Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Sir R. Roden wedi datganiad buddiant personol,  na sy’n rhagfarnu yn unol gyda’r Cod Ymddygiad  ar gyfer Aelodau gan ei fod yn adnabod y gwrthwynebydd yn y cyfarfod heddiw. Mae’r  Cynghorydd  Roden a’r gwrthwynebydd yn mynychu’r un eglwys.

 

2.

Cais am Drwydded Safle ar gyfer “The Club”, 15 Stryd Whitecross, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 3BY pdf icon PDF 317 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio wedi ystyried cais o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 am Drwydded  Mangre ar gyfer “The Club” 15 Stryd Whitecross, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 3BY.

 

Roedd y Cadeirydd wedi croesawu’r ymgeisydd a’r gwrthwynebydd i’r cyfarfod ac wedi cyflwyno Aelodau’r Pwyllgor a’r swyddogion a oedd yn mynychu ac wedi esbonio’r protocol ar gyfer y cyfarfod.

 

Roedd yr  ymgeisydd a’r gwrthwynebydd wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn yr adroddiad ac yn fodlon parhau heb unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol. 

 

Cyflwynwyd y materion a’r manylion allweddol i’r Pwyllgor.  

 

Rhoddwyd cyfle wedyn i’r ymgeisydd i annerch y Pwyllgor er mwyn cynnig unrhyw esboniadau perthnasol. Yn dilyn hyn, roedd Aelodau’r Pwyllgor wedi gofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a chafwyd trafodaeth.  

 

Yn ystod y drafodaeth, gwnaed y pwyntiau canlynol:

 

·         Cyn y pandemig Covid-19, roedd Clwb Ceidwadol Sir Fynwy ar fin cau gan fod y model busnes yn methu ac nid oedd yn hyfyw i barhau ar agor.  

 

·         Yn ystod y pandemig, roedd y safle wedi ei ailwampio. 

 

·         Roedd yn anodd i ddenu aelodau newydd o bob math yn sgil cysylltiadau gwleidyddol y clwb.

 

·         Roedd yr ymgeisydd wedi datgysylltu ei hun o’r Blaid Geidwadol ac wedi ail-enwi’r safle yn ‘The Club’.

 

·         Roedd angen denu mwy o aelodau newydd er mwyn sicrhau bod y   model busnes newydd yn medru bod yn hyfyw a thalu am y gwaith adnewyddu.

 

·         Ail-agorodd ‘The Club’ ym Mai 2021 gyda 195 o geisiadau newydd i ddod yn aelodau.

 

·         Y model busnes yw creu clwb preifat i aelodau.  

 

·         Yn ystod y cyfnod, gwnaed cwyn anhysbys gan aelod bod unigolion eraill – na sydd yn aelodau – wedi bod yn mynychu ac wedi bod yn camymddwyn. Roedd cyngor gan y swyddogion trwyddedu yn datgan fod yn rhaid i’r ymgeisydd gydymffurfio gyda’r drwydded bresennol a sicrhau bod yna lyfr ar gyfer gwesteion er mwyn iddynt gofrestru tra’n ymweld gyda’r clwb. Os oedd unigolion – na sy’n aelodau – yn cael eu hannog i ymweld gyda’r clwb, yna byddai’n rhaid i’r ymgeisydd i wneud cais am  drwydded mangre trwyddedig.

 

·         Mae ‘The Club’ ar agor o ganol dydd tan 11.00pm saith diwrnod yr wythnos.  

 

·         Fel Clwb Ceidwadol, roedd hawl gan Aelodau i ddefnyddio’r safle o 8.00am ar gyfer gweithgareddau na sydd yn cynnwys alcohol, fel defnyddio’r byrddau snwcer.  

 

·         Mae cegin newydd yn y clwb a’r nod yw cynnig ciniawau dydd Sul. 

 

·         Roedd grwpiau lleol yn cael eu hannog i barhau i ddefnyddio’r clwb fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol.

 

·         Mae’r  stiwardes yn byw ar y safle a hi yw deiliad y drwydded.  

 

·         Mae unrhyw gamymddwyn yn cael ei ddelio ag ef yn briodol.

 

·         Mae gardd gwrw gan y safle ac mae wedi bod ar agor cyn hired  â’r clwb.

 

·         Mae’r ardd gwrw wedi ei hail-wampio ac mae wedi annog mwy o bobl i ddefnyddio’r rhan hon o’r clwb yn ystod misoedd yr haf. 

 

·         Mae angen i unigolion na sydd yn aelodau i gael eu cofrestru gan aelodau’r Clwb. 

 

·         Mae staff y bar a deiliad y drwydded yn ymwybodol o’r angen i ymweld â’r ardd gwrw  ...  view the full Cofnodion text for item 2.