Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiannau.

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Sirol J. Higginson fuddiant personol, nad yw'n rhagfarnol, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau, mewn perthynas â chais am grant Canolfan Hapchwarae Oedolion yn 2 – 4 Stryd Mynwy, Trefynwy gan ei fod yn Aelod o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy ac efallai y bydd yn ofynnol iddo benderfynu ar y newid defnydd ar gyfer y safle.

 

Datganodd y Cynghorydd Sirol A. Easson fuddiant personol, nad yw'n rhagfarnol, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau, mewn perthynas â chais am grant Canolfan Hapchwarae Oedolion yn 2 – 4 Stryd Mynwy, Trefynwy gan ei fod yn Aelod o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy ac efallai y bydd yn ofynnol iddo benderfynu ar y newid defnydd ar gyfer y safle.

 

2.

Cais am grant Canolfan Hapchwarae Oedolion - 2-4 Stryd Mynwy, Trefynwy. pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Is-bwyllgor gais am roi trwydded Canolfan Hapchwarae i Oedolion o dan adran 160 o Ddeddf Gamblo 2005 ar gyfer 2-4 Stryd Mynwy, Trefynwy, NP25 3EE.

 

Croesawodd y Cadeirydd yr ymgeisydd i'r cyfarfod a chyflwynodd Aelodau'r Is-bwyllgor a'r swyddogion a oedd yn bresennol ac esboniodd y protocol ar gyfer y cyfarfod.

 

Cadarnhaodd yr ymgeisydd ei enw a'i gyfeiriad i'r Is-bwyllgor.  Cadarnhaodd yr ymgeisydd ei fod wedi derbyn yr adroddiad ac roedd yn fodlon bwrw ymlaen heb unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol.

 

Nodwyd bod y gwrthwynebwyr wedi derbyn copi o'r adroddiad.  Fodd bynnag, nid oedd unrhyw wrthwynebwyr yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Darllenwyd y materion a'r manylion allweddol i'r Is-bwyllgor.

 

Yna rhoddwyd cyfle i'r ymgeisydd annerch yr Is-bwyllgor, i gyflwyno unrhyw esboniadau perthnasol.  Yn dilyn hyn, cyflwynodd Aelodau'r Is-bwyllgor gwestiynau i'r ymgeisydd a chafwyd trafodaeth.  Yna rhoddwyd cyfle i'r ymgeisydd grynhoi’r sylwadau.

 

Ar ôl cael ei holi, gadawodd yr Is-bwyllgor Trwyddedu a'r cynrychiolydd Cyfreithiol y cyfarfod i drafod a thrafod y canfyddiadau.

 

Ar ôl ail-gychwyn, dywedodd y Cadeirydd fod yr Is-bwyllgor wedi penderfynu rhoi trwydded safle'r ganolfan hapchwarae i oedolion ar gyfer 2-4 Stryd Mynwy, Trefynwy, NP25 3EE a fydd yn ddarostyngedig i'r amodau gorfodol sy'n gymwys i drwyddedau mangre o'r fath, fel y nodir o dan adran 167 o'r Ddeddf).