Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mawrth, 14eg Mawrth, 2017 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Etholodd y pwyllgor y Cynghorydd Sir Simon Howarth fel Cadeirydd y cyfarfod heddiw.

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Y Cynghorydd Sir A. Webb.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn dymuno mynd i'r afael â'r pwyllgor

5.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 16 Chwefror 2017 pdf icon PDF 158 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion 16 Chwefror a'u llofnodi gan y Cadeirydd gyda'r gwelliannau canlynol;

 

 

Dywedodd y Cynghorydd Sir F. Taylor, wrth gyfeirio at gasgliad y Pwyllgor, bod y drafodaeth yn codi pwyntiau nad oedd y pwyllgor yn gwbl glir lle'r oedd casgliadau'r asesiad wedi eu tynnu oddi wrthynt ac y maent yn wirioneddol yn adlewyrchu'r asesiad cyfan ac roedd hi'n teimlo ni adlewyrchwyd hyn yn y cofnodion. Cafwyd cydnabyddiaeth bod llawer iawn o waith wedi'i wneud ond teimlai'r pwyllgor fod angen bod ychydig yn fwy eglur ar rai o'r canolfannau asedau yn rhai o'n cymunedau.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Sir S. Jones ein bod yn parhau i wahodd y Comisiynydd Lles i fynychu'r Pwyllgor. Cafwyd siom ei bod wedi cael gwahoddiad i bob cyfarfod pwyllgor ond hyd yma nid oedd yn gallu bod yn bresennol.

6.

Myfyrdodau ar yr adborth gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r dyfodol i fwrdd gwasanaethau cyhoeddus: Paul Matthews, Cadeirydd y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus

Cofnodion:

Cyd-destun;

 

Siaradodd Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus am fod yn falch gyda'r adborth gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac esboniodd y rhesymau pam;

 

Roedd y ddau gorff yn teimlo ein bod yn dilyn y llwybr cywir gyda'r dull a gymerwyd i adeiladu'r darn hwn o waith yn fwriadol gynhwysol.

 

Mae swyddogion y Cyngor a'i bartneriaid yn mynd ati i ymgysylltu ac annog cyfranogiad gyda'r gymuned

 

O ran yr adborth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, teimlwyd y gellid gwneud y mwyafrif helaeth o'r pwyntiau a wneir, gan nad oeddent yn cael eu hystyried yn rhy heriol. Yr un mater na allwn ei godi mewn amser real yw'r pwynt yngl?n â'r sefyllfa ar gyfer y dyfodol, ac yr ydym yn comisiynu amdano am raglen waith arall o'r enw Future Monmouthshire.
 
Soniodd y Cadeirydd ei fod yn bryderus y byddem yn cael adborth a fyddai'n ein cymryd mewn cyfarwyddyd yn anghyson â'n tystiolaeth fel ag adborth cenedlaethol, roedd yn bwysig bod tystiolaeth o'r ardal yn cael blaenoriaeth. Siaradodd y Cadeirydd am gael sicrwydd bod tystiolaeth ein bod yn gwella ac yn deall yr egwyddorion sy'n ymwneud â'r ddeddfwriaeth sylfaenol hon.
 Roedd y Cadeirydd o'r farn ei bod yn bwysig, pan ddaeth y gwaith i ben, ei fod yn ddefnyddiol ac fel Cadeirydd sy'n gadael, wrth ei roi i'w olynydd, sut fyddai ei olynydd yn gwirio bod yr holl gyrff sydd wedi ymgymryd â'r gwaith hyd yn hyn yn ymrwymo i gamau gweithredu yn cymryd y gwaith ymlaen. Os oes angen ysgrifennu'r cynllun lles mewn modd sy'n caniatáu i'r Cadeirydd wirio ei sefydliad ei hun, gwirio nodau, gweithredoedd a blaenoriaethau. Yn yr un modd, byddai'r Cadeirydd yn disgwyl gyda sefydliadau partner a gofyn iddynt ddangos lle maent wedi ymrwymo i nodau lles a sut maent wedi defnyddio eu hadnoddau
Craffu Aelodau:
 
Dywedodd Aelod, yn y gweithdy asesu lles, y gwnaethpwyd sylw nad oedd unrhyw gynrychiolaeth economaidd ar y PSB ac roedd yn meddwl sut yr ymdriniwyd â hynny. Yn ateb, dywedwyd wrthym nad oedd aelodaeth y PSB ar hyn o bryd wedi newid hyd yn hyn gan eu bod wedi canolbwyntio ar y darn gwaith hwn. Byddant yn ceisio dod o hyd i unigolion (unigolion) sy'n wirioneddol gynrychioliadol o'r gymuned, mae'n ddeinamig yr ydym hefyd yn chwarae trwy agenda Dealbol Dinas Rhanbarth Caerdydd.
 Gofynnwyd pa adborth a roddwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymagwedd gydweithredol ac o ran ei gwneud yn ymdrech dinesig, yn hytrach na phroses a arweinir gan y cyngor, mae angen iddo fod yn ddull partneriaeth PSB. Dywedwyd wrthym nad oedd unrhyw sylwadau pendant o safbwynt Llywodraeth Cymru o ran ymatebion Llywodraeth Cymru yn awgrymu eu bod yn hapus â lefel y gwaith y maent wedi'i weld.
Gwnaethpwyd sylw am y ffaith bod y PSB yn 'uchafswm' gyda swyddogion y cyngor a dywedwyd wrthym mai cynrychiolwyr y cyngor ar y PSB ar hyn o bryd yw Paul Matthews a Peter Fox gyda llawer o swyddogion y cyngor yn chwarae rhan yn y Bwrdd Rhaglen, Yn aml iawn, mae'r  ...  view the full Cofnodion text for item 6.    

7.

Cyflwyniad asesiad llesiant drafft ar gyfer y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus pdf icon PDF 187 KB

Cofnodion:

Cyd-destun:

 

Rhoi cyfle i'r aelodau ail-edrych ar yr asesiad lles drafft cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 29 Mawrth 2017.

 

Materion Allweddol:

 

1. Dylai Deddf Lles y Dyfodol Cynhyrchu sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn meddwl mwy am y tymor hir, yn gweithio'n well gyda phobl a chymunedau a'i gilydd, yn ceisio atal problemau a chymryd ymagwedd fwy cydgysylltiedig. Mae cynhyrchu asesiad lles yn rhan allweddol o nodi'r blaenoriaethau ar gyfer yr ardal. Mae'r asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn tynnu ar ystod o ffynonellau, yn arbennig: data;

barn pobl leol; gwybodaeth am dueddiadau yn y dyfodol ac ymchwil academaidd.

 

2. Dylai Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddisgwyl cael eu harchwilio ar y broses o sut y cytunwyd ar eu blaenoriaethau. Yn y Pwyllgor Craffu DGC ar y 17eg o Chwefror, ystyriodd yr aelodau yr asesiad drafft, a holodd swyddogion am ei chynhyrchiad a nododd feysydd lle teimlid y gellid gwneud gwelliannau.

 

3. Yn ogystal â'r sylwadau a dderbyniwyd gan y pwyllgor, derbyniwyd ymatebion i'r ymgynghoriad gan ystod eang o bartneriaid, grwpiau a dinasyddion, gan gynnwys Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Aneurin Bevan

Y Bwrdd Iechyd, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, Cyngor Celfyddydau Cymru a mwy na 20 o ymatebion gan drigolion.

 

4. Graddiodd Llywodraeth Cymru eu hadborth fel A (Materion arwyddocaol y dylid mynd i'r afael â nhw cyn cyhoeddi'r asesiad lles); B (materion sy'n bwysig a byddai'n cefnogi cynllun lles gwell gwybodus); C (materion a fyddai'n cryfhau'r asesiad ond y gellid mynd i'r afael â nhw dros amser). Ni dderbyniodd Sir Fynwy unrhyw argymhellion categori A.

 

5. Ar adeg ysgrifennu'r adborth hwn, mae'n dal i gael ei defnyddio fel rhan o'r broses o ailddrafftio'r asesiad. Dangosir materion allweddol sy'n cael sylw yn atodiad 2 ynghyd â syniad o sut y cawsant eu hystyried yn yr asesiad.

 

Argymhellion:
 
Gwahoddir yr aelodau i ystyried yr adborth a dderbyniwyd mewn ymateb i ymgynghoriad a cheisio sicrwydd bod hyn wedi'i ddefnyddio i fireinio a gwella'r asesiad lles.
 
Craffu Aelodau:
 Gofynnodd Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog a oedd swyddogion yn hyderus eu bod wedi ystyried barn cyn-filwyr y lluoedd arfog yn y sir a dyfodol statws y ffoaduriaid. Mewn ymateb, dywedwyd wrthym ein bod wedi ymweld â'r barics lle'r oedd yr ymgynghoriad yn cael ei arwain gan drafodaeth ar dai. Cawsom gyfraniad ymgynghori gan y Lleng Brydeinig Frenhinol hefyd yn ymdrin â materion ar gyfer gwasanaethu a chyn-filwyr a ymgorfforwyd gennym yn y drafft terfynol.
Mynegodd yr Aelodau eu siom nad oeddent wedi gweld y ddogfen cyn y cyfarfod a dywedwyd wrthynt y byddent yn ei dderbyn gyda'r papurau ar gyfer cyfarfod y Cyngor ar 20 Mawrth 2017. Holodd Aelod sut y disgwylir i'r pwyllgor graffu ar y gwelliannau heb olwg o'r ddogfen. Yn ateb, dywedwyd wrthym fod copi o'r ddogfen gyda'r gwelliannau a amlygwyd ar gael ac y byddai'n cael ei e-bostio at yr aelodau i'r pwyllgor.
 
O ran materion traws-fyrddio, gofynnwyd a oedd hyn wedi cael sylw ac esboniodd swyddogion fod yr holl faterion allweddol wedi cael eu trin.  ...  view the full Cofnodion text for item 7.    

8.

Cyflwyniad asesiad llesiant drafft ar gyfer y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus

IechydCyhoeddus Cymru ~ Dr Sarah Aitken

CyfoethNaturiol Cymru ~ Bill Purvis and Christopher Rees

 

Cofnodion:

Adnoddau Naturiol Cymru

 

"Sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal yn gynaliadwy, eu gwella'n gynaliadwy a'u defnyddio'n gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol."

 

• Ymgynghorydd

• Rheoleiddiwr

• Dynodwr

• Ymatebydd

• Ymgynghorai Statudol

• Rheolwr Gweithredwr

• Partner, Addysgwr a Hwylusydd

• Gatherer Tystiolaeth

 

Adnoddau Naturiol Cymru yw'r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru - sy'n cyflogi 1,300 o staff ledled Cymru gyda chyllideb o £ 180 miliwn. Fe'i ffurfiwyd i ni ym mis Ebrill 2013, gan gymryd rhan helaeth o swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd yng Nghymru, yn ogystal â rhai swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

 

Rydym yn derbyn llythyr cylch gwaith ar ddechrau pob blwyddyn ariannol sy'n nodi'r hyn y mae Llywodraeth Cymru am ei gyflawni yn ystod y flwyddyn honno.

 

Ymgynghorydd: prif gynghorydd i Lywodraeth Cymru, ac ymgynghorydd i ddiwydiant a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol ehangach, a chyfathrebwr am faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol

 

Rheoleiddiwr: amddiffyn pobl a'r amgylchedd gan gynnwys diwydiannau morol, coedwigoedd a gwastraff, ac erlyn y rhai sy'n torri'r rheoliadau yr ydym yn gyfrifol amdanynt.

