Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cynghorwyr Sir R. Greenland, S.B Jones. Mr K Backhouse a Hayes yr athro.

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

3.

I gadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf o'r Ysgol Fferm Sir Fynwy 14eg Ymddiriedolaeth Gwaddol Tachwedd 2016 pdf icon PDF 72 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2016 a llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

O ran ceisiadau a rhoi symiau grant dros dro yn amodol ar ragor o wybodaeth a geisir yn y cyfarfod ar 14 Tachwedd 2016, cawsom ddiweddariad gan swyddogion sy'n cadarnhau bod y wybodaeth a dderbyniwyd yn foddhaol a symiau dros dro fel yr argymhellwyd gan yr Ymddiriedolwyr wedi cael caniatâd erbyn hyn.

 

Diweddarwyd yr Ymddiriedolwyr a anfonwyd llythyr i'r rhiant o geisydd y gwrthodwyd grant ar y sail nad oedd yn byw y tu allan i ardal ddaearyddol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth a chynghori cynlluniau grant posibl eraill. Nid oes dyddiad a dderbyniwyd unrhyw ymateb.

 

 

 

 

 

4.

I ystyried a ddylid cau allan y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mae paragraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Barn Swyddog Priodol yn atodol). pdf icon PDF 200 KB

5.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd erbyn y Gronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2016/17

Cofnodion:

ran y Prif Swyddog ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Cafodd y Pwyllgor ei friffio ar yr arian sydd ar gael i ