Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 14eg Rhagfyr, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Craffu Cyn Penderfyniad – Craffu ar Strategaeth Economi, Cyflogaeth a Sgiliau a chynllun gweithredu Sir Fynwy i osod yr uchelgais economaidd ar gyfer y sir. pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Paul Griffiths yr adroddiad.  Cyflwynodd Hannah Jones a James Woodcock gyflwyniad ac ateb cwestiynau'r aelodau gyda'r Cynghorydd Sirol Griffiths a Mark Hand. 

 

Cwestiynau allweddol gan aelodau:  

 

 • Sut cyrhaeddwyd â’r rhif o 6,240 o swyddi? A yw hyn wir yn mynd i'r afael ag anghenion Sir Fynwy h.y. swyddi mewnol i dorri allan cymudo? 
 • Sut mae'r strategaeth hon yn cysylltu â'n hanghenion?  e.e., gyda demograffig sy'n heneiddio, bydd mwy o angen am y sector gofal - ydyn ni'n mynd i gael tai i weithwyr allweddol? Sut mae hyn yn ymwneud ag adroddiad Plant a Phobl Ifanc blaenorol a ddywedodd fod gwaith yn cael ei anelu at y sector gofal? 
 • O ran Menter, a fyddai'n ddefnyddiol ychwanegu rhywbeth am brentisiaethau gydag ysgolion lleol?  
 • O ran twristiaeth, beth yw'r dystiolaeth o ran yr angen am westai? 
 • O ran Caffael Cyhoeddus, un broblem gyda rheoliadau'r UE oedd ran pobl leol, nad oeddent o reidrwydd yn cael eu cyflogi ar gyfer contractau'r cyngor.  Ydy hynny wedi gwella ar ôl Brexit ac a allwn ni hybu'r gwaith mae Sir Fynwy yn ei wneud?  
 • Mae awdurdodau eraill wedi ystyried a allai tai gweithwyr allweddol, os na ellir ei lenwi gan bobl o'r galwedigaethau penodol hynny, gael eu defnyddio ar gyfer pobl gymwys eraill - a yw hynny wedi cael ei ystyried?  
 • I nodi cywiriad: mae'r adroddiad yn sôn am bysgotwyr rhwydi gafl olaf Cymru sy'n arfer y traddodiad yng Nghil-y-coed ond, mewn gwirionedd, oherwydd rheolau CNC ni chaniateir iddynt bysgota ar hyn o bryd. 
 • Beth yw'r data cymudo i mewn ac allan o Lannau Hafren? A yw'n gyfystyr â llawer o'r symudiad cyffredinol i mewn ac allan o'r sir? 
 • Mae angen ffordd gyswllt oddi ar yr M48 i liniaru tagfeydd ar y B4245 - pa effaith mae tagfeydd a thraffig yn ei gael ar yr economi leol?  
 • Pam nad yw'r Polisi Trafnidiaeth Lleol yn eistedd yn yr adran yn dwyn y teitl 'Cyd-destun Strategol'?  A yw'r diffyg trafnidiaeth yn mygu cyfleoedd economaidd e.e. a yw'r cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus wael yn Nhrefynwy yn her i fusnesau sydd am ehangu i'r sir? 
 • P43 a chyfleoedd dysgu: pam nad oes sôn am un o'r rhwystrau mynediad mwyaf i bobl ifanc sy'n ceisio ennill cymwysterau addysg uwch, sef rhwystredigaeth cael mynediad i golegau yn gorfforol oherwydd diffyg cysylltiadau trafnidiaeth?  
 • Pam nad oes sôn am ofyn am fargen well o dan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, neu nad ydym bellach yn rhan o'r cynllun i ymuno â gwasanaethau trên a bysiau ar draws y rhanbarth?  
 • Ni ddylid ystyried llwybr Teithio Llesol Kingsgate ar P70 fel arfer gorau ar gyfer blaenoriaethu teithio llesol gan nad oes llwybr cerdded diogel i'r dref o Kingswood Gate, gyda'r cam olaf heb ei gynllunio i gael ei adeiladu tan 2024, ac mae'n dal i fod yn amodol ar gyllid - CAM GWEITHREDU:  Rhoi diweddariad i'r pwyllgor ar y cynlluniau Teithio Llesol ar gyfer llwybr cerdded i mewn i Drefynwy o dai King's Wood Gate  
 • Sut y bydd y Cynllun Gweithredu yn cael dylanwad cadarnhaol ar Safonau'r  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Tîm Gwella Cymunedol - Craffu ar weithrediadau a threfniadaeth y tîm. pdf icon PDF 29 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Cabinet Catrin Maby a Nigel Leaworthy. Atebodd Nigel Leaworthy gwestiynau'r aelodau. 

