Agenda and minutes

Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Iau, 19eg Tachwedd, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

I ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Enwebwyd y Cynghorydd Tudor Thomas gan y Cynghorydd Batrouni ac eiliwyd gan y Cynghorydd Treharne.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

4.

Gweithio Rhanbarthol: Ymgynghoriad y Cyd-bwyllgor Corfforaethol. pdf icon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Prif Weithredwr Paul Matthews gyflwyniad byr. Cyflwynodd Frances O'Brien a Matthew Gatehouse yr adroddiad, a chyflwynwyd cyflwyniad. Atebodd Matthew Gatehouse a Paul Matthews gwestiynau'r cynghorwyr.

Her:

Gall CJCs bennu eu cyllidebau eu hunain, eu gweithdrefn bleidleisio, eu proses graffu; gallant ddweud wrth gynghorau beth maen nhw ei eisiau ar gyfer eu swyddogaethau eu hunain; maent wedi'u hindemnio'n gyfreithiol - felly byddai'n rhaid i gynghorau godi'r bil pe bai rhywun yn eu herlyn; gallant ofyn am bwerau ychwanegol; maent eisoes wedi pennu eu haelodaeth, eu haelodaeth yn y dyfodol ac aelodaeth yr is-bwyllgorau. A yw'r datganiadau hyn yn gywir?

Ydyn. Mae llawer iawn o hyblygrwydd a phwerau wedi'u breinio o fewn y CJC ei hun. Mae'r CJC hwn wedi'i sefydlu gyda 10 cynrychiolydd sy'n cael eu hethol yn lleol - felly mae'n cynnwys y 10 arweinydd awdurdod lleol. O ran y penderfyniadau hynny, mae'n rhaid i'r CJC eu gwneud. Dyma un o'r rhesymau dros y cworwm uwch, gan sicrhau na ellir gwneud penderfyniadau ar sail nifer fach o fynychwyr. Er enghraifft, mater cyllid: rydym wedi cael Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ers 4 blynedd, yr ydym wedi rhoi arian i weithredu ynddo - mae hyn yn debyg i sut y bydd y CJC yn gweithredu. Bydd y cyngor yn sicrhau bod cyllid ar gael i ddiwallu anghenion y CJC; yna bydd yn gwneud penderfyniadau o fewn y fframwaith cyllidebol hwnnw. Ydy, mae'r CJC yn penodi ei bwyllgorau ei hun. Rhaid iddo sefydlu pwyllgor craffu. Nid yw'n dileu'r ffaith y byddai'r arweinydd, fel cynrychiolydd, yn atebol yn ôl i'r cyngor, ac y gall yr awdurdodau lleol unigol graffu ar y CJC.

Yn realistig, pwy sy'n mynd i godi pryderon yn erbyn eu harweinydd eu hunain - o unrhyw gr?p gwleidyddol - os gall yr arweinydd hwnnw ddefnyddio ei bwerau gwleidyddol ei hun i sicrhau nad ydyn nhw'n gofyn cwestiynau lletchwith? Mae'n ymddangos bod y strwythur yn torri'r gwrthwynebiad oddi wrth unrhyw un o'r cynghorau.

Mae gan y cyrff hyn lawer o bwerau dirprwyedig sy'n cael eu trosglwyddo iddynt oherwydd y rheoliadau hyn a'r hyn a fydd yn dilyn. O ran y pwerau sydd wedi'u breinio yn y CJC i gyflawni'r swyddogaethau hyn, mae'n gywir dweud bod ganddynt lawer o bwerau, ac nid yw'n ofynnol i'r arweinwyr ddod yn ôl i'w cynghorau ar benderfyniadau unigol. Maent yn gweithredu o dan bwerau dirprwyedig.

O ran cael eu dwyn i gyfrif, a oes rhaid i'r arweinwyr wneud adroddiad blynyddol i'w cynghorau neu unrhyw beth felly?

Oes, bydd yn rhaid iddyn nhw wneud adroddiad blynyddol. Maent yn rhwym i'r un cyfrifoldeb ag mewn prif gynghorau h.y. mae'r cyngor hwn yn derbyn adroddiad bob mis Hydref ar yr amcanion. Bydd y CJC yn ddarostyngedig i'r un darpariaethau o ran trefniadau ar gyfer perfformiad a chyllid â chynghorau eraill.