 

Dynodwr: ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig - ardaloedd o werth arbennig ar gyfer eu bywyd gwyllt neu ddaeareg, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a Pharciau Cenedlaethol, yn ogystal â datgan Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

 

Ymatebwr: i ryw 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol a adroddwyd bob blwyddyn fel ymatebydd brys Categori 1

 

Ymgynghorai statudol: i ryw 9,000 o geisiadau cynllunio y flwyddyn

 

Rheolwr / Gweithredwr: rheoli saith y cant o arwynebedd tir Cymru gan gynnwys coetiroedd, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, amddiffynfeydd d?r a llifogydd, a gweithredu ein canolfannau ymwelwyr, cyfleusterau hamdden, deorfeydd a labordy

 

Partner, Addysgwr a Galluogwr: cydweithiwr allweddol gyda'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, sy'n darparu cymorth grant, ac yn helpu ystod eang o bobl yn defnyddio'r amgylchedd fel adnodd dysgu; gan weithredu fel sbardun ar gyfer gwaith pobl eraill

 

Casglwr tystiolaeth: monitro ein hamgylchedd, comisiynu a chynnal ymchwil, datblygu ein gwybodaeth, a bod yn gorff cofnodion cyhoeddus

 

Cyflogwr: o bron i 1,300 o staff, yn ogystal â chefnogi cyflogaeth arall trwy waith contract.

Adroddiad y Wladwriaeth o Adnoddau Naturiol

 

Dyma'r cynnyrch CYNTAF y bu'n ofynnol i NRW ei gynhyrchu yn unol â WBFGA ac EA. Mae'n Asesiad Technegol o Reoli Cynaliadwy Adnoddau Naturiol Cymru. Mae'n amlinellu ein pwrpas fel busnes ac fel partner sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

 

Mae'n foment fawr - nid yn unig oherwydd ei fod yn gynnyrch go iawn CYNTAF o Ddeddf yr Amgylchedd ac yn nodi ein dadansoddiad o'r cyfraniad y mae adnoddau naturiol yn ei wneud ar draws y saith nôd lles ond yn bwysicach na hynny oherwydd ei fod yn cynrychioli sgwrs am y y risgiau allweddol yr ydym i gyd yn eu hwynebu fel cymdeithas os na fyddwn yn cydnabod pwysigrwydd ecosystemau.

 

Ni allwn wneud hyn i gyd ar ei ben ei hun ac mae angen newid sylweddol yn ein hymagweddau os ydym am feithrin cadernid ein ecosystemau. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

Cofnodion cyfarfod Bwrdd gwasanaeth cyhoeddus pdf icon PDF 215 KB

Cofnodion:

Nodwyd cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus dyddiedig 8 Chwefror 2017 ond gofynnodd aelodau y byddai mwy o fanylion yn y dyfodol yn cael eu cynnwys yn y cofnodion a hoffent weld rhestr weithredu ar gael.

10.

Rhaglen waith Pwyllgor Dethol Bwrdd gwasanaeth cyhoeddus pdf icon PDF 213 KB

Cofnodion:

Gofynnodd yr aelodau fod y rhaglen waith ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gael iddynt.

 

Gofynnwyd i aelodau Bwrdd y Rhaglen a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wahoddiad i siarad ym Mhwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fel bod aelodau'r pwyllgor yn gallu cael gwell dealltwriaeth o waith y ddau fwrdd.

 

Gofynnwyd hefyd i anfon y Comisiynydd Lles y rhestr o ddyddiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol yn y gobaith y byddai'n mynychu'r Pwyllgor Dethol.

11.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfodydd nesaf:

PSB DATES:                                                 PSB SELECT:

    

Tuesday 25th July 2017 2pm                         Monday 17th July 2pm

Wednesday 8th November 2017 2pm           Monday 23rd October 2pm

Tuesday 30th January 2018 2pm                   Monday 22nd January 2pm

Wednesday 4th April 2018 2pm                     Monday 26th March 2018 2pm

 

Cofnodion:

DYDDIADAU PSB:

 

Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017 2pm

Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017 2pm

Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018 am 2pm

Mercher 4ydd Ebrill 2018 am 2pm

 

 

DYDDIADAU SEFYDLOG PSB;

 

Dydd Llun 17 Gorffennaf 2017 am 2pm

Dydd Llun 23 Hydref 2017 am 2pm

Dydd Llun 22 Ionawr 2018 am 2pm

Dydd Llun 26 Mawrth 2018 am 2pm