Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Llun, 5ed Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk with Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Enwebwyd y Cynghorydd Jamie Treharne gan y Cynghorydd Roden ac eiliwyd ef gan y Cynghorydd Woodhouse.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

4.

Cydweithredu Rhanbarthol: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent pdf icon PDF 721 KB

Diben: Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Dethol ar y cynigion a gafodd eu datblygu i symud i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent-gyfan a diweddariad ar y broses ar gyfer datblygu’r Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant nesaf.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Richard Jones a Sharran Lloyd yr adroddiad ac ateb cwestiynau'r aelodau:

Her:

A fydd llwyth gwaith swyddogion yn cynyddu?  Sut bydd y gwaith yn cael ei ddosbarthu?

Mae bwrdd y rhaglen bresennol wedi bod yn ei le ers amser maith.  Cafodd ei strwythuro ar yr un pryd â bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, sy'n adlewyrchu ein bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy lleol.  Gall cynrychiolwyr ar lefel uwch sydd â rheolaeth uniongyrchol dros eu gwasanaethau, gyfarwyddo a llywio'r ddarpariaeth sydd angen digwydd, a sut y gallant gyflawni'r adnoddau gorau yn erbyn ein blaenoriaethau Cynllun Lles. Dydyn ni ddim yn rhagweld bod llwyth gwaith yn newid yn ddramatig oherwydd bydd y Cynllun Lles yn aros yn gyfredol yn Sir Fynwy am ddwy flynedd arall y cynllun hwnnw.  Bydd bwrdd y rhaglen yn cadw goruchwyliaeth strategol o'r ddarpariaeth honno.

Mae rhanbartholi, a 5 bwrdd a allai ddyblygu gwaith, yn bwynt teg i'w godi, ond bydd bwrdd y rhaglen i ni yn cadw 'lleoliaeth' fel rhan o'r ddarpariaeth hon a bod yn llais i'r BGC rhanbarthol, lle mae gennym flaenoriaethau cyffredin ar draws y rhanbarth. Lle mae gennym, er enghraifft, iechyd meddwl neu newid yn yr hinsawdd rydyn ni'n gwybod sy'n flaenoriaethau cyffredin ar draws Gwent, o dan BGC rhanbarthol rydym yn rhagweld y bydd ganddyn nhw fwy o'r gallu i gyfarwyddo'r gwaith yn rhanbarthol. Yna, bydd bwrdd ein rhaglen yn gwneud synnwyr o sut mae hynny'n bwydo i lawr yn lleol, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud ag amgylchiadau penodol Sir Fynwy.

Hyd nes y bydd yn dechrau, a gawn ateb i'r cwestiwn o ranbartholiaeth yn erbyn lleoliaeth?

Rydym eisoes yn gweld rhai o'r tensiynau, o ran darpariaeth leol a rhanbarthol, a dyna'n rhannol pam y newidiwyd cylch gwaith y pwyllgor Dethol hwn – oherwydd ein bod eisiau gwybod pa mor effeithiol oedd agendâu rhanbarthol wrth gyflawni ar ran Sir Fynwy.  Bydd y dysgu o hynny yn helpu i lywio sut mae angen i ni strwythuro'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Rhanbarthol, yngl?n â'i reolaeth perfformiad a'i atebolrwydd, a'i fframwaith llywodraethu.  Rydym yn edrych ar ble mae gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus gyfrifoldeb llwyr am gyflwyno, a ble/pam y dylai pethau eistedd gyda'r BGC wrth symud ymlaen.  Bydd gennym y fframwaith rheoli perfformiad cywir, strwythurau llywodraethu ac atebolrwydd ar waith i sicrhau ein bod yn darparu'n effeithiol ar lefel leol trwy'r trefniadau rhanbarthol; Mae tirwedd y bartneriaeth yn atodiad 4 yn dangos sut y byddwn yn sicrhau canlyniadau i ddinasyddion yn Sir Fynwy.  Gellid dadlau nad oes strwythur llywodraethu ar hyn o bryd yn goruchwylio effeithiolrwydd darpariaeth leol.  Mae'r adroddiad hefyd yn sôn am drefniadau craffu, sy'n cael eu datblygu; teimlwn fod angen cadw craffu lleol a rhanbarthol o hyd i gryfhau'r dull hwn.

A fyddwn ni'n cael manteision ychwanegol i sicrhau ein bod yn cael gwerth da o'r math hwn o system?

Nid yw hyn wedi gofyn am adnoddau ychwanegol hyd yma: rydym yn ei wasanaethu drwy'r  strwythurau presennol a thrwy gydweithrediad â phartneriaid Gwent. Ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn credu  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 256 KB

Diben: Rhoi cyfle i’r Pwyllgor Dethol i graffu ar ddrafft Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n disgrifio’r cynnydd a wnaed at gyflawni amcanion llesiant y bwrdd yn ystod  2020-21.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Richard Jones a Sharran Lloyd yr adroddiad ac ateb cwestiynau'r aelodau:

Her:

O ran ystadegau, mae cymhariaeth, o dudalen 37 ymlaen, gydag awdurdodau eraill a dangosyddion cenedlaethol - pam maen nhw'n newid drwy gydol y ddogfen?

Roeddem yn meddwl ei fod yn ddefnyddiol nid yn unig cymharu perfformiad Sir Fynwy â Chymru, ond hefyd gydag awdurdodau tebyg.  Dewisir y rheini drwy edrych ar y dangosydd penodol – pa agwedd ar les – yna defnyddio teclyn ystadegol yn seiliedig ar wahanol newidynnau (e.e. economaidd-gymdeithasol, demograffig, daearyddiaeth, ac ati) i edrych ar awdurdodau tebyg. Gan ddibynnu ar ba ddangosydd ydyw, rydym yn dewis pa faes sydd fwyaf tebyg i Sir Fynwy, yn ystadegol.  Felly, bydd yr awdurdod cymharu yn amrywio rhwng dangosyddion, oherwydd ein bod yn defnyddio newidynnau ychydig yn wahanol, yn dibynnu ar y dangosydd. Mae'r rhain yn ddangosyddion cenedlaethol sy'n edrych ar sut mae pob ardal yn symud ymlaen tuag at y nodau lles cenedlaethol - nid ydynt o reidrwydd, ynddynt eu hunain, yn ddangosydd perfformiad o unrhyw un corff cyhoeddus unigol neu fwrdd gwasanaeth cyhoeddus.  Er hynny, mae'r bwrdd gwasanaeth cyhoeddus yn eu defnyddio i edrych ar sut maen nhw'n symud ymlaen yn erbyn y nodau lles ehangach hynny.

Beth yw effaith Covid ar berfformiad Sir Fynwy?

Oherwydd oedi cyn adrodd, bydd sawl dangosydd yn ymdrin â chyfnodau cyn y pandemig.  Wrth i fwy o wybodaeth ddod ar gael, a nawr mae llawer o ddata yn dod drwodd ynghylch sut mae'r pandemig wedi effeithio ar les, byddwn yn rhoi ystyriaeth bellach i'r meysydd hynny.  Bydd y broses a drafodir yn yr eitem flaenorol ynghylch yr asesiad lles yn allweddol i hynny: byddwn yn casglu data am drigolion Sir Fynwy a'u barn am sut mae'r pandemig wedi effeithio ar eu lles, a'r hyn a allai effeithio arno yn y dyfodol.  Bydd sefydliadau partner darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn darparu ystod hanfodol o dystiolaeth i lywio'r broses.

A fyddai modd cael sir synthetig erioed, yn nhermau data, er mwyn cymharu'n gywirach â'r siroedd eraill trwy echdynnu'r un data ohonynt?

Gallwn geisio defnyddio data yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl i'n helpu i ddeall lles, gan ddefnyddio'r ystod o ddata ar ddaearyddiaeth mor isel â phosibl i wneud hynny.  Drwy'r broses asesu Lles a'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus sy'n gweithio'n rhanbarthol ac yn lleol, byddwn yn gallu cronni ein gwybodaeth yn seiliedig ar yr asesiad ystadegol a'r data ansoddol.  Gallwn barhau i wneud cynnydd drwy'r gwahanol fecanweithiau.

Beth yw'r model Mynydd Iâ y cyfeirir ato ar dudalen 10?

Mae'n gysylltiedig â model trawsnewid Gwasnaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed o dan yr BPRh, gan edrych ar sut rydym yn mynd i'r afael ag iechyd meddwl a lles a gwydnwch emosiynol plant a phobl ifanc. Mae sawl llinyn o waith o dan y model hwnnw.  Mae rhan o hynny’n ymwneud â sut rydym yn gwthio seicoleg gymunedol i'r gymuned i ddeall ymddygiad plant a phobl ifanc, gan gysylltu'n gryf iawn â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, cadw plant a theuluoedd yn iach mewn cymuned,  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19 Tachwedd 2,020 pdf icon PDF 647 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir.  Cynigiwyd gan y Cynghorydd Roden ac eiliwyd gan y Cynghorydd Treharne.

 

7.

Ystyried blaenraglen gwaith y Pwyllgor Dethol. pdf icon PDF 470 KB

Cofnodion:

Oherwydd uno’r BGCau, mae'r blaenraglen waith yn y cyfnod datblygiadol cynnar. Dylid e-bostio Hazel Ilett gydag awgrymiadau ar gyfer pynciau.

 

8.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: I'w gadarnhau.