Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Lle - Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Cafodd y Cynghorydd Dymock ei enwebu gan y Cynghorydd Davies, eiliwyd gan y Cynghorydd Lucas.

 

2.

Penodi Is-gadeirydd

Cofnodion:

Cafodd y Cynghorydd Lucas ei enwebu gan y Cynghorydd Dymock, eiliwyd gan y Cynghorydd Davies.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Dymock fuddiant personol nad oedd yn rhagfarnus fel y cyn Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Lles Cymunedol, a oedd yn ymdrin â’r Ffyniant Bro.

 

Datganodd y Cynghorydd Howells fuddiant personol nad oedd yn rhagfarnus fel Cadeirydd Gr?p Llywio Cynllun Gwella Brynbuga.

 

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

 • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
 • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

 


 

 

 

Cofnodion:

Dim.

 

5.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn pdf icon PDF 127 KB

Craffu’r adroddiad diweddaraf cyn ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.  

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Paul Griffiths yr adroddiad.  Huw Owen a David Jones oedd yn ateb cwestiynau'r aelodau.

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan aelodau'r Pwyllgor:

 

 • Egluro ble a phryd y byddai'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus hwn yn cael ei orfodi, ac a fydd staff ar lawr gwlad yn derbyn llythyrau yn eu hysbysu eu bod yn gallu ei orfodi.
 • A fydd c?n yn cael mynd ar gaeau aml-ddefnydd ar gyfer digwyddiadau fel ffeiriau, a gofyn pa gamau y byddai’r Cyngor yn eu cymryd i sicrhau bod yr holl drigolion yn cael gwybod am y newid.
 • Deall sut y bydd ardaloedd gwaharddedig yn cyd-fynd â llwybr teithio llesol fel y cysylltiadau o Ganolfan Hamdden Cil-y-coed, a sut y bydd yr ardaloedd sydd wedi'u cau i ffwrdd ar gyfer caeau artiffisial yng nghynigion Cil-y-coed yn effeithio ar deuluoedd sy'n dymuno mynd â'u ci i weld gemau.
 • A ellir gwahanu'r llwybr o Deepweir tuag at Denny View, a nodi'r angen i gydbwyso lleihau baw c?n â lles cyffredinol, o ystyried y goblygiadau posibl i berchnogion c?n sy'n ymarfer eu c?n ar hyd llwybrau troed.
 • Gofynnwyd pa mor eang y bu'r ymgynghoriad a sut y byddai'n cael ei lunio pe bai'n cael ei gynnal dros yr haf.
 • Gofynnwyd a oes modd mynd i'r afael â biniau c?n sy'n gorlifo, a sut y gellir gwneud pobl i gymryd cyfrifoldeb am faw c?n.
 • Gofyn am eglurhad a fydd tiroedd comin gwledig, llwybrau troed gwledig a llwybrau ceffyl yn cael eu cynnwys, a'r diffiniad o 'dennyn'.
 • Deall yn union beth y bydd swyddogion gorfodi yn gallu ei gyflawni, a sut y byddent yn atal rhywun nad oes ganddynt unrhyw fwriad i gadw at y rheolau, hyd yn oed pan fyddant yn wyneb y dystiolaeth.
 • A fyddai'n bosibl cael graffeg gliriach, a llai o eiriau, ar arwyddion.
 • Gofyn a fyddai modd anfon rhif cofrestru at swyddog gorfodi, ac a fyddai hynny'n cyfrif fel 'deallusrwydd'.
 • Egluro faint o swyddogion fyddai yna, ac a fydden nhw'n symudol ar draws y sir.
 • Gofyn a fyddai modd ffensio cae chwaraeon Trefynwy, neu os darperir man ymarfer c?n.
 • Gofyn a allai, yn y dyfodol, gofrestru c?n a chofnodi eu DNA.
 • Gan nodi'r angen i sicrhau bod yr awdurdod yn gwybod dyddiadau Mehefin a Gorffennaf cyfarfodydd y Cyngor Cymuned er mwyn sicrhau y ceisir eu barn.
 • Gofyn faint o hysbysiadau cosb benodedig a roddwyd am faw c?n ar draws y sir yn ystod y 12 mis diwethaf.
 • Gofyn a fydd swyddogion yn annog y Cabinet i fyfyrio eto ar y lefel cosb benodedig bresennol, ac a fydd hysbysiad cosb benodedig o £100 yn rhwystr digonol i wneud cynnydd.

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Diolch i'r swyddogion am yr adroddiad a'r aelodau am eu cyfraniadau.

 

 • Pryderon am berchnogion c?n sy'n parchu'r gyfraith yn cael eu heffeithio'n negyddol gan y parthau gwahardd, yn enwedig o ran teuluoedd sydd am gynnwys eu c?n ar ddyddiau teuluol, mynychu ffeiriau a'r gwahanol ddigwyddiadau sy'n digwydd o amgylch y sir.
 • Mae angen i ni  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Blaenoriaethau adfywio a chyllid pdf icon PDF 155 KB

Craffu’r cynlluniau blaenoriaeth ar gyfer gwneud cais am gyllid grant Strategol Llywodraeth Cymru hyd at  2024/25.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Paul Griffiths yr adroddiad.  Atebodd Daniel Fordham gwestiynau'r aelodau gyda Paul Griffiths a Mark Hand.

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan aelodau'r Pwyllgor:

 

 • Gofynnwyd a fu adborth ynghylch pam nad oedd y ceisiadau blaenorol y llynedd yn llwyddiannus
 • Nodi pwysigrwydd mynediad i doiledau ar gyfer preswylwyr anabl, ac os gellid ymgorffori lle newid felly yn hen adeilad Store 21
 • Gofyn am y goblygiadau o ran adnoddau wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn, a sut mae eu cost yn cael ei ystyried
 • Codi pryderon ynghylch pa mor hir y bydd Monnow Street, ac felly ei busnesau, yn weithredol os bydd y cais yn cael ei wella, ac o ystyried y peirianwaith sydd ei angen, yr effaith gyffredinol ar y dref
 • Nodi bod rhai o drigolion Trefynwy yn teimlo eu bod wedi cael eu siomi drwy beidio â chael ymgynghoriad ynghylch y newidiadau i Monnow Street, a'r angen i aelodau a thrigolion ddeall yr amserlenni dan sylw.
 • Egluro'r cynlluniau ar gyfer adfywio'r economi wledig, a gofyn sut y gellir adlewyrchu trefi a phentrefi llai ym mlaenoriaethau ariannu'r dyfodol
 • Gofyn a fydd y lonydd sy'n arwain o'r maes parcio i Monnow Street yn rhan o'r cais hwn

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Mae'r pwyllgor yn cefnogi'r argymhellion.  Rydym wedi clywed sylwadau dilys am brosiectau sy'n gyfeillgar i anabledd a darpariaethau mwy hygyrch.  Roedd cwestiynau am oblygiadau adnoddau, ac er bod y gwaith hwn yn ymwneud ag adfywio trefi, ni allwn esgeuluso ein heconomi wledig.  

 

7.

Uwchgynllun Trawsnewid Cas-gwent pdf icon PDF 160 KB

Craffu Uwchgynllun Trawsnewid Gwent er mwyn llywio’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a chynigion ar gyfer grantiau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Paul Griffiths yr adroddiad.  Atebodd Daniel Fordham gwestiynau'r aelodau gyda Paul Griffiths:

 

Pwyntiau allweddol a godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 • Gofynnwyd sut mae syniadau i leddfu'r broblem traffig yng Nghas-gwent yn mynd rhagddynt e.e. y ffordd osgoi, a pha gynnig goblygedig fydd gan Drawsnewid Canol Trefi ar gyfer cais ariannu Trawsnewid Cas-gwent?
 • Cynnig bod angen ystyried defnyddio ceir o ystyried natur wledig y sir
 • Nodi faint o draffig sy'n dod i lawr Hardwick Hill yng Nghas-gwent ond sydd ddim yn mynd i ganol y dref; y bydd dyfodol Banc Barclays yn hollbwysig, ac er bod siopau bach rhagorol nid oes atyniadau megis sinema neu farchnad fawr
 • Gofynnwyd a allai'r syniad o drafnidiaeth hyblyg gynnwys bws mini ar alw, fel y'i defnyddir ym Mryste
 • Nodi bod Grassroots yn gyfyngedig, ac felly mae angen hyblygrwydd

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Mae'r aelodau wedi codi cwestiynau a phryderon am faterion traffig y mae angen eu datrys o amgylch ardal Cas-gwent, er mwyn i'r uwchgynllun fod yn llwyddiannus.  Pwysleisiwyd trafnidiaeth gyhoeddus hyblyg i alluogi trigolion i ymweld â chanol y dref, ac roedd ymholiadau ynghylch dyrannu cyllid ac a fyddai’r cais ar gyfer prosiect Trefynwy yn effeithio ar lwyddiant Cas-gwent.

 

8.

Blaenraglen Waith a Rhestr o Gamau Gweithredu y Pwyllgor Craffu Lle pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

 

9.

Cynllunydd Gwaith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 251 KB

Cofnodion:

Nodwyd.

 

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 380 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion 19 Ebrill 2023 fel cofnod cywir, cynigiwyd hynny gan y Cynghorydd Lucas a'i eilio gan y Cynghorydd Davies.

 

11.

Cyfarfod Nesaf: 6ed Gorffennaf 2023

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau y dylid canslo'r cyfarfod hwn o ystyried bod eitemau wedi symud, os nad oes unrhyw fusnes arall yn cael ei gyflwyno.