Agenda and minutes

Joint Adults and Economy and Development Select Committee, Cyd-Pwyllgor Dethol - Dydd Iau, 10fed Rhagfyr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Penodwyd Simon Howarth yn Gadeirydd

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Penodwyd Paul Pavia yn Is-gadeirydd.

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

4.

Craffu cyn penderfynu ar Asesiad Llety Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioeau 2021 - 2033. pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Stephen Griffiths yradroddiad, gydasylwadauychwanegolgan Mark Hand. Nodwyd bod yradroddiadwedihepgorsôn am gyfranogiad Opinion Research Services Ltd., sefydliadymchwilcymdeithasol a gynorthwyoddgydapharatoi'radroddiad.

Her:

Yn 3.1.2, llemae'nsôn am yrangencyfredol am 8 safle - a ydynnhwwedi'ucynnwysyn y 13?

Ydy, mae'r 13 safleyncynnwysyr 8 hynny. Yn 3.1.1 maecrynodebo'rhyn y mae'r 13 safleyneigynnwys.

Disgrifir un o'rsafleoeddfel 'gorlawn'?

Mae ynaddryswchynghylchystyr 'gorlawn'. Mae'nsôn am oedolion ar safle a ddylaigaeleucarafáneuhunain, ynhytrachna bod mewncarafándeuluolehangach. Nidyw'ngolygu bod gormod o boblyn y garafánynllythrennol.

A ellireglurodiffiniadaucarafanaustatig a safleoedd?

Mae canllawiauLlywodraeth Cymru yndiffiniosafle. Y fforddhawsaf i feddwl am safleywfelllaint?, gydagardd, lleparcio, ac ati. Mae tueddiad i fod â chartrefstatigsy'ndarparulletytebyg i ystafellfyw. Felrheolmae bloc ar wahân ar gyfercyfleustodau ac ar gyfer tai bach. Mae'r plant iauyntueddu i fodyn y brifgarafánstatiggyda'rrhieni, a phlanth?nmewn un arall. Felly maefelt?gydagwahanolystafelloeddgwely. Mae'rcanllawynawgrymu, oleiaf un garafánstatig, efallaidwygarafándeithiol, lle i barciodaugerbyd, a gardd. Ondmaennhw'namrywio, felmae tai yneiwneud. Mae'nrhaid i niedrych ar anghenion y teulua'rsafle.

Byddai'nddefnyddiol i dîmamlddisgyblaethol a oeddyngweithio ar y polisisaflepreifatoherwyddgallaifodynagynllunsy'nticio'rblychau ar gyferCynllunio a Thrwyddedu. ByddaicymorthtrwyGymorthCynlluniohefydynddefnyddioliawn. Oni fyddai'n well gweithiofelhyn?

Mae gweithio ar y cydynsyniad da iawn a byddwnyncodihynny. Gallwnweithiogyda'rymgeiswyr ar y cyd ag Iechyd yrAmgylcheddondmaentynsystemaurheoleiddio ar wahân - felly niallwnwrthodceisiadaucynlluniooherwyddnadydyntyncydymffurfio â ThrwyddedauAmgylcheddol, ac i'rgwrthwyneb. Felly ynyrystyrhwnnw, niallemfythgaelpolisicynlluniosy'neigwneudynofynnoliddogydymffurfio â deddfwriaetharall - nifyddaihynny'nganiataolyngyfreithiol. Ond o ran arferiongwaith - sicrhau bod popethyncaeleialiniocyn y cam hwnnw - maehynny'nrhywbeth y byddwnni'nedrychi'wwneud.

Pa mor debygolyw hi y bydd y galwynnewid, ynenwedigi'rrhaisy'nteithio o safle i safle? Pa mor amlmaennhw'narosyn y tymorhirfelarfer?

Mae'rAsesiad o LetySipsiwn a Theithwyr (GTAA) drafftynddilys tan 2026, felly ailedrychwnarnobrydhynny ac  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Craffu cyn penderfynu ar yr Asesiad Marchnad Dai Leol, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Mark Hand yr adroddiad ac atebodd gwestiynau’r Aelodau, gyda chyfraniadau ychwanegol gan Ian Bakewell a’r Aelod Cabinet Bob Greenland.

