Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mawrth, 8fed Chwefror, 2022 10.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

I ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Cynigiwyd y Cynghorydd Thomas gan y Cynghorydd Roden ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Jordan.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau cyhoeddus.

 

5.

Asesiad Anghenion Poblogaeth

Craffu ar yr asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth a gynhaliwyd gan yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd Lleol fel sydd angen gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 cyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Phil Diamond gyflwynodd y cyflwyniad ac atebodd gwestiynau'r aelodau, gyda sylwadau ychwanegol gan y Cynghorydd Penny Jones a Richard Jones.

 

Her:

 

O ran Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a sawl sydd wedi ymgeisio, a allwch chi egluro'r diagramau ymhellach ar dudalen 49?

 

Rydym wedi cael ein harwain gan aelodau etholedig i edrych ar effaith ranbarthol y GCAu, sydd ar gael i unrhyw breswylydd i addasu eu cartref er mwyn galluogi pobl i fyw yn eu cartref eu hunain yn hirach. Ond mae cost deunyddiau adeiladu wedi cynyddu, tra bod eu hargaeledd wedi gostwng.  Rydym hefyd wedi gweld effaith llai o Therapyddion Galwedigaethol, sydd fel arfer yn ymweld â phobl yn eu cartref eu hunain i asesu pa addasiadau sydd eu hangen.  Unwaith eto, mae hyn yn effaith ar y gweithlu; gyda llai o Therapyddion Galwedigaethol ar gael, rydym wedi gweld mwy o amseroedd aros ar gyfer yr asesiadau hynny.

 

Mae canllawiau diweddar Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno asesiad ariannol.  Yn anffodus, mae hyn yn digalonni rhai pobl - maen nhw'n teimlo y gallai'r asesiad effeithio arnyn nhw mewn ffyrdd eraill.  Ond y bwriad yw sicrhau bod gan y bobl gywir fynediad i'r GCAu. Mae hyn oll yn gwaethygu'r mater ac yn arwain at ofn y bydd llai o bobl yn gwneud cais am y grantiau. Bydd hi'n anoddach i'r rhai sydd ddim yn gwneud cais i fyw yn eu cartrefi eu hunain, gan arwain o bosib at fwy o gwympiadau a derbyniadau i'r ysbyty. Ar draws y rhanbarth, rydym yn cysylltu gyda'r 5 arweinydd comisiynu o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, ac yn edrych ar gyllid Llywodraeth Cymru sydd ar gael i ni i helpu gydag addasiadau mwy i gartrefi h.y. y rhai sy'n fwy na £36k. Oherwydd bod y pandemig yn gefndir i'r gwaith hwn, mae materion a heriau eraill yn debygol o ddod i'r blaen dros y 12-18 mis nesaf. Unwaith y bydd gwaith mapio a dadansoddi effaith wedi'i gynnal ar draws y 5 awdurdod, gallai hynny ddod yn ôl i'r pwyllgor hwn am drafodaeth ehangach.

 

Mae un o'r blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn Eitem 6, o dan Iechyd Meddwl, yn cynnwys "dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth gynyddol o iechyd meddwl ymhlith y cyhoedd i leihau stigma a helpu i geisio cefnogaeth yn gynharach."  Sut ydych chi'n bwriadu cyflawni hyn?

 

Ar ôl cyhoeddi'r AAP, bydd gofyn i ni gynhyrchu ymateb i'r cynllun gweithredu, felly bydd yr holl anghenion sy'n dod i'r amlwg yn cael eu hamlygu, a thrwy gynllun ardal byddwn yn gosod y camau i fynd i'r afael â nhw. Y lle cyntaf i ddechrau yw plant a phobl ifanc - addysgu a hysbysu ar gyfnod cynnar am iechyd meddwl. Felly, mae llawer iawn o waith yn digwydd yn yr ysgolion, yn Sir Fynwy drwy'r agenda ysgolion iach yn enwedig. Yn gyffredinol, mae'n achos o ymwybyddiaeth y cyhoedd.  Rydym wedi datblygu gwefan gyda'r bwrdd iechyd, o'r enw Melo, gyda gwybodaeth i'r cyhoedd am wasanaethau a chamau y gallant eu cymryd.  Yn gynyddol, mae pobl yn fwy cyfforddus yn cyfaddef eu bod  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Asesiad Lles Gwent pdf icon PDF 812 KB

Cynnal craffu cyn-penderfyniad o Asesiad Llesiant Gwent cyn ei ystyried gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Richard Jones a Sharran Lloyd y cyflwyniad ac ateb cwestiynau'r aelodau:

 

Her:

 

Mae natur cefn gwlad Sir Fynwy yn ei wneud yn wahanol i'r 4 sir arall.  Yn Atodiad 3, yn C3, "Pa bethau sy'n bwysig i chi a'ch teulu", mae band eang yn flaenoriaeth isel. A yw hyn yn dangos y dylai fod data gwledig a thref ar wahân, gan adlewyrchu blaenoriaethau gwahanol?

