Agenda item

Cais DM/2019/00225 – Codi annedd gweithiwr menter gwledig ac uned farchogaeth gysylltiedig ar gyfer hyfforddiant a gogor ynghyd â newid defnydd o gwrs golff i ddefnydd marchogaeth. Clwb Golff Alice Spring, Heol Kemeys, Kemeys Commander.

Cofnodion:

Gwnaethom ystyried adroddiad y cais a gohebiaeth hwyr a argymhellwyd i'w gymeradwyo yn ddibynnol ar amodau a amlinellir yn yr adroddiad a gohebiaeth hwyr gydag amod ychwanegol i'w gwneud yn ofynnol i'r annedd gael ei meddiannu dim ond ar ôl i rai adeiladau neu seilwaith allweddol gael eu cwblhau eisoes.

 

Wrth nodi manylion y cais, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Dylai'r amwynder cawod ar gyfer y gweithwyr fod ar wahân i'r t? ei hun a bod ynghlwm wrth un o'r adeiladau neu'r garej.

 

·         Mynegwyd pryder nad yw'r prawf angen swyddogaethol na'r prawf ariannol wedi'u bodloni.

 

·         Mynegwyd pryder pe bai'r fenter yn methu, byddai caniatâd yn cael ei roi ar gyfer eiddo fforddiadwy newydd yng nghefn gwlad.

 

·         Dylid cytuno ar leoliad yr ardal storio gwastraff tail gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn meddiannu unrhyw adeiladau a dim ond yn y lleoliad y cytunwyd arno y dylid dyddodi'r gwastraff tail.

 

·         Mynegwyd pryder bod yr asesiad annibynnol o'r farn nad oedd y gwahanol brofion wedi'u cyflawni.

 

·         Byddai'n fuddiol i'r Pwyllgor Cynllunio pe bai'n gallu ymweld â'r safle.

 

·         Hysbysodd y Rheolwr Gwasanaethau Datblygu'r Pwyllgor fod y cais yn cael ei drin fel annedd newydd ar fenter sefydledig. Ystyriwyd bod y cais yn cwrdd â'r prawf swyddogaeth ac ariannol er gwaethaf sylwadau asesydd annibynnol y Cyngor. Ystyriwyd bod amgylchiadau lliniarol a arweiniodd at argymhelliad y swyddog i gymeradwyo'r cais. O ran y prawf ariannol, mae'r ffigurau a gyflwynir yn cyfiawnhau'r prawf sy'n cael ei fodloni.  Mae gofynion llafur ar gyfer 2.28 o weithwyr felly byddai cymeradwyo'r cais yn bodloni un o'r gweithwyr hynny.  Amlinellir rhesymau lles yn yr adroddiad sy'n nodi pam y dylai gweithiwr fod yn preswylio ar y safle.  Hefyd, daw materion diogelwch i rym o ran rhai defnyddiau uwch yn yr achos hwn. Pe bai'r fenter yn methu, byddai'r annedd ar gael ar gyfer menter wledig arall.  Pe na bai unrhyw un o'r amodau hyn yn cael eu bodloni, yna byddai'n dod yn gynnig fel uned tai fforddiadwy.  Maint yr annedd yw 184 metr sgwâr nad ystyrir ei fod yn ormodol.  Mae'r effaith ar y dirwedd yn dderbyniol ac mae graddfa'r fenter yn golygu y byddai'r maint hwn o annedd yn addas yn y lleoliad hwn.

 

·         Hysbysodd y Pennaeth Cynllunio'r Pwyllgor fod hwn yn cael ei drin fel annedd newydd ar gyfer menter sefydledig. Darparwyd tystiolaeth yn sefydlu angen swyddogaethol ac ariannol i'r datblygiad gael ei leoli ar y safle hwn. Mae TAN 6 yn gefnogol iawn tuag at fenter a busnesau gwledig.

 

·         Mae hwn yn safle gwell na'r lleoliad presennol.  Byddai'n cael ei adeiladu'n bwrpasol ac yn gyfleuster gwerthfawr wedi'i leoli yng nghefn gwlad.

 

·         Roedd rhai Aelodau o'r farn y byddai'r eiddo o faint da wedi'i adeiladu i safon uchel.

 

·         Mynegodd Aelodau eraill bryder ynghylch maint yr annedd a byddai hynny'n fwy na'r angen. Byddai'n 184 metr sgwâr ond byddai'n eithrio'r swyddfa a'r gawod.  Ystyriwyd y dylai'r rhain fod ar wahân i'r annedd arfaethedig.

 

·         Mynegwyd pryder ynghylch y profion ariannol a gynhaliwyd.

 

·         Hysbysodd y Pennaeth Cynllunio'r Pwyllgor nad oes Canllawiau Llywodraeth Cymru o ran graddfa'r datblygiad o ran annedd gweithwyr amaethyddol o ran graddfa'r annedd.  Byddai pob cais yn cael ei ystyried fesul achos. Ystyriwyd bod y prawf ariannol wedi'i fodloni o ran yr angen am weithiwr amser llawn.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Sir P. Murphy ac eiliwyd gan y Cynghorydd Sir M. Feakins y dylid cymeradwyo cais DM/2019/00225 yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad a gohebiaeth hwyr gydag amod ychwanegol i'w gwneud yn ofynnol i'r annedd gael ei meddiannu dim ond ar ôl mae rhai adeiladau neu seilwaith allweddol eisoes wedi'u cwblhau. Ychwanegir amod pellach fel y cytunir ar leoliad yr ardal storio gwastraff tail gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn meddiannu unrhyw adeiladau a dim ond yn y lleoliad cytunedig hwnnw y bydd y gwastraff tail yn cael ei ddyddodi.

 

Ar ôl pleidleisio, cofnodwyd y pleidleisiau canlynol:

 

I'w gymeradwyo                  -           9

Yn erbyn cymeradwyaeth   -           6

Ymataliadau                       -           0

 

Cariwyd y cynnig.

 

Penderfynom gymeradwyo cais DM/2019/00225 yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellir yn yr adroddiad a gohebiaeth hwyr gydag amod ychwanegol i'w gwneud yn ofynnol i'r annedd gael ei meddiannu dim ond ar ôl i rai adeiladau neu seilwaith allweddol gael eu cwblhau eisoes. Ychwanegir amod pellach fel y cytunir ar leoliad yr ardal storio gwastraff tail gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn meddiannu unrhyw adeiladau a dim ond yn y lleoliad cytunedig hwnnw y bydd y gwastraff tail yn cael ei ddyddodi.

Dogfennau ategol: