Agenda

Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg - Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 10.00 am

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Monitro Cyllideb Mis 5 pdf icon PDF 313 KB

Craffu ar sefyllfa gyllidebol (refeniw a chyfalaf) gwasanaethau sy’n syrthio o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor ym Mis 5

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Gofrestr Risgiau Strategol pdf icon PDF 1 MB

Cytuno ar unrhyw risgiau pellach y dylid craffu arnynt.

 

6.

Adroddiad Monitro Blynyddol yr LDP pdf icon PDF 353 KB

Craffu arno cyn i’r Aelod Cabinet ei gymeradwyo i gael ei anfon at Lywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Fformiwla Ariannu Ysgolion pdf icon PDF 350 KB

Craffu ar y fformwla ariannu cyn penderfyniad y Cabinet

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaenraglen Waith a Rhestr Camau Gweithredu’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg pdf icon PDF 378 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Gwaith y Cyngor a’r Cabinet pdf icon PDF 380 KB

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 24ain o Hydref 2023 pdf icon PDF 631 KB

11.

Cyfarfod Nesaf: 29ain o Dachwedd (Cyfarfod Arbennig) a 30ain o Ionawr 2023