Her:

Mae pobl ag anableddau yn cael eu cynrychioli'n anghymesur ymhlith y rhai sy'n ceisio tai cymdeithasol. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y dylai'r gymysgedd rhwng tai cymdeithasol a thai marchnad dorfol fod yn 45%/55%, dywed Stats Cymru 47%/53%, ond yn y 5 mlynedd diwethaf mae Sir Fynwy wedi cyflawni 18%/82%. Dywed yr adroddiad fod angen i ni adeiladu 467 o dai fforddiadwy bob blwyddyn, a fyddai hefyd yn golygu adeiladu 2128 o dai marchnad dorfol, gan ddilyn y gymhareb 18-82. Sut mae hynny'n gyraeddadwy a beth yw'r ysgogiad ar gyfer cynyddu cymhareb tai cymdeithasol?

Nid oes modd cyflawni 2000+ o gartrefi bob blwyddyn, ac ni ddefnyddir cymhareb Llywodraeth Cymru yn unman yng Nghymru fel targed CDLl. Mae'r FfDC, a elwir bellach yn Gymru'r Dyfodol 2040, yn sôn am yr angen i 47% o'r cartrefi a adeiladwyd fod yn fforddiadwy, am 5 mlynedd gyntaf eu hoes. Mae hefyd yn sôn am y twf hwnnw'n cael ei gyfeirio'n bennaf at Gasnewydd a'r cymoedd. Mae'r safleoedd hynny'n llai dichonol nag yn Sir Fynwy. Bydd yn amhosibl i'r ardaloedd hynny heb gymhorthdal cyhoeddus trwm. Mae'r gweinidog yn hyrwyddo cynnwys safleoedd fforddiadwy dan arweiniad tai mewn cynlluniau datblygu lleol. Y ffaith galed yw bod lefel y tai fforddiadwy rydyn ni'n siarad amdanyn nhw ymhell islaw'r hyn mae'r Asesiad o'r Farchnad Dai Lleol (LHMA) yn ei ddweud.

Y polisi Dyrannu Tai a'i anghytgord â'r adroddiad cyfredol: dywed y cyntaf, os oes gan rywun gynilion sy'n fwy na £16k, y cânt eu rhoi ym Mand 4, sy'n golygu i bob pwrpas na fyddant byth yn cael tai cymdeithasol. Ond dywed yr adroddiad hwn fod angen blaendal o £30k o leiaf, ac incwm o £48.5k, i allu fforddio eiddo lefel mynediad. Mae'r ddwy ffaith hynny yn groes i'w gilydd. A wnaeth y ddwy adran weithio gyda'i gilydd ar hyn?

Do, rydym yn cydweithio'n agos iawn, ac mae'r ddau bolisi wedi'u hysgrifennu gan yr un adran. Derbyniodd y Pwyllgor Dethol Oedolion y newid polisi ychydig fisoedd yn ôl. Roedd angen adolygu'r adran adnoddau ariannol. Gweithir y polisi ar sail targedu'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Mae yna adran yn y polisi sy'n ymwneud â chael digon o adnoddau ariannol ac felly, gellir dadlau, bod angen is am dai cymdeithasol. Gwnaethom nifer o newidiadau yn yr adran honno. Gwnaethom gynyddu swm yr arbedion i £16k a'r trothwy incwm i £45k, a gwnaethom gynyddu'r band o gwmpas hynny. Yn y polisi newydd, byddai rhywun ym Mand 4, yn hytrach na Band 5. Fe wnaethom hefyd adeiladu yn y cafeat na fyddem yn cyfrif incwm budd-dal neu gyfandaliad o, er enghraifft, adael y Lluoedd Arfog. Roedd y ffigurau y daethom iddynt yn seiliedig ar brisiau eiddo cyfartalog Sir Fynwy. Ystyriaeth bwysig arall yw nad ydym bob amser yn siarad am brynu eiddo ond hefyd cael mynediad i eiddo rhent. Dim ond yn gymharol ddiweddar  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Ystyried Twf y Cynllun Datblygu Lleol a'r Opsiynau Gofodol (atodiad 3 i ddilyn). pdf icon PDF 644 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn dilyn cyflwyniad byr gan Mark Hand, cyflwynodd Craig O'Connor a Rachel Lewis yr adroddiad a'r cyflwyniad.

Her:

O ran Opsiwn Twf 5, nid yw nodi 'cyfleoedd ar gyfer datblygu carbon niwtral' yn ddigon cryf yng ngoleuni'r argyfwng hinsawdd - ni ddylai'r opsiwn hwn fynd ymhellach nes y gellir mynd i'r afael â lleihau carbon yn gliriach.

Mae angen cydbwyso Newid Hinsawdd yn erbyn yr argyfwng tai. Trwy'r CDLl, byddwn yn gallu adeiladu'r cartrefi mwyaf cynaliadwy erioed: draeniad cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni, ac ati. Yn Sir Fynwy, mae gennym lawer iawn o dir y gallwn adeiladu arno. Byddwn yn mynd i'r afael â Newid Hinsawdd trwy ein polisïau Seilwaith Gwyrdd a chyflwyno ynni adnewyddadwy mewn cartrefi. Os ydym am fynd i'r afael â'r holl bethau hyn yna mae gyda dull cytbwys. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o 30% o bobl yn gweithio gartref erbyn 2025-30, a fydd yn lleihau cymudo; mae'r pandemig wedi dangos y gellir gwneud hyn. Wrth edrych ar ganol ein trefi, efallai y gwelwn hybiau lle gall pobl fyw a gweithio'n fwy lleol. Felly rydym yn edrych i fynd i'r afael â'r pwynt trafnidiaeth hefyd.

Mae angen i leihau cymudo allan a chynyddu cyfleoedd gwaith lleol fod yn ganolog i gynlluniau, ynghyd â mwy o ffocws ar gynhyrchu bwyd lleol (heblaw cig).

Ydy, mae da byw yn erbyn cnydau yn bwynt da ond ni fyddai gennym orchwyl o hynny yn y CDLl. Mae amaethyddiaeth y tu allan i'r system gynllunio yn fras. Ond byddai gennym y gorchwyl o ran rhandiroedd a phlannu cymunedol - byddai'r rheini'n berthnasol i'r cynllun.

Mae pryder am y pwysau cynyddol ar yr amgylchedd naturiol. Awgrymwyd polisi Lletem Las o'r blaen.

Byddwn yn cynnal adolygiad Lletem Las a gweithio gyda chydweithwyr ledled y rhanbarth i ddod â methodoleg at ei gilydd, gan fynd ochr yn ochr â'r CDLl. Mae'n bwysig nodi bod yr opsiynau Twf a Gofodol yn fan cychwyn, gyda pholisïau eraill i'w dilyn. Edrychir ar yr holl elfennau hyn, ac mae amddiffyn y dirwedd yn rhan allweddol o hynny.

Mae pryder am seilwaith. Yn realistig, bydd ffordd osgoi ar gyfer Cas-gwent yn cymryd o leiaf 10 mlynedd, er enghraifft.

Ydy, mae'r Aelodau a'r swyddogion yn poeni am y seilwaith presennol ond bydd y twf hwn yn golygu cyfraniadau ariannol a fydd yn caniatáu cynnal rhai o'r gwasanaethau hynny yn y tymor hir hefyd. Mae'r cynllun hwn yn fan cychwyn, a bydd cynllun seilwaith ochr yn ochr ag ef a fydd yn ystyried sut rydym yn cynnal y lefel honno o dwf, ynghyd â Chynllun Trafnidiaeth Lleol, i sicrhau bod gennym y seilwaith cywir i gefnogi'r lefel hon o dwf.

Os yw tai'n cael eu dosbarthu'n gyfartal yna ni fydd ardaloedd fel Rhaglan, er enghraifft, yn ychwanegu at y broblem Newid Hinsawdd gan breswylwyr sy'n cymudo oddi yno i Fryste neu Gaerdydd?

Mae angen tai fforddiadwy ledled y sir. Mae'r LHMA wedi nodi bod angen y lefel hon o dai ar draws yr ardal,  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Blaen-raglen Waith y Pwyllgor Dethol Oedolion. pdf icon PDF 511 KB

Cofnodion:

Cynigiodd y Cynghorydd Pavia y dylid ychwanegu Caffael at y rhestr hon, a gytunwyd gan yr Aelodau.

8.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu pdf icon PDF 532 KB

Cofnodion:

Councillor Pavia proposed that Procurement be added to this list, which was agreed by the Members.