Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Llun, 24ain Ebrill, 2023 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau.

 

3.

Troseddau Casineb yn Sir Fynwy

Gwneud cais bod y Prif Arolygydd yn mynychu er mwyn trafod troseddau casineb  ac ymateb yr Heddlu.

 

Cofnodion:

Mynychodd Arolygydd Sir Fynwy Ioan Williams ar ran y Prif Arolygydd John Davies i roi trosolwg a dealltwriaeth eang o droseddau casineb yn Sir Fynwy.   Dywedodd y cadeirydd fod y pwyllgor wedi ceisio dadansoddiad ystadegol o droseddau yn y sir a sut roedd yn cymharu ag awdurdodau cyfagos.  Eglurodd fod gan y pwyllgor ddiddordeb mewn sut y gallwn esblygu'r sgwrs a chynyddu ymwybyddiaeth yn ogystal ag ennill cyd-destun mwy penodol o ran lle mae achosion yn digwydd, oherwydd os yw'r ffigurau ond yn dangos y troseddau casineb sydd wedi'u hadrodd, ac rydym yn gwybod nad yw rhai pobl yn adrodd, yna nid oes gennym ddarlun llawn. Atgoffodd y cadeirydd y pwyllgor bod rhai cwestiynau a ofynnwyd gan Staff Cyngor Sir Fynwy, gyda mewnbwn gan Ymddiriedolaeth San Silyn yn y cyfarfod blaenorol wedi cael eu hanfon at yr Heddlu er mwyn llywio'r drafodaeth heddiw. 

 

Rhoddodd yr arolygydd gyflwyniad byr i rôl yr Heddlu o ran troseddau casineb a sut maent yn cefnogi’r rhai sy’n adrodd:

 

Byddaf yn rhoi trosolwg cyffredinol i chi o droseddau casineb yn ardal Sir Fynwy a sut rydym yn delio â hynny o ddydd i ddydd.  Nid oes gennym ddigwyddiadau dyddiol, mae'r lefelau'n gymharol isel ond mae unrhyw ddigwyddiad o droseddau casineb yn ormod.  O'i gymharu â rhai ardaloedd eraill Gwent, mae'n isel.  O ran sut rydym yn delio ag adroddiadau, mae Heddlu Gwent yn cynhyrchu dogfen friffio ddyddiol bob 24 awr ac mae adran benodol ynddi sy'n ymwneud â throseddau casineb, er mwyn sicrhau ymgysylltiad cynnar, gweithredu cynnar a datrysiad cynnar gobeithio.  Mae gennym swyddogion troseddau casineb ymroddedig o fewn yr heddlu sy'n cofnodi achosion o droseddau casineb neu hyd yn oed achosion casineb.  Nid oes rhaid iddo fod yn fater troseddol o reidrwydd i unrhyw ddigwyddiad ddod o dan y faner honno, a chael sylw’r swyddogion arbenigol hynny ac maent yn rheoli'r ymgysylltiad hwnnw o'r pwynt hwnnw ymlaen. Os yw’n fater troseddol, yna neilltuir swyddog i ymchwilio iddo a bydd yn cynnal y math hwnnw o arolygiaeth ymchwiliol gyda chefnogaeth y swyddog troseddau casineb arbenigol. O safbwynt cyffredinol, rheolir troseddau casineb yn dda o'm safbwynt i, ac mae gennym oruchwyliaeth glir ohono ac fel yr eglurwyd, swyddogion arbenigol sy'n gallu cefnogi ac ymchwilio i faterion troseddol.

 

Her:

 

  • A oes tanadrodd sylweddol o droseddau casineb?

 

Rwy'n credu bod yr holl droseddau yn cael eu tanadrodd yn y pen draw a'n bod yn gwneud cymaint ag y gallwn o ran galluogi mwy o adrodd am droseddau trwy fecanweithiau adrodd amrywiol, megis ein mecanweithiau adrodd ar y cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi dangos cynnydd mewn sgyrsiau â phobl nad ydynt o bosibl wedi riportio trosedd o'r blaen os mai dim ond adrodd ar deleffoni traddodiadol oedd ar gael.  Rwy'n credu bod pob trosedd yn tueddu i gael eu tanadrodd, ond nid wyf wedi sylwi ar unrhyw beth arwyddocaol o ran troseddau casineb yn cael eu tanadrodd yn benodol.   Rwy'n credu bod gwaith yn cael ei wneud ac mae angen gwneud rhagor o waith o ran ein hymgysylltiad ehangach, fel  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Llinellau Cyffuriau ac Ecsbloetio

Gwahodd Ymddiriedolaeth St Giles Trust i drafod y gefnogaeth y maent yn cynnig i bobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o’r ‘llinellau cyffuriau’ neu sydd mewn peryg o gael eu hecsbloetio. 

