Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Cofnodion:

Penderfynwyd eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem ganlynol o fusnes, yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

3.

Cais i Drosglwyddo Trwydded Safle yn Y Fenni

Cofnodion:

Tynnwyd y cais yn ôl gan gynrychiolydd cyfreithiol yr ymgeisydd yn fuan cyn i'r cyfarfod ddechrau.

 

Roedd y ddogfennaeth briodol a'r wybodaeth berthnasol wedi'u hanfon at yr ymgeisydd a'u cynrychiolydd cyfreithiol o fewn amserlen briodol yn barod ar gyfer y cyfarfod heddiw.