Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau

 

2.

Cais am Drwydded Safle ar gyfer Cas-gwent Cae Ras, St Arvans, Cas-gwent NP16 6BE pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cawsom gais am Drwydded Eiddo dan Ddeddf Trwyddedu 2003 ar gyfer Cae Ras Cas-gwent, St Arvans, Cas-gwent, Sir Fynwy. NP16 6BE.

 

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chyflwynodd Aelodau'r Is-bwyllgor, Swyddogion a chynrychiolwyr oedd yn bresennol. Argymhellwyd bod yr aelodau'n ystyried a phenderfynu ar y cais, ar sail y wybodaeth a ddarparwyd.

 

Cyflwynodd y Pen Swyddog Trwyddedu y materion allweddol, a oedd yn crynhoi:

 

           

Mae Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol (Trwyddedu Adloniant) 2014 yn caniatáu cerddoriaeth fyw a chofnodedig ar gyfer 500 o bobl rhwng 08.00 a.m. - 23.00 awr ar safleoedd trwyddedig heb orfod trwydded. Roedd y taliad a dderbyniwyd gan yr Adran Drwyddedu ar gyfer y cais y cyfeirir ato uchod am lefel gallu rhwng 10,000 a 14,999. Felly, ni fydd y Gorchymyn hwn yn berthnasol yn yr achos hwn gan y bydd lefel y capasiti yn fwy na 500 o bobl.
 
Nodwyd bod yr ymgeisydd a'r Iechyd Amgylcheddol wedi dod i gytundeb y dylid gosod y canlynol fel amod y drwydded. Fel y cyfryw, bydd Iechyd yr Amgylchedd yn tynnu ei gynrychiolaeth yn ôl, gyda'r amod hwn ar waith.
 
• Bydd cerddoriaeth fyw neu gofnodedig yn cael ei chwarae yn yr awyr agored yn yr adeilad yn gorffen am hanner nos ac eithrio 8 diwrnod digwyddiad bob blwyddyn galendr a fydd yn caniatáu amser gorffen ar ôl hanner nos ond heb fod yn hwyrach na 2.00a.m.
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gynrychiolwyr eraill i fynd i'r afael â'r Is-bwyllgor:
 · Amlinellodd y Cynghorydd Sir Dovey, sy'n siarad fel yr Aelod lleol, y pwyntiau canlynol:
·         • Ni ddylid caniatáu y drwydded yn ei ffurf bresennol. Mae angen diwygio'r telerau.
·     
·         • Mae'r cwrs hil wedi newid ei fodel busnes i gynnwys gwyliau.
·     
·         • Mae telerau'r drwydded yn eang.
·     
·         • Mae offer mwy soffistigedig / pwerus yn cael ei ddefnyddio.
·     
·         • Ers i'r drwydded gael ei sefydlu, mae nifer o ystadau tai newydd wedi'u hadeiladu yn ei ward. Erbyn hyn roedd 400 o dai ychwanegol. Dylid ystyried effaith y drwydded ar drigolion lleol.
·     
·         • Mynegwyd pryder y gall y gwyliau ddod yn ddigwyddiadau aml-ddydd gyda gormod o alcohol a materion s?n / ymddygiad. Roedd gwyliau blaenorol wedi arwain at gynhyrchu gormod o lefelau s?n.
·     
·         • Roedd yr Aelod lleol yn erbyn y gerddoriaeth a gynhyrchwyd gan wyliau yn fwy na 12.00am.
·     
·         Amlinellodd y Cynghorydd G. Davies yn cynrychioli Cyngor Sir Gaerloyw, y pwyntiau canlynol:
·     
·         • Cafwyd cwynion gan drigolion yn ei ward (Woodcroft-Tutsill), gan fod y pellter o'r cwrs ras ar draws Dyffryn Gwy yn llai na milltir ac yn y nos mae'r sain yn glywadwy iawn. Mae'r gormod o s?n yn mynd ymlaen tan oriau mân y bore.
·     
·         Dywedodd Pennaeth Diogelu'r Gymuned wrth yr Is-bwyllgor na ddylid clywed cerddoriaeth ar ddiwrnodau digwyddiadau o fewn eiddo preswyl ar ôl 11.00pm. Fodd bynnag, roedd hyn yn anodd ei gyflawni. Felly, ystyriwyd y byddai cyflyru'r Cae Ras i uchafswm o 8 digwyddiad y flwyddyn yn ffordd fwy priodol ymlaen.
·     
·         Rhoddodd cynrychiolydd yr ymgeisydd y wybodaeth ganlynol i'r Is-bwyllgor:
·     
·         • Byddai cymeradwyo'r drwydded newydd  ...  view the full Cofnodion text for item 2.