 

Er y bydd asesiad Gwent yn edrych ar les ar draws Gwent yn ei gyfanrwydd, mae yna ddyletswydd hefyd i asesu ardaloedd lleol yng Ngwent. Y gobaith yw, bydd sut yr ydym wedi asesu’r pum ardal o fewn Sir Fynwy, ac asesu lles yn y sir gyfan, yn rhoi rhywfaint o sicrwydd ein bod yn ystyried tystiolaeth ar lefel fwy lleol. Gall hyn ddylanwadu a bwydo i mewn i'r ffordd y mae'r BGC yn ystyried hynny yn ei asesiad lles Gwent a'i ystyried, lle bo angen, o fewn y gr?p cyflenwi lleol a phartneriaethau sydd wedi'u crybwyll. Un o'r rhesymau allweddol y tu ôl i gwblhau asesiad lefel Sir Fynwy oedd deall y gwahaniaethau hynny rhwng cymunedau ac oddi fewn iddynt o ran materion lles.

 

Rydym yn gwybod bod band eang yn broblem.  Er i ni weithio'n galed iawn i gael cymaint o ymatebion ymgysylltu â phosibl, rydym yn cydnabod bod rhai cyfyngiadau.  Cawsom dros 500 o ymatebion, sy'n sylfaen dystiolaeth gref, ond mae'n bwysig ein bod yn eu hystyried ochr yn ochr ag adborth, tystiolaeth, data a gwybodaeth sydd gennym am y sir.  Felly, mae barn pobl yn bwysig, ond yn achos band eang byddwn hefyd yn edrych ar bethau fel beth yw'r ddarpariaeth, pwy sydd â mynediad at fand eang hynod gyflym, ym mha ardaloedd, ac ati, y gallwn ei roi ochr yn ochr â'r hyn y mae pobl yn ei ddweud. Yn yr asesiad rydym wedi edrych yn fanylach ar y mater hwn.

 

Y peth lleiaf pwysig yn C3 yw’r Gymraeg, sy'n rhyfeddol, o ystyried y gyfradd lafar o 10% ar draws y sir gyfan (uwch yn enwedig ardaloedd fel y Fenni). Pam nad yw'r data yn adlewyrchu'r ymdrechion a wnaed gyda'r iaith yn Sir Fynwy?  A oes angen i'r ffordd rydyn ni'n casglu'r data newid?

 

Er nad yw'r llawer iawn o waith sydd wedi'i wneud i hyrwyddo'r iaith wedi dod drwodd mor gryf yn yr ymatebion i C3, cafwyd rhai ymatebion yn ymwneud â hi pan ofynnwyd iddynt sut beth hoffent i'w cymuned edrych yn y dyfodol, er enghraifft. Eto, byddwn yn gosod y dystiolaeth o'r ymarfer hwn ochr yn ochr ag adborth o ymgynghoriadau eraill gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n gweithio yn y sir.  Yn yr asesiad fe welwch ein bod wedi tynnu ar dystiolaeth a data eraill yn ymwneud â'r rôl a chwaraeir gan y Gymraeg yn ein cymunedau, a'r rôl y gallai ei chwarae yn y dyfodol.

 

Crynodeb y Cadeirydd:

 

Diolch am y gwaith sydd wedi mynd i mewn i hyn.  Mae'r Gymraeg yn cynyddu'n araf, gyda 16% bellach yn y Fenni (rhai ohonynt  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2,021 pdf icon PDF 448 KB

Cofnodion:

Cafodd y cofnodion eu cadarnhau a'u llofnodi fel cofnod cywir, gafodd ei gynnig gan y Cynghorydd Roden a'u heilio gan y Cynghorydd Woodhouse.

 

 

8.

Ystyried Blaenraglen Gwaith y Pwyllgor Dethol pdf icon PDF 485 KB

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf