Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2017 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir S. Howarth yn Gadeirydd.

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Y Cynghorydd Sir J. Pratt a D. Batrouni.

 

Rhoddodd y Cynghorydd Sir F. Taylor ymddiheuriadau ymlaen llaw am y cyfarfod ar 18 Hydref 2017.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd dim.

 

4.

Hyfforddiant i Aelodau: Trosolwg ar y Ddeddf cenedlaethau'r dyfodol mewn perthynas â byrddau gwasanaethau cyhoeddus pdf icon PDF 6 KB

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon tan y cyfarfod priodol nesaf o'r Pwyllgor Dethol PSB.

 

5.

Hyfforddiant i Aelodau pdf icon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

MATERION ALLWEDDOL:

 

Mae Deddf Cynhyrchu Dyfodol 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn eu hardal trwy Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus statudol (PSB). Rhoddwyd cyfrifoldeb i lywodraeth leol i graffu ar y PSB ac i sicrhau bod egwyddorion y weithred yn cael eu cymhwyso i bolisi a gwneud penderfyniadau yn Sir Fynwy.

 

Ar 21 Ionawr 2016 cytunwyd yn y Cyngor i sefydlu trefniant craffu pwrpasol i graffu ar weithgareddau'r PSB. Cynigiodd fod y pedwar pwyllgor craffu presennol yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael eu hystyried trwy eu craffu ar bolisi a gwneud penderfyniadau. Derbyniwyd yr argymhellion ac mae'r cyngor wedi sefydlu Pwyllgor Dethol PSB i graffu ar weithgareddau'r PSB.

 

·         Cynhaliodd Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ei gyfarfod cyntaf ar 28 Mehefin 2016 lle buont yn trafod ac yn cytuno ar ddull gweithio effeithiol.
 
·         Trefniadau Craffu a Chynnydd Sir Fynwy hyd yn hyn
 
·         Yr amcan oedd sefydlu trefniadau craffu addas ar gyfer pwrpasau erbyn 1 Ebrill 2016 ac wrth wneud hynny, i gylch gorchwyl drafft, i ddatblygu strwythur llywodraethu, i gytuno ar flaen gynllun ac i hyfforddi a chefnogi aelodau etholedig ar eu rolau a'u cyfrifoldebau. Y canlyniad a fwriadwyd oedd cyflawni swyddogaeth graffu sy'n dal y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn atebol ac yn cynnal craffu effeithiol yn unol â disgwyliadau Deddf Cynhyrchu'r Dyfodol.• Sefydlodd y Cyngor drefniadau craffu addas i'r pwrpas ym mis Ionawr 2016 trwy Bwyllgor Dethol newydd a pwrpasol i graffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Comisiynwyd arbenigwr mewn cynaliadwyedd i gynorthwyo i ddiffinio rolau a chyfrifoldebau ar gyfer y swyddogaeth graffu mewn perthynas â chraffu ar fyrddau gwasanaethau cyhoeddus (a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru).
 
• Darparwyd yr hyfforddiant angenrheidiol i holl Aelodau Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd er mwyn eu galluogi i gyflawni'r rôl archwilio, gyda sesiynau a gynhaliwyd yn ystod misoedd Mawrth a Mehefin 2016.
 • Darparwyd hyfforddiant craffu pwrpasol i bwyllgorau craffu eraill y Cyngor er mwyn galluogi aelodau i herio swyddogion a'r Cabinet ar Gynhyrchiadau yn y Dyfodol yn unol â disgwyliadau'r Ddeddf.
• Ers hynny, mae craffu wedi ystyried canfyddiadau newydd yr asesiad lles, gyda'r archwiliad lles drafft hefyd yn cael ei graffu a'r argymhellion a wnaed i'r PSB.
 
• Wrth graffu ar yr asesiad lles terfynol, gwahoddwyd Partneriaid PSB allweddol (Adnoddau Cenedlaethol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru) a Chadeirydd y PSB i drafod blaenoriaethau allweddol ar gyfer darparu Gwaith yn y dyfodol:
 
Bydd y Pwyllgor Dethol PSB yn trafod y broses ar gyfer llunio cynllun lles erbyn Mawrth 2018 a bydd datblygiad y cynllun hwnnw yn dod i'r amlwg yn destun craffu.
 Mae'r newid yn aelodaeth etholedig y Pwyllgor Dethol PSB o ganlyniad i'r etholiadau llywodraeth leol wedi gofyn am hyfforddiant llawn i'w roi i'r pwyllgor newydd yn ystod haf / hydref 2017 i sicrhau eglurder ar rolau a chyfrifoldebau.


    

6.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: Dydd Mercher 18 Hydref 2017