli-farch, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·    Y penderfyniad heddiw yw penderfynu a ellid ychwanegu pedair carafán deithiol at y safle.

 

·    Mae'r Aelod lleol o'r farn nad oes unrhyw beth wedi newid ers y cais gwreiddiol.

 

·    Mae caniatáu i'r pedair carafán deithiol yn dal i fod yn orddatblygiad o'r safle cymedrol hwn gyda materion amwynder gweledol ychwanegol.

 

·    Mae'r Aelod lleol yn falch bod y carafanau wedi'u lleoli ar ben y safle a bod cynlluniau graddfa wedi'u darparu.

 

·    Mae safle'r cais yn gae o flaen safle Gwastraff y Gororau Crug sy'n fynediad ar y cyd i Ffordd yr A48.  Mae ardal y cais wedi'i hamgáu gan giât a ffensys pren.

 

·    Y tir yng nghefn safle'r cais yw'r hen safle Gwastraff y Gororau Crug sy'n cynnwys hen ardal chwareli sy'n arwain at gae wrth ymyl y draffordd.  Tybir bod y mynediad yn dal i fod yn eiddo i'r perchennog gwreiddiol gan mai dim ond hawl mynediad sydd gan yr ymgeisydd drosto.  Nid oes mynediad arall i dir Gwastraff y Gororau yn y cefn gan ei fod wrth ymyl y Draffordd.

 

·    Mae'r tir yn yr ardal flaen wedi'i leoli ar raddiant sy'n disgyn o'r gogledd i'r de ac fe'i diffinnir gan arglawdd i'r gogledd ac ar hyd rhan o'r ffin orllewinol a gwrych aeddfed i'r dwyrain.  Gellir cael mynediad trwy dramwyfa bresennol sy'n arwain o'r A48 i'r de-orllewin o'r safle y mae gan yr ymgeisydd hawl mynediad iddo.

 

·    O ystyried y graddiant, ardal y llwyfandir gwastad ar y brig yw lleoliad y ddau gartref mewn parc. Mae'r broblem gyda'r llethr hwn yn golygu bod dyfnder yr ardal ar gyfer datblygu yn gyfyngedig.

 

·    Mae'r cartref mewn parc tair ystafell wely yn 13.4 metr o hyd gan arwain at ddim ond tua 4.5 metr o ddyfnder ar ôl o'r cyfanswm o 18 metr o led. Mae dwy o'r carafanau teithiol wedi'u lleoli o dan gartref mewn parc tair ystafell wely ar y cynllun ac maent yn agos at y ffens bren.  Mae pob carafán deithiol oddeutu 2.5 metr o led ar y cynllun.  Yn ôl y cynllun, mae hyn yn golygu bod y carafanau wedi'u lleoli o fewn dau neu dri metr i'w gilydd.

 

·    Mae llethr ar i lawr bach yn y tir i'r ffens bren sy'n agos at o fewn metr i'r man lle gellir lleoli'r ddwy garafán ar ymyl waelod ardal y llwyfandir gwastad.

 

·    Mae'r rhan fwyaf o Ganllawiau Cynllunio Llywodraeth Cymru ar ddylunio safleoedd sipsiwn a charafanau mewn perthynas â safleoedd cynghorau sy'n tueddu i fod â maint llain hael. Dyfynnodd yr Aelod lleol o baragraff 61 o Gylchlythyr Cynllunio Llywodraeth Cymru 005 2018, sy'n gylchlythyr cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioe, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018 ac a grybwyllir fel ystyriaeth bolisi yn adroddiad y Pwyllgor hwn.  Mae'r ddogfen yn nodi bod yn rhaid gosod carafanau o leiaf chwe metr o unrhyw garafán arall ond gellir lleihau'r pellter i isafswm o 5.25 metr gyda deunyddiau caenen sy'n gysylltiedig â thân yn cael eu hychwanegu.  Mae'r cynllun yn dangos nad yw'r pellteroedd hyn yn bosibl ar y safle hwn gan fod y carafanau o fewn dau neu dri metr i'w gilydd.

 

·    Adroddwyd eisoes bod achos o losgi bwriadol honedig mewn perthynas â'r safle hwn wrth weithredu fel stablau gyda'r ffensys pren wedi dangos ardaloedd o olosgi.

 

·    Mae'r carafanau ar waelod y cartref mewn parc tair ystafell wely yn agos at y ffens bren.  Mae'r parcio ar ben y safle gyda'r parcio gorlif ar ardal dde-orllewin y safle.

 

·    Ymddengys hefyd fod gan y tir mynediad danc septig y carthbwll yn yr un man parcio. 

