Agenda item

Cais DM/2020/00537 - Estyniad domestig deulawr. Rear Barn, Manor Farm, St Bride's Road, Saint-y-brid, Cil-y-coed.

Cofnodion:

Cawsom adroddiad y cais a gyflwynwyd i'w wrthod am ddau reswm a amlinellwyd yn yr adroddiad.

 

Roedd Mr. P. Williams, yn cynrychioli asiant yr ymgeisydd, wedi paratoi fideo a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio ac amlinellwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·        Mae'r cynllun arfaethedig wedi'i ddiwygio i leihau'r cynnydd canrannol cyfaint.

 

·         Roedd swyddogion cynllunio wedi nodi bod y trothwy cynnydd canrannol fel y'i nodwyd yn y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) wedi'i ragori.

 

·         Mae'r CCA yn nodi na fyddai cynnydd o fwy na 50% yng nghyfaint annedd wledig fel arfer yn cael ei ystyried yn cydymffurfio â Pholisi H6.

 

·         Mae Polisi H6 yn ei gwneud yn ofynnol i estyniadau fod yn ddarostyngedig i'r adeilad presennol a pharchu ei ffurf bresennol.

 

·         Mae'r CCA ar ailosod anheddau ac estyniadau i anheddau yng nghefn gwlad yn cyfeirio ym mharagraff 2.7 at nad yw'n berthnasol i estyniadau arfaethedig i anheddau sydd wedi'u trosi o adeiladau eraill fel ysguboriau.  Byddai cynigion o'r fath yn ddarostyngedig i Bolisi H4 y CDLl, y byddai ei feini prawf yn ddarostyngedig i adeiladau sydd eisoes wedi'u trosi.  Dymar achos syn cael ei gyflwyno ir Pwyllgor Cynllunio heddiw.

 

·         Fel enghraifft o ddehongli polisi, roedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer cynnydd cyfeintiol dros 70% ar gyfer estyniad deulawr i annedd domestig, hen ffermdy adfeiliedig. Roedd yr adroddiad wedi nodi na chafwyd unrhyw effaith niweidiol ar y dirwedd.  Roedd yr asiant o'r farn bod hon hefyd yn wir am y cais hwn.

 

·         Mae safle'r cais yn cynnwys llain fawr le mae annedd gymedrol.  Mae'r annedd yn gyfyngedig o ran ei raddfa i ddarparu digon o le ar gyfer anghenion teulu ac estyniad, sy'n cynrychioli ffurf, swmp a dyluniad yr adeilad presennol ac mae wedi defnyddio deunyddiau sympathetig a ffurf to canmoliaethus yn ei ddyluniad.

 

·         Nid yw safle'r cais yng nghefn gwlad agored ond mae'n rhan annatod o'r pentrefan gydag eiddo preswyl ar y ddwy ochr.  O fewn 100 metr i'r safle mae adeilad amaethyddol a masnachol mawr sy'n effeithio'n sylweddol ar y dirwedd leol.

 

·         Mae gan safle'r cais gwrtil mawr, sy'n gallu cynnwys yr estyniad arfaethedig ac mae'n caniatáu ar gyfer cadw gardd helaeth a chyfleusterau parcio oddi ar y stryd.

 

·         Mae'r cais wedi denu cefnogaeth leol ar ffurf ymateb ffurfiol gan Gyngor Cymuned Caer-went a oedd wedi argymell cymeradwyo'r cais, yn ogystal â derbyn pum llythyr o gefnogaeth gan drigolion lleol.  Mae hyn yn dangos derbynioldeb y cynnig ar lefel leol.

 

·         Mae angen i'r Pwyllgor Cynllunio sicrhau bod polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn cael eu defnyddio mewn ffordd wrthrychol a hyblyg gan gydnabod y dylid penderfynu ar bob cais yn ôl ei rinweddau a chan ystyried y cynllun datblygu a'r holl ystyriaethau perthnasol eraill.

 

·         Yn yr achos hwn nid oes unrhyw niwed sylweddol i'r dirwedd lle mae'r cynnig wedi'i leoli ac nid yw rhoi caniatâd cynllunio yn rhagfarnu fframwaith polisi'r CDLl.

 

·         Ni fyddai unrhyw effaith ymwthiol niweidiol ar y dirwedd.

 

·         Nid oes unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol a fyddai'n gwarantu gwrthod caniatâd cynllunio.

 

·         Gofynnodd yr asiant i'r Pwyllgor Cynllunio roi caniatâd cynllunio ar gyfer cynllun a ddyluniwyd yn sensitif, a gefnogir gan y gymuned leol ac sy'n darparu lle llety ychwanegol mawr ei angen i deulu lleol aros yn yr ardal.

 

Amlinellodd yr Aelod lleol dros Gaer-went, sydd hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y pwyntiau a ganlyn:

 

·        Mae'r Aelod lleol yn rhannu'r farn a fynegwyd gan asiant yr ymgeisydd, fel y mae Cyngor Cymuned Caer-went a thrigolion lleol.

 

·        Mae'r llain yn fawr ac wedi'i lleoli ar lôn sydd â rhai eiddo mawr.  Ystyriwyd y gallai'r llain ddarparu ar gyfer yr estyniad gyda'r olygfa stryd heb ei heffeithio.

 

·        Er ei bod yn ymddangos bod y cais yn mynd yn groes i'r Polisi Cynllunio, mae'r Aelod lleol o'r farn y gallai'r cais hwn fod yn eithriad y tro hwn.

 

Ar ôl ystyried adroddiad y cais a'r safbwyntiau a fynegwyd, nodwyd y pwyntiau a ganlyn:

 

·         Mae'r safle y tu allan i ffin yr anheddiad ac felly mae wedi'i leoli yng nghefn gwlad.

 

·         Mae Polisi H4 yn bolisi sefydledig ac mae angen i'r Pwyllgor Cynllunio fod yn gyson wrth wneud penderfyniadau mewn perthynas â'r polisi hwn.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir D. Evans ein bod yn bwriadu cymeradwyo cais DM/2020/00537 gydag amodau priodol.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                     -           3

Yn erbyn cymeradwyaeth      -           8

Ymataliadau                            -           1

 

Ni chariwyd y cynnig.

 

Gwnaethom benderfynu y dylid gwrthod cais DM/2020/00537 am y ddau reswm a amlinellwyd yn yr adroddiad.

Dogfennau ategol: