Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mawrth, 11eg Hydref, 2016 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

i ethol cadeirydd

Cofnodion:

Etholwyd gwasanaeth cyhoeddus Bwrdd Pwyllgor Dethol Sirol Cynghorydd Penny Jones yn Gadeirydd.

2.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Sir J. Prosser a A. Webb.

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oes yr un

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol.

5.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 28 Mehefin, 2016 pdf icon PDF 200 KB

Cofnodion:

Cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Dethol Bwrdd gwasanaeth cyhoeddus a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2016 cadarnhawyd fel cofnod cywir a llofnodwyd gan y Cadeirydd gydag un ychwanegiad; Ni chofnodwyd Sir cynghorwyr S. Jones a F. Taylor ymddiheuriadau.

6.

Trafodaeth gyda Chadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Paul Matthews) ar pdf icon PDF 19 KB

 

• Mae'r pwerau a roddir i graffu i ddal y PSB i gyfrif

 

• Mae cynhwysedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflwyno'r asesiad lles

 

• Argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Dethol i'r DGC ar eu trefniadau llywodraethu (llythyr at y PSB ynghlwm)

    

Cofnodion:

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Swyddog Gweithredol i gymryd y Pwyllgor drwy y pwyntiau bwled ar yr agenda, gan gymryd i ystyriaeth y llythyr a anfonwyd at Gadeirydd y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Nodwyd bod y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus wedi bodloni dim ond ychydig o weithiau ac yn dal i fod yn endid ifanc o'r bwrdd gwasanaethau lleol blaenorol.

 

Materionallweddol:

 

• Y pwerau a roddir i graffu i ddwyn y BGC i gyfrif

 

Gallu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu asesiad lles.

 

Argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Dethol i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus ar eu trefniadau llywodraethu.

 

Aelodcraffu:

 

Ynystod trafodaeth yn dilyn Trosolwg y Prif Swyddog Gweithredol, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

Gofynnwydos yng nghyfarfodydd bwrdd gwasanaethau cyhoeddus y dyfodol i sicrhau presenoldeb lefelau yn dal yn dda, bod aelodau o'r bwrdd penodi dirprwy dynodedig sy'n gwerthfawrogi cymhlethdod y gwaith er mwyn caniatáu ar gyfer dilyniant a thrafodaethau gwybodus.

 

Teimlwydei bod yn bwysig bod camau gweithredu gan y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Roedd cyfarfodydd yn cario ymlaen i bwyllgorau dethol a oedd yn cytuno bod angen y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus yn canolbwyntio ar y busnes fel y gall y Pwyllgor Dethol gael sicrwydd y bydd y disgyblaethau disgwyliedig ar waith.

 

Aelodcraffu:

 

Ynystod y drafodaeth yn dilyn y dywedwyd wrthym oedd bod Cyngor Sir Fynwy yn edrych ar comisiynu peth gwaith yn y dyfodol. Byddai hyn yn ychwanegu dilysrwydd i'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus i ychwanegu at y gwaith a wnaed eisoes.

 

Trafodwyddiwygio'r gwasanaethau cyhoeddus a dywedwyd wrthym y dylem ddisgwyl i gydweithio o orchymyn gwahanol, mwy systematig. Clywodd y Pwyllgor yn amlinellu o'r ddau troed gwahanol ar gyfer y rhanbarth a p'un bynnag y canlyniad, Gweinidog yn disgwyl gweld mwy o gydweithio.

 

Gangyfeirio at sylw a wnaed, gofynnodd Aelod am sicrwydd y bydd y BGC yn Pwyllgor rymus a ysgogir. Mewn ymateb, dywedwyd wrthym bod y Cadeirydd yn ffan o fwriad, ond ffan mwy o dystiolaeth ac fel Pwyllgor newydd ei bwrpas oedd nad yw wedi'i brofi, ymhen y Pwyllgor Dethol yn gallu craffu ar y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus ar dystiolaeth.

 

Mewnateb i Aelod ofyn os rydym yn datblygu gyda y prif drefi pum clwstwr oedd y cyfeiriad cywir Dywedwyd wrthym nad oedd y bensaernïaeth perffaith yn bodoli.

 

Roeddyn ymgysylltu mor bwysig Gwnaed sylwadau gan y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Sophie Howe. Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor bod Roedd y Comisiynydd wedi cael eu gwahodd i'r cyfarfod hwn ond wedi gwrthod. Teimlwyd ei bod yn bwysig bod gwahoddwyd hi unwaith eto.

 

GofynnoddAelod am sicrwydd bod y Cyngor wedi digon o adnoddau i'r gwasanaeth a chymorth Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.  Eglurodd y Prif Swyddog Gweithredol tra bod y Cyngor yn arwain ar ochr y sefydliad, mae hwn yn batrwm nodweddiadol ar draws Cymru a bydd gofyn am ymrwymiad gan bob un o'r partneriaid i  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Craffu ar y gweithgaredd ymgysylltu â'r gymuned sy'n cael ei wneud i baratoi ar gyfer yr Asesiad Lles pdf icon PDF 604 KB

Bsp on the activity ymgysylltu with the Gymuned able were will make i baratoi for the assessment Lles

Cofnodion:

Cyd-destun: Darparu i Aelodau am y cynnydd hyd yma a'r gweithgarwch a gynlluniwyd i baratoi asesiad llesiant i'w gyhoeddi ym mis Mawrth 2017.

 

Materionallweddol:

 

1. lles Deddf cenedlaethau'r dyfodol yn ddarn arloesol o ddeddfwriaeth y dylai sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn meddwl mwy am y tymor hir, weithio'n well gyda phobl a chymunedau a gilydd, yn ceisio atal problemau a chymryd ymagwedd mwy cydgysylltiedig. Noda'r gyfraith diffiniad o ddatblygu cynaliadwy.

 

8.

Cylch Gorchwyl ar gyfer y Pwyllgor Dethol ar PSB pdf icon PDF 188 KB

Cytuno ar y cylch gorchwyl drafft a rhaglen waith ar gyfer y Pwyllgor Dethol PSB.

Cofnodion:

Roedd unrhyw ddadl yn ofynnol ar yr eitem hon fel y mae'r Pwyllgor yn bwriadu i weithio gyda'r.

9.

I ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor Dethol pdf icon PDF 191 KB

Cofnodion:

bwrddgwasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

Bydd y cyfarfod ar 18 Ionawr 2017 yn cael ei ohirio tan ddiwedd Chwefror 2017.

10.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf:

18th January 2017 at 10am (pre-meeting 9.30am)

Cofnodion:

Bydd y cyfarfod ar 18 Ionawr 2016 yn cael ei ohirio i ganiatáu i'r Pwyllgor graffu ar y canlyniadau o dda sy'n cael ei asesu gyda dyddiad ganol / Cynlluniodd ddiwedd mis Chwefror.