Agenda and minutes

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

2.

Ystyried p'un ai i eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod pan ystyrir yr eitem ddilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei fod yn golygu datgeliad tebygol gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

Cofnodion:

Fe wnaethom benderfynu gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

3.

Cais i Adolygu Trwydded Safle yn y Goetre.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr ymgeisydd i'r cyfarfod a chyflwynodd Aelodau'r Is-bwyllgor a'r swyddogion a oedd yn bresennol ac esboniodd y protocol ar gyfer y cyfarfod.

 

Cadarnhaodd yr ymgeisydd ei enw a'i gyfeiriad i'r Is-bwyllgor. Cadarnhaodd yr ymgeisydd ei fod wedi derbyn yr adroddiad.

 

Darllenwyd y materion a'r manylion allweddol i'r Is-bwyllgor.

 

Yna cafodd yr ymgeisydd gyfle i annerch yr Is-bwyllgor, i gyflwyno unrhyw esboniadau perthnasol. Yn dilyn hyn, cyflwynodd Aelodau'r Is-bwyllgor gwestiynau i'r ymgeisydd a chafwyd trafodaeth. Yna cafodd yr ymgeisydd gyfle i grynhoi.

 

Cydsyniodd yr ymgeisydd â gosod yr amod newydd a argymhellir gan yr Adran Drwyddedu.

 

Yn dilyn cwestiynu, gadawodd yr Is-bwyllgor Trwyddedu a'r cynrychiolydd Cyfreithiol y cyfarfod i fwriadu a thrafod y canfyddiadau.

 

Ar ôl ailgychwyn, dywedodd y Cadeirydd fod yr Is-bwyllgor wedi adolygu'r drwydded yn llawn ac wedi penderfynu ei haddasu trwy ychwanegu amod newydd.