Agenda and minutes

Joint E&D and Strong Communities Select Committee, Cyd-Pwyllgor Dethol - Dydd Llun, 2ail Tachwedd, 2020 10.00 am

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Lisa Dymock yn Gadeirydd y pwyllgor hwn.

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Paul Pavia yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn.

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

4.

Adolygu Parcio Ceir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddog Mark Hand yr adroddiad ac atebodd gwestiynau’r Aelodau, gyda sylwadau ychwanegol gan Neil Rosser.

 

A oes canllawiau cenedlaethol ar gyfer faint o gilfachau parcio mamau a babanod sydd angen bod mewn meysydd parcio?

 

Nid oes unrhyw ganllawiau cenedlaethol ar gyfer cilfachau parcio rhieni a phlant, na chilfachau parcio anabl. Codwyd y mater mewn cyfarfod ar y Cyd o Dasglu Cymru'r wythnos diwethaf, ond am y tro nid oes unrhyw ganllawiau inni gadw atynt.

 

Ydyn ni'n edrych ar y niferoedd cywir ar gyfer faint o gilfachau parcio sy'n gwasanaethu tref Cas-gwent, o gofio bod gan Ffordd yr Orsaf gilfachau parcio talu, er enghraifft?

O fewn y taliadau parcio ceir a gyflwynwyd ar ddechrau'r flwyddyn ariannol hon, roedd cytundebau o fewn y cynigion cyllidebol i godi tâl ar rai meysydd parcio ychwanegol: maes parcio Gorsaf a maes parcio Ffordd yr Orsaf yng Nghas-gwent yw dau ohonynt. Fe wnaethon ni osod y peiriannau ond wnaethon ni ddim codi tâl bryd hynny. Rhan o'r rheswm oedd ei fod yn cynnwys gosod arwyddion newydd, ac awgrymais na ddylem ailosod yr arwyddion nes bod yr adolygiad wedi'i gwblhau. Mae gan yr arwyddion cyfredol ormod o ychwanegion ac elfennau dryslyd. O ystyried bod yr adolygiad yn cychwyn, fe wnaethom benderfynu peidio â chodi tâl yn y meysydd parcio hynny ar yr adeg hon, felly mae'r data yn dechnegol gywir ar hyn o bryd. Mae gennym gymeradwyaeth y Cabinet i godi tâl ynddynt ond gyda'u cytundeb, nid ydym wedi gwneud hynny. Os daw'r adolygiad i'r casgliad y dylai'r lleoedd hynny fod yn rhad ac am ddim, yna bydd y peiriannau talu yn cael eu symud a'u defnyddio mewn man arall.

Beth am gilfachau parcio '1 Awr Am Ddim'?

Cymeradwyodd y Cyngor eu cyflwyniad fel mesur dros dro tan ddiwedd mis Medi, pryd y cytunwyd y byddent yn cael eu tynnu'n ôl. Yng Nghas-gwent, bu trafodaeth o amgylch y Cyngor Tref o bosibl yn ariannu'r cilfachau parcio rhad ac am ddim hynny tan y Nadolig. Mae 15 lle 30-munud am ddim o hyd ym maes parcio Stryd Gymreig. Rydyn ni'n mynd i lunio ffigurau ar gyfer y Fenni a Mynwy ar gyfer cynigion tebyg, rhag ofn bod gan y cynghorau tref hynny ddiddordeb. Mae'n debyg nad yw'n rhywbeth y gall ein cyllideb ei gymryd ar hyn o bryd.

O ran y cynnig ar gyfer 10 cilfach parcio trydanu cerbyd trydanol yn Ffordd Jiwbilî, Cil-y-coed: mae cynlluniau posib i adeiladu eiddo yn yr ardal honno, ac ar hyn o bryd, byddai gennym 10 lle gwag. A oes gennym y cydbwysedd cywir rhwng hyn a Ffordd Woodstock?

Byddwn yn codi'r mater o gydbwysedd gyda chydweithwyr. Bydd angen i ni ystyried y cwestiwn hwn ledled y sir. Mae angen i ni gael y cydbwysedd rhwng gwneud darpariaeth ac annog defnydd, a bod yn realistig ynghylch cyfraddau derbyn cerbydau trydanol cyfredol. Nid ydym am gael lleoedd yn eistedd yn wag ond, yn yr un modd, problem fawr i gymryd cerbyd trydanol a pherchnogion presennol yw'r diffyg darpariaeth drydanu.

O  ...  view the full Cofnodion text for item 4.