Agenda

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

I ethol Cadeirydd.

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

5.

Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig.

Y Tîm Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig rhanbarthol i gyflwyno'r modd y maent yn cyflawni'r cyfrifoldebau deddfwriaethol ar ran y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac i adrodd ar eu cynnydd o ran cyflawni'r strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig rhanbarthol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Craffu ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol

Ystyried unrhyw graffu yn y dyfodol ar waith y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, o bosibl ar y cyd ag awdurdodau lleol eraill (darparwyd y papur cefndir i Aelodau'r Pwyllgor).

 

7.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11eg Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 87 KB

8.

Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor Dethol. pdf icon PDF 276 KB

9.

Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: I'w gadarnhau.