Mae'r pryderon hyn yn ymatebion da i'r ymgynghoriad hwn. Mae arweinydd cyngor yn mynd â'r pwerau y mae cyfansoddiad y cyngor yn dewis eu rhoi iddynt i'r CJC. Felly mae sgwrs i'w chael ar lefel cyngor am yr hyn  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Mynd i'r Afael â Thlodi drwy Bartneriaethau. pdf icon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Judith Langdon yr adroddiad, traddododd gyflwyniad ac atebodd gwestiynau'r cynghorwyr, gyda sylwadau ychwanegol gan Matthew Gatehouse a Sharran Lloyd.

Her:

A yw'r Gr?p Gweithredu ar Dlodi a'r Gr?p Llywio Tlodi yn wahanol?

Roedd hwn yn wall teipio: y Gr?p Llywio Mynd i'r Afael â Thlodi.

Mae anghydraddoldeb yn ddarn enfawr o waith ynddo'i hun. Oni ddylem ei sicrhau, am resymau ymarferol?

Yn bennaf, rydym yn siarad am anghydraddoldeb incwm. O ran gweithredoedd yn y dyfodol agos, rydym yn edrych i sefydlu gweithgor sy'n canolbwyntio ar weithredu o amgylch y thema honno yn benodol. Nid ydym am ragfarnu beth mae'r gr?p ehangach hwnnw'n dod ag ef. Roedd heddiw yn ymwneud â thrafod gweithio mewn partneriaeth, ac rwyf am fanteisio ar y safbwynt partneriaeth ehangach hwnnw.

Mae'r BGC i fod i fynd i'r afael â thlodi - pam y dylem ofyn iddynt wneud rhywbeth y dylent fod yn ei wneud eisoes?

Trafodwyd y lefel briodol o gyfranogiad aelodau yn y Gr?p Rhwydwaith Tlodi ar gyfer y cyfarfod cyntaf. Y penderfyniad a wnaed bryd hynny oedd mynd gydag aelodau'r Gr?p Cynghori ar Gyfiawnder Cymdeithasol. Mae'n gr?p hylifol iawn, yn esblygu ac yn ddeinamig, sy'n agored i unrhyw un sydd â diddordeb angerddol yn y pwnc hwnnw. Nid wyf am roi'r argraff nad yw aelodau'r BGC yn gwneud unrhyw beth i fynd i'r afael â thlodi. Gallai paralel gyda'n sefydliad ein hunain fod yn ddefnyddiol: pe baem yn mynd yn ôl dwy flynedd, mae llawer iawn o weithgaredd yn ein sefydliad ein hunain, a'i effaith yw lleihau tlodi, mynd i'r afael â'i achosion a'i effeithiau, ond nad yw hynny'n wir o reidrwydd yn cael ei dynnu o dan y faner honno. Mae'r un peth yn wir efallai, i raddau, am y BGC, yn yr ystyr nad oes prinder gweithgaredd ond gyda'r darn hwn rydym yn gobeithio rhoi rhywfaint o gnawd ar esgyrn y dyhead hwnnw. Gobeithio, trwy ddarparu mwy o gydlynu ar draws y grwpiau hynny, y gall ddod yn fwy na swm ei rannau.

A allwn ni, fel Pwyllgor Dethol, ofyn i'r Partneriaid roi adborth inni bob 6 neu 12 mis ar y cynnydd y maent wedi'i wneud tuag at fynd i'r afael â thlodi, pa gamau y maent wedi bod yn eu cymryd, ac ati?

Yn nodweddiadol, pan fydd pwnc yn destun gweithgaredd partneriaeth, yn ysbryd gweithio mewn partneriaeth i adrodd ar hynny fel partneriaeth. O fewn hynny, ie, byddai camau penodol y gellid eu priodoli i bartneriaid unigol i weld y cyfraniad y maent wedi'i wneud tuag at hynny. Byddem yn hapus iawn i barhau i adrodd ar hynny. Mae'r pwyllgor hwn - yn ei ffurf flaenorol fel y Pwyllgor BGC - wedi dod â phartneriaid o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Cyfoeth Naturiol Cymru, ac ati, i fod yn atebol am eu cyfraniadau i ymrwymiadau BGC, a byddai hynny'n wir am y Pwyllgor Gwasanaethau Cyhoeddus hwn hefyd. Rydym hefyd yn edrych ar hyn trwy'r lens lle mae strwythurau rhanbarthol eraill yn chwarae rôl  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 27ain Gorffennaf 2020. pdf icon PDF 257 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir (ymatalodd y Cynghorydd Roden gan nad oedd yn bresennol.)

7.

Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: I'w gadarnhau.