Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Meeting adjourned until 3rd November due to availability of stakeholders 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cais am Drwydded Adeilad ar gyfer 24 Stryd Frogmore, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 5AH. pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y cais a wnaed gan yr ymgeisydd mewn perthynas â 24 Stryd Frogmore.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a gyflwynwyd gan yr Adran Drwyddedu, ac yn benodol ystyriodd y Pwyllgor:

 

·         Sylwadau Heddlu Gwent

·         Sylwadau'r Adran Gynllunio

·         Sylwadau Adran Iechyd yr Amgylchedd

 

Ystyriodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar ac arsylwadau Mr Huw Owen, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a ddarparwyd yn y gwrandawiad.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a'r pryderon a godwyd gan Mr Auty, preswylydd lleol, ar ran trigolion lleol.  Yn benodol, y pryderon a godwyd yngl?n â mwy o ymwelwyr yn yr ardal a niwsans s?n canlyniadol.

 

Ystyriodd y Pwyllgor gyflwyniadau'r Ymgeisydd a nododd ei fwriad i weithio gyda'r gymuned a'r Awdurdod Lleol.

 

Ystyriodd y Pwyllgor eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Trwyddedu 2013 ac ystyriodd yr adrannau perthnasol o Bolisi Cyngor Sir Fynwy, yn enwedig adrannau 10-12.7 sy'n ymdrin â niwsans s?n ac atal trosedd ac anhrefn.

 

Penderfynodd y Pwyllgor roi'r Drwydded yn amodol ar yr amodau canlynol:

 

·         Bydd y lleoliad yn cau am 11:00pm rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn ac am 9:00pm ar ddydd Sul

·         Ni fydd unrhyw gerddoriaeth awyr agored, a chyn i'r gweithgareddau trwyddedadwy gychwyn, caiff asesiad s?n o effaith cerddoriaeth uchel a chwaraeir y tu mewn i'r adeilad o ran llety preswyl cyfagos, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i drosglwyddo s?n i'r unedau preswyl ar y llawr cyntaf yn yr adeilad, ei gyflwyno a'i gymeradwyo gan Adrannau Iechyd a Thrwyddedu'r Amgylchedd.  Dylai'r adroddiad gynnwys, os yw'n briodol, fesurau i'w cymryd i liniaru'r effaith s?n gormodol y mae'n rhaid eu cwblhau cyn i'r gweithgareddau trwyddedadwy ddechrau. Dylai'r wybodaeth gael ei pharatoi gan berson sydd â chymwysterau acwstig priodol a gan ystyried canllawiau perthnasol

·         Bydd Deiliad Trwydded Bersonol yn bresennol yn y safle i sicrhau nad yw noddwyr yn ymgynnull y tu allan i'r safle ac i sicrhau bod noddwyr sy'n gadael y safle yn gwneud hynny mewn modd trefnus

·         Bydd y bar Shisha arfaethedig yn cau 30munud cyn yr amser cau.