 

·    Nid yw'n eglur sut y bydd y mynediad ar y cyd yn cael ei gynnal. Mae'r safonau enghreifftiol ar gyfer carafanau y mae'r Cylchlythyr cynllunio yn cyfeirio atynt hefyd yn nodi bod yn rhaid i'r cynlluniau a gyflenwir dangos cynllun y safle yn glir gan gynnwys yr holl strwythurau, nodwedd a chyfleusterau perthnasol arno a rhaid iddynt fod o ansawdd addas.

 

·    Roedd gan yr Aelod lleol ddimensiynau y cartref mewn parc tair ystafell wely o'r cais blaenorol sy'n 44 troedfedd wrth 20 troedfedd sy'n cyfateb i 13.4 metr o hyd wrth 6.09 metr yn hytrach na lled o 4 metr.

 

·    Mae'r Aelod lleol o'r farn bod y safle wedi'i orddatblygu yn unol â phenderfyniad gwreiddiol y Pwyllgor Cynllunio o archwiliad o'r cynlluniau a ddarparwyd gan yr ymgeisydd.

 

·    Mae cael pedair carafán deithiol ychwanegol yn arwain at orddatblygiad o'r safle gan y bydd parcio gorlif ar yr ardal fynediad, gan rwystro'r mynediad ar y cyd ar gyfer safle Gwastraff y Gororau o bosibl gyda phryderon ychwanegol ynghylch diogelwch priffyrdd ac amwynder gweledol.

 

·    Roedd yr Aelod lleol o'r farn y byddai wedi bod yn fwy priodol pe bai'r ymgeisydd wedi cyfyngu'r cais i ddim ond dwy garafán deithiol ar ardal yr arglawdd ar ben y safle, a fyddai wedi bod yn fwy rhesymol i'r safle cymedrol hwn. Un i bob cartref symudol sydd, ynghyd â darpariaeth barcio a bloc amwynder, yn cael ei ystyried fel llain fel rheol. Ddim ddwywaith nifer y carafanau i gartrefi symudol.

 

·    Nid yw'r safle'n ddigon mawr gan ystyried ei dopograffeg.

 

·    Roedd yr Aelod lleol o'r farn y dylid gwrthod y cais.

 

Ymatebodd y Pennaeth Cynllunio fel a ganlyn:

 

·         Mae hwn yn safle preifat y mae'r Awdurdod wedi'i ganiatáu i sipsiwn a theithwyr ei ddefnyddio i deulu gael cartref.

 

·         Fel Awdurdod, mae'n ddyletswydd arnom i ddarparu lefel briodol o lety sy'n cwrdd â threftadaeth ddiwylliannol y gymuned sipsiwn a theithwyr. Gwneir hyn trwy'r cais cynllunio hwn.

 

·         Fel Cyngor, rydym wedi caniatáu i ddau gartref mewn parc gael eu lleoli ar y safle hwn at ddefnydd sipsiwn a theithwyr.  Fodd bynnag, nid ydym wedi caniatáu i unrhyw garafanau teithiol gael eu defnyddio ar y safle sy'n rhan o dreftadaeth ddiwylliannol y gymuned sipsiwn a theithwyr.

 

·         Darparwyd tystiolaeth i ddangos y gellir cyfiawnhau'r safle i gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol.

 

·         Yn ne'r safle mae ardal 10 metr wrth 28 metr.  Yn rhan uchaf y safle mae ardal 18 metr wrth 24 metr.  Yn yr ardal droi mae ardal 16.7 metr wrth 14.65 metr. Felly, mae digon o le i symud carafán yn yr ardal droi a'i symud o fewn safle'r cais heb unrhyw niwed i ddiogelwch priffyrdd.

 

·         O ran y rheoliadau tân, mae hwn yn safle preifat.  Byddai'n ofynnol i'r ymgeisydd gael trwydded carafán gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd.

 

·         Dim ond y teulu fyddai'n defnyddio'r carafanau teithiol.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae hwn yn safle preifat y caniateir i garafanau teithiol gael eu parcio arno. 

 

·         Profwyd bod digon o le i ddal hyd at bedwar carafán deithiol.

 

Crynhodd yr Aelod lleol fel a ganlyn:

 

·         Byddai cymeradwyo'r cais yn arwain at orddatblygu'r safle.

 

·         Byddai hyn yn arwain at barcio gorlif gyda'r tanc carthbwll wedi'i leoli ar fynediad ar y cyd y mae gan yr ymgeisydd fynediad iddo yn unig.  Gallai hyn rwystro mynediad i'r briffordd.

 

·         O ran y diffiniad o lain, mae polisi dyrannu Llain Sipsiwn a Theithwyr Cyngor Sir Fynwy yn nodi bod llain yn ardal a ddisgrifir i ddarparu ar gyfer un cartref ac mae'n cynnwys bloc amwynder, cartref symudol, lleoedd ar gyfer parcio a charafán deithiol.  Mae Llywodraeth Cymru sy'n dylunio safleoedd sipsiwn a theithwyr yn darparu diffiniad tebyg o lain ond mae'n nodi bod cartref symudol a charafán statig yn ddewisiadau amgen i'w gilydd.  Mae diffiniad Cyngor Sir Fynwy o lain yn cyfeirio at lain o garafán sengl ar gyfer pob cartref symudol, nid dwy garafán i bob cartref symudol y gofynnir amdani ar y safle cymedrol hwn.  Felly, mae gan Gyngor Sir Sir Fynwy wyth llain sydd eu hangen arno. Pe bai dwy garafán yn cael eu hychwanegu at y safle hwn yn hytrach na phedwar carafán yna byddai hyn yn cwmpasu'r safon arferol ar gyfer dwy lain. Gallai'r Cyngor ddal i gyflawni ei rwymedigaethau a delio â'r mater o fod eisiau carafanau ond heb gael pedwar ar y safle.

 

·         Mynegwyd pryder y byddai'r ddwy garafán yn cael eu lleoli o fewn un metr i'r arglawdd ar oleddf ar ben y safle lle mae'r ffens bren wedi'i lleoli.

 

·         Mae'n ddyletswydd arnom ni fel Awdurdod i ystyried diogelwch preswylwyr sy'n byw ar y safle.

 

·         Byddai'n fwy priodol cael dwy garafán ar y safle.

 

·         Roedd yr adroddiad cyntaf wedi nodi y dylid cyfyngu'r safle i'r ddau gartref mewn parc ac ni ddylid defnyddio'r safle ar gyfer carafanau teithiol gan y byddai mwy na dau gartref mewn parc ar y safle yn dwysáu'r defnydd ac y byddai'n gyfystyr â datblygiad heb gyfiawnhad o'i gymharu â'r cyfleusterau galw a nodwyd gan asesiad llety Sipsiwn a Theithwyr y Cyngor.  Byddai'r cynnydd mewn datblygiad yn annerbyniol o ran effaith weledol ar gymeriad ac ymddangosiad safle'r cais a'r ardal ehangach yn unol â pholisïau S13, S17, EP1 a DES1 y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

 

·         Gofynnodd yr Aelod lleol i'r Pwyllgor wrthod y cais ar sail y rhesymau a nodwyd yn adroddiad y cais.

 

Ymatebodd y Pennaeth Cynllunio fel a ganlyn:

 

·         O ran y lleiniau, mae'r safle wedi'i roi at ddefnydd sipsiwn a theithwyr ac mae'r Awdurdod wedi caniatáu ar gyfer darparu uned tair ystafell wely ac uned cartref mewn parc dwy ystafell wely ar y safle ar gyfer teulu.

 

·         Mae'r cais hwn yn gofyn am i hyd at bedwar carafán deithiol gael eu storio a'u defnyddio fel llety ategol i'r ddau gartref symudol.

 

·         Trwy beidio â chaniatáu i'r safle hwn ddarparu ar gyfer unrhyw garafanau teithiol, byddai'r Awdurdod yn mynd yn groes i'r cyngor yn y canllawiau dylunio sipsiwn a theithwyr mewn perthynas â darparu llety priodol ar gyfer y teulu sipsiwn a theithwyr.

 

·         O ran y lleiniau, roedd y cais cynllunio gwreiddiol ar gyfer lleiniau ychwanegol i'r teulu estynedig.  Diffiniwyd hyn ar gyfer yr ymgeisydd a'i fab.  Mae'r amod yn cael ei gadw i sicrhau ei fod yn cael ei gadw at y diben hwnnw.

 

·         Nid yw'r cais ar gyfer darparu unrhyw leiniau ychwanegol, ac nid yw ychwaith ar gyfer unrhyw aelodau ychwanegol o'r teulu.

 

·         Mae'r safle'n sylweddol fawr i gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol.

 

·         Mae'r Adran Briffyrdd wedi ystyried elfennau diogelwch priffyrdd y safle.

 

·         Nid oes unrhyw reswm cynllunio dilys i wrthod y cais hwn.

 

Cynigiodd yr Aelod lleol, y Cynghorydd Sir L. Brown, y dylid gwrthod cais DM/2020/00883 ar y seiliau a nodwyd yn adroddiad y cais. Fodd bynnag, ni eiliwyd hyn.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir R. Harris ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Powell y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00883, fel a ganlyn:

 

Bod yr amrywiad o amod 3 yn cael ei gymeradwyo i ganiatáu i'r safle gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle fel yr amlinellwyd yn adroddiad blaenorol y cais. 

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                   -           9

Yn erbyn cymeradwyaeth   -           2

Ymataliadau                         -           2

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2020/00883 yn cael ei gymeradwyo, fel a ganlyn:

 

Bod yr amrywiad o amod 3 yn cael ei gymeradwyo i ganiatáu i'r safle gynnwys hyd at bedwar carafán deithiol ar y safle fel yr amlinellwyd yn adroddiad blaenorol y cais. 

Dogfennau ategol: