Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

2.

Cais am Drwydded Mangre ar gyfer yr Hen Orsaf, Tyndyrn, Cas-gwent. pdf icon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd  wedi croesawu pawb i’r cyfarfod ac wedi cyflwyno Aelodau o’r Is-bwyllgor a’r swyddogion ac wedi esbonio’r protocol ar gyfer y cyfarfod.  

 

Roedd pawb wedi cadarnhau eu bod wedi gweld yr adroddiad ac yn ymwybodol o weithdrefnau’r Pwyllgor.  Cafodd pawb eu hatgoffa fod unrhyw wrthwynebiadau sydd yn cael eu gwneud ac unrhyw drafodaethau sydd yn cael eu cynnal yn gorfod cael eu gwneud o dan y pedwar amcan Trwyddedu:

 

·         Atal trosedd ac anhrefn;

·         Diogelwch cyhoeddus;

·         Atal niwsans cyhoeddus; ac

·         Atal plant rhag niwed.

 

Roedd yr Is-bwyllgor wedi clywed pryderon gan wrthwynebwyr 1) yn cynrychioli  trigolion Tintern Parva a Brockweir a 2) yn cynrychioli Cyngor Cymuned Tyndyrn a manteisiwyd ar y cyfle i ofyn cwestiynau ac esboniadau. 

 

Roedd yr ymgeisydd wedi darparu’r ymatebion. Roedd yr Is-bwyllgor wedi gofyn cwestiynau i’r ymgeisydd.  

 

Nodwyd fod yr Is-bwyllgor yn meddu ar yr opsiynau canlynol:

 

·         Caniatáu’r drwydded;

·         Caniatáu’r drwydded gydag amodau;

·         Gwahardd unrhyw weithgareddau sydd angen trwydded; neu

·         Gwrthod y cais.

 

Roedd y gwrthwynebwyr a’r ymgeisydd wedi cynnig crynodeb.  Aeth yr Is-bwyllgor wedyn i ystyried pob dim gan ddychwelyd a chynnig y penderfyniad canlynol:

 

Mae’r Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio wedi ystyried cais am Drwydded Mangre o dan Ddeddf Trwyddedu  2003 gan Ms Katie Burton ar gyfer yr Hen Orsaf, Tyndyrn, Cas-gwent, NP16 7NX. Mae copi o’r cais a’r cynllun wedi eu hatodi fel Atodiad A. Mae’r cais ar gyfer y canlynol:

 

           Gweini  Alcohol (Gwerthu ar y safle ac oddi ar y safle): Dydd Llun i Ddydd Sul 10.00 – 23.00

           Oriau Agor (Amser Safonol): Dydd Llun i Ddydd Sul 10.00 – 17.00

 

Yn y cais, mae’r ymgeisydd wedi nodi fod y safle yn gyrchfan i ymwelwyr, ac yn cynnwys ystafell de  a hen gerbydau trên. Mae yna fan gwyrdd lle y mae ymwelwyr yn medru cerdded ac archwilio.

 

Bydd yr ystafell de  a’r siop o fewn yr hen gerbydau trên  yn gwerthu alcohol fel rhoddion i ymwelwyr. Bydd alcohol hefyd ar gael i’w yfed o fewn y caffi a’r man eistedd ar gyfer picnic.  Bydd modd yfed alcohol yn  yr hen gerbydau trên os oes priodas neu ddigwyddiad yn cael ei gynnal.

 

Mae’r pwyllgor wedi ystyried map yn dangos safle a lleoliad yr eiddo yn Atodiad  B.

 

Mae’r Pwyllgor wedi ystyried y wybodaeth sydd wedi ei darparu gan yr ymgeisydd yn disgrifio’r camau a fydd yn cael eu cymryd er mwyn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu, ym mharagraff  3.4 – fel crynodeb:

 

Yn gyffredinol

Bydd Deiliad Trwydded y Mangre yn cynnal Cofrestr Gwrthod Gwerthu Alcohol cyfredol a fydd ar gael i’w harchwilio.

 

Bydd y Deiliad Trwydded y Mangre yn cynnal llyfr digwyddiad cyfredol, yn manylu’r amser/dyddiad/unigolion/digwyddiad.

 

Bydd y rhain yn cael eu monitro gan Ooruchwyliwr Dynodedig y Safle.

 

Atal Trosedd ac Anhrefn  

Bydd cyfarpar camerâu cylch cyfyng yn cael eu  gosod ac yn recordio unrhyw weithgarwch  sydd angen trwydded. Bydd Deiliad Trwydded  y Mangre yn sicrhau bod unrhyw ddeunydd o’r camerâu cylch cyfyng ar gael am gyfnod o  31 diwrnod.

 

Os yw’r cyfarpar camerâu cylch cyfyng yn torri, bydd  Deiliad Trwydded  y Mangre,  ...  view the full Cofnodion text for item 2.