 

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Danielle, cyn-uwchweithiwr achos ar y prosiect troseddau cyfundrefnol difrifol a chyllid yr Uned Diogelwch Cymunedol a Rebecca, Arweinydd Tîm ar gyfer Prosiectau Cymunedol yng Nghymru i'r cyfarfod, i siarad am y gwasanaethau a ddarperir gan Ymddiriedolaeth San Silyn i bobl ifanc a allai fod wedi cael eu radicaleiddio neu gymryd rhan mewn gweithgarwch llinellau cyffuriau. Atgoffodd y cadeirydd y pwyllgor y bydd y Pwyllgor Craffu Pobl yn cynnal gweithdy craffu ar gyfer Aelodau ar Linellau Sirol ym mis Gorffennaf (dyddiad i'w gadarnhau) ac y byddai'r holl Aelodau'n cael eu gwahodd i'r sesiwn.

 

Esboniodd Danielle a Rebecca fod Ymddiriedolaeth San Silyn yn elusen genedlaethol sydd wedi bod yn gweithredu ers 60 mlynedd, a 10 mlynedd yng Nghymru, gan ddefnyddio arbenigedd a phrofiad bywyd go iawn/profiad byw i rymuso pobl a allai fod wedi cael eu dal yn ôl gan dlodi, sydd wedi cael eu hecsbloetio neu eu cam-drin neu'r rhai sy'n delio â dibyniaeth neu broblemau iechyd meddwl neu sydd wedi'u dal yn y system cyfiawnder troseddol. Roeddent yn darparu esboniad manwl o'r gwasanaethau a ddarparwyd, sleidiau ar gael ar y wefan ynghyd â'r agenda.  Yn dilyn trafodaeth fanwl, gofynnodd yr Aelodau’r cwestiynau canlynol. 

 

Her:

 

Sut mae'r prosiectau sy'n cael eu darparu yn ardal Gwent, yr ydych wedi eu hesbonio'n fanwl, wedi'u hariannu?

 

Mae'r gwasanaeth Wedge yn cael ei ariannu gan y comisiynydd troseddau heddlu, sy'n ariannu bron pob un o'r prosiectau ar wahân i'r grymuso merched a chredaf sy'n cael ei ariannu gan Newport Capsule.  Cawsom gyllid atodol drwy ein prif swyddfa yn ardal De Cymru i'w ddarparu ar draws Gwent ac mae gennym gyllid ar gyfer plant mewn angen.  Contractau gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder oedd rhai o'r contractau, ond rydym yn mynd am gronfeydd bach o arian gan fusnesau a ffynonellau eraill. 

 

  • Mae gen i ddiddordeb mewn gwybod am agwedd yr elusen, p'un a yw codi arian yn lleol neu yn Llundain?

 

Mae gennym aelodau tîm yng Nghymru a'n Rheolwr Datblygu ein hunain yng Nghymru, ond mae'r prif dîm yn Llundain.   Rydym yn ceisio darparu adnoddau lleol a chynnal ein digwyddiadau codi arian ein hunain. 

 

  • Mae fy nghefndir wedi bod mewn cyfryngu troseddwyr dioddefwyr, cyfryngu teuluol a chyfryngu cymunedol, a'r ethos yw ceisio cael gwell dealltwriaeth o sut mae'r dioddefwr yn teimlo gan y weithred y mae'n ei brofi.  A ydych chi'n credu ein bod ni'n gwneud digon o hynny, boed hynny o fewn y cwricwlwm neu drwy ddulliau eraill, oherwydd pe gallem gael pobl i ddeall hynny, efallai y byddai mwy o barch?

 

Mae mwy y gellir ei wneud bob amser ar y lefel honno, ond nid dim ond sesiynau i bobl ifanc y mae Ymddiriedolaeth San Silyn yn ei wneud, ond hefyd i rieni, athrawon a'r heddlu, felly rydyn ni'n rhoi'r wybodaeth i bawb sydd ei hangen, ond oes, mae mwy y gellir ei wneud bob amser.

 

  • Byddai'n dda clywed am rai enghreifftiau, ond rwy'n deall oherwydd cyfrinachedd, efallai na fydd hynny'n bosibl.  Mae gen i ddiddordeb yn yr achosion sylfaenol, p'un a yw'r  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Rhestr o Gamau Gweithredu pdf icon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd y rhaglen waith a chytunwyd ar wahoddiadau ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 

 

6.

Blaenraglen Waith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 328 KB

Cofnodion:

Nodwyd.

 

7.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 1af Mawrth 2023 pdf icon PDF 528 KB

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

8.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: 19eg Mehefin 2023

Cofnodion:

19eg Mehefin 2023.