 

Cwestiynau allweddol gan aelodau:  

 

 • Tud 228, 3.13: 'timau tref Cil-y-coed a Magwyr sydd newydd eu ffurfio' – nid yw tîm tref Cil-y-coed newydd ei ffurfio. A yw hyn yn cyfeirio at yr un tîm neu un gwahanol?  
 • Allwch chi egluro am yr arian praesept?   
 • Bydd 'Tîm Tref Newydd' yn achosi llawer o ddryswch - oes modd ailenwi hynny?  
 • Pa mor drwm mae'r tîm yn dibynnu ar wirfoddolwyr, a pha ddisgwyliadau sydd rhwng grwpiau?  
 • A yw oriau gwirfoddolwyr yn cael eu cofnodi, ac felly cofnod o ba gostau fyddai hebddynt? 
 • Faint o'r gwaith sy'n adweithiol yn hytrach na rhagweithiol?  
 • A yw'r gr?p yn gyfrifol am dorri gwrychoedd preswyl, neu a yw hynny'n dîm gwahanol? 
 • Yn ôl pob tebyg, mae gan ysgubo stryd amserlen benodol, yn hytrach na bod yn adweithiol?  
 • Ydych chi'n cydlynu unrhyw un o'r gwaith adweithiol o ran ysgubo dail ar yr un pryd â delio â draeniau sydd wedi'u blocio? 
 • Mae gwrychoedd yn gallu effeithio ar briffyrdd, os nad ydynt yn cael eu torri gan dirfeddianwyr preifat - ydyn ni erioed wedi cyhuddo rhywun os nad ydyn nhw wedi dilyn hysbysiad gorfodi? 
 • Faint o ysgubwyr oedd yno o'r blaen a faint sydd yno nawr?  
 • Mae cysylltiad da rhwng timau'r gymuned a'r dref yn Y Fenni sydd wedi gwella'r sefyllfa.  Mae'r mater o faeddu gan g?n a thaflu sbwriel yn parhau i fod yn siomedig ond mae'n anodd cadw ar ben hynny gyda thîm cyfyngedig. 
 • A fyddai cytundeb lefel gwasanaeth Cyngor Tref Trefynwy yn diystyru'r cytundeb lefel safonol?  
 • Mae yna lawer o negeseuon e-bost gan breswylwyr nad ydyn nhw'n hapus â Natur Wyllt yn nodi yr hoffent i fannau cyhoeddus fod yn fwy taclus. Beth ydyn ni'n edrych arno i reoli chwyn? 
 • Onid ydych yn cael benthyg yn ôl am ychydig ddyddiau'r mis yr ysgubwr ffyrdd a drosglwyddwyd i Briffyrdd? 
 • Mae i'w groesawu i roi'r gorau i glyffosad ond mae trigolion ar ben Sandy Lane wedi codi pryderon am gyflwr palmentydd a gylïau - byddai'n ddefnyddiol cael adborth am y sefyllfa gyda dulliau amgen o dynnu chwyn. 
 • Mae'r adroddiad yn sôn am dimau trefi yn mynd i'r afael â thyllau ffordd - a gawn ni fwy o wybodaeth? 
 • Mae angen rhywbeth mwy cydgysylltiedig yngl?n â sbwriel yng Nghil-y-coed, yn enwedig pan fydd digwyddiadau mawr.

 

Crynodeb y Cadeirydd:  

 

Diolch i'r swyddogion a'r timau am eu gwaith caled yn sicrhau glendid yn ein cymunedau, sy'n hanfodol ac sy'n cael effaith gadarnhaol iawn ar gymunedau.  Diolch i'r Aelod Cabinet am fod yn bresennol ac edrychwn ymlaen at y drafodaeth yn y flwyddyn newydd am sbwriel.  

 

5.

Blaenraglen Gwaith y Pwyllgor Craffu Lle. pdf icon PDF 473 KB

Cofnodion:

Nododd y Cynghorydd Strong, yn dilyn y cynnig prostad yn y cyngor llawn, bod angen edrych ar leoedd newid a Fy Niwrnod, Fy Mywyd ar 14eg Mawrth gyda'r strategaeth Toiledau. Gofynnodd y Cynghorydd Strong hefyd a fyddai modd ystyried ffyrdd newydd o wella gwaith adnewyddu Canolfan Hamdden Cil-y-coed - CAM GWEITHREDU: 

 

Mae angen gohirio Gwefru Cerbydau Trydan a'r Strategaeth Argyfwng Hinsawdd a Natur o’r 11eg Ionawr. Mae angen craffu ar yr eitemau cyn i'r Cabinet eu cymeradwyo’n derfynol ar 10fed Ebrill. Nid yw'r Aelodau yn dymuno cynnal cyfarfod ar yr un diwrnod â'r cyngor llawn.  Swyddogion i drefnu dyddiad sy'n bodloni'r holl ofynion a hysbysu aelodau wedi hynny - CAM GWEITHREDU

 

Gofynnodd y Cynghorydd Brown am eglurder ynghylch dyddiad y Cabinet ar gyfer y Cynllun Cydraddoldeb Strategol: bydd y CCS yn mynd i Bwyllgor Craffu Pobl ar 6ed Chwefror ond roedd ar y cynllunydd ar gyfer y cabinet ar y 18fed Ionawr – mae wedi’i ddiweddaru i’r 29ain Chwefror. 

 

6.

Cynllunydd Gwaith y Cabinet a’r Cyngor. pdf icon PDF 429 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

7a

Cyfarfod Cyffredin dyddiedig 28 Medi 2023. pdf icon PDF 317 KB

7b

Cyfarfod Arbennig dyddiedig 23 Hydref 2023.. pdf icon PDF 275 KB

Cofnodion:

23ain Hydref:  Gofynnodd y Cynghorydd Brown am wneud diwygiad i egluro'r sylw am ddogfen Senedd Cymru, a gafodd ei gymysgu â sylw am y comisiynydd plant - CAM GWEITHREDU 

 

8.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau 11 Ionawr 2024 am 10.00am.

Cofnodion:

Gweler trafodaeth y blaengynllun uchod - swyddogion i gadarnhau canslo unwaith y bydd dyddiad newydd ar gyfer yr eitemau wedi'i bennu.