Agenda item

Cais DM/2020/00616 - Cadw ffens bren agos bresennol 1.65m a lleihau lefel bresennol y ddaear tua 300mm. 21 Jasper Tudor Crescent, Llan-ffwyst, Y Fenni, NP7 9AZ.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r 6 amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd Mrs. H. Trotman, yn gwrthwynebu'r cais, wedi paratoi datganiad ysgrifenedig a ddarllenwyd i'r Pwyllgor Cynllunio gan y Pennaeth Cynllunio fel a ganlyn:

 

'Rwy'n ysgrifennu eto mewn rhwystredigaeth lwyr am yr amser y caniatawyd i'r gwaith adeiladu diawdurdod hwn aros. Ni allaf fynegi pa mor ofidus fu methu â chael datrysiad i'r mater hwn.

 

Pan gysylltais â'r awdurdod lleol gyntaf, roeddwn wedi disgwyl y byddai rheoliadau sy'n ymwneud â'r mater hwn yn cael eu cynnal yn llym. Rwyf wedi fy siomi o ddarganfod nad yw hyn yn wir. Rwyf bellach wedi gorfod cyflogi cyfreithiwr ymgyfreitha sifil am gost helaeth i fynd ar drywydd y mater hwn. Mae hyn allan o barch i'm tenant, meddyg ymgynghorol yn Neuadd Neville, sydd wedi cael ei adael gyda chanlyniadau gweithredoedd yr ymgeisydd.  Dinistriwyd ei fwynder preswyl am dair blynedd a rhoi malltod ar fy eiddo. Ni ddylwn fod wedi gorfod cyflogi cyfreithiwr, mae'r rheoliadau ar y mater hwn yn glir ac rwy'n teimlo fy mod wedi cael fy siomi gan yr adran gynllunio. Yn amlwg, roeddwn yn naïf yn y gred bod y rheoliadau ar waith i atal eraill rhag gwneud niwed i eiddo rhywun arall.

 

Nid yw'r cais diweddaraf hwn yn newid unrhyw beth. Nid yw'n gwella dim o'r un blaenorol. Mae gollwng y pridd 300mm ar ochr yr ymgeisydd, yn ein gadael gyda'r un materion a'r un rheoliadau wedi'u torri, yr wyf wedi'u hegluro'n fanwl yn fy llythyr gwrthwynebiad. Er enghraifft:

 

1. Uchder ffens

 

Unwaith eto, mae'r cais hwn yn disodli rhan o'r uchder â delltwaith yn unig.

 

2. Codi tir

 

Ni fydd gostwng lefel y ddaear oddeutu 300mm ochr yr ymgeisydd, yn gwneud dim i leddfu'r difrod y mae hyn wedi'i achosi ac mae'n parhau i'w achosi ar ein hochr ni o'r wal, dim ond lleihau lefel y ddaear eu hochr nhw.

 

3. Camhysbyswyd gan y pensaer

 

Ni chyflwynodd yr ymgeisydd y system ddraenio a dynnwyd ar y cynlluniau y cytunwyd arnynt. Mae Ms. G. Hunt yn anghywir yn ei sylw ar lythyr yr ymgeisydd dyddiedig 25ain Mehefin 2020. Rhoddwyd pibell yn eu hochr, ond nid hyd ein hochr i atal d?r rhag cronni, gan fethu â lleddfu'r niwed a achosir i'm heiddo.

 

4. Allfa ddraenio

 

Mae'r bibell gyfredol yn draenio i'n draen storm gardd, nad oes gan yr ymgeisydd ganiatâd i'w wneud. Mae'r ymgeisydd wedi methu â nodi ble maen nhw nawr yn bwriadu draenio?

 

 

 

4. Cynnal a chadw'r ffens wreiddiol

 

Mae'r ffens newydd wedi'i chlymu i'r ffens wreiddiol. Nid yw hyn yn caniatáu i unrhyw waith cynnal a chadw cael ei wneud. Nid aethpwyd i'r afael â hyn.

 

5. Gwely trawst a godwyd

 

Pe bai'r lefel ddaear newydd hon yn cael ei chymeradwyo a bod y ffens yn cael ei lleihau gyda delltwaith, byddai problem preifatrwydd o hyd. Nid yw disodli'r ddaear â gwely trawst a godwyd yn dileu'r broblem hon.  Mae unrhyw gydsyniad codi tir yn achosi edrych dros a thorri ein preifatrwydd.

 

I gloi, erfyniaf ar y pwyllgor i wrthod y cais hwn unwaith eto ac yn olaf mynd ar drywydd gorfodaeth i gael y tir yn ôl i'w lefel wreiddiol. Byddai caniatáu i waith o'r fath aros, yn agor y llifddorau i'r cyhoedd wneud yr hyn maen nhw ei eisiau ar safleoedd adeiladu newydd a gwneud gwawd o'r rheoliadau adeiladu cyfredol.'

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Lan-ffwyst, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Gellid ymestyn amod 6 ochr yn ochr â rhif 20 i'r ffin â rhif 19 gyda'r bwriad o fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan y gwrthwynebydd.

 

·         Byddai'r tir yn dal i fod hanner metr yn uwch na lefel y lawnt wreiddiol.  Hefyd byddai'r gwely trawst uchel, sy'n 300mm o uchder.  Felly, o ben y gwely trawst uchel byddai'r ffens ddim ond i uchder o 1.3m.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Ymgymerwyd â'r gwaith heb ganiatâd neu arweiniad cynllunio yn 2017 ac mae wedi effeithio'n negyddol ar eiddo ac amwynder y cymydog.

 

·         Dylid ystyried adfer y tir i'w safle a'i lefel wreiddiol.

 

Hysbysodd y Pennaeth Cynllunio'r Pwyllgor nad oes tystiolaeth o awgrymu bod y datblygiad hwn wedi gwaethygu'r materion draenio presennol ar y safle o ran y draenio.  O ran materion preifatrwydd a gormesol yn ymwneud â'r ffens, ni ystyriwyd bod hyn yn rheswm i wrthod y cais cynllunio blaenorol ac amlinellwyd nad oedd hwn yn rheswm a roddwyd i wrthod y cais blaenorol a ystyriwyd gan y Pwyllgor (DC/2018/00218).

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Powell y dylid cymeradwyo cais DM/2020/00616 yn ddarostyngedig i'r chwe amod a amlinellir yn yr adroddiad.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                     -           7

Yn erbyn cymeradwyaeth      -           6

Ymataliadau                            -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu bod cais DM/2020/00616 yn cael ei gymeradwyo yn ddarostyngedig i'r chwe amod a amlinellwyd yn yr adroddiad.

Dogfennau ategol: