Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Oedolion

This page lists the meetings for Pwyllgor Craffu Oedolion.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Oedolion

Mae'r Pwyllgor Dethol Oedolion yn sicrhau fod gwasanaethau yn berthnasol ac yn ymatebol i anghenion oedolion, yn diogelu a hyrwyddo iechyd a llesiant, yn cynnwys y meysydd perthnasol dilynol ymysg eraill:

 

           Diogelu Oedolion, yn cynnwys gwasanaethau Iechyd Meddwl a gwasanaethau Anabledd.

           Gofal Cymdeithasol Oedolion, yn cynnwys Gofal yn y Cartref, Gofal Preswyl, Gofal Cartref Nyrsio, Gofal Cymunedol, Therapi Galwedigaethol, Ail-alluogi, Technoleg Cymorth, Gwasanaeth Prydau Cymunedol, Gwasanaethau Nam ar y Synhwyrau.

           Cefnogaeth i Deuluoedd a Gofalwyr, yn cynnwys Seibiant a Gwyliau Byr.

           Addysg Oedolion, yn cynnwys Gwasanaethau Anabledd Dysgu.

           Gwasanaethau Oedolion Integredig gyda Phartneriaid Iechyd.

           Cyd Asesiad Anghenion Strategol.

           Diogelu a chefnogi oedolion agored i niwed.

           "Agenda pontio" o bobl ifanc i Oedolion.

           Diogelu Oedolion Agored i Niwed a Chefnogi Pobl.

           Atal digatrefedd.

           Gwasanaeth Trais yn y Cartref, Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol.

           Hyrwyddo iechyd cyhoeddus a llesiant drwy'r Cynllun Integredig Sengl.

           Gwasanaethau hamdden yn nhermau canlyniadau iechyd.

           Hawliau llesiant.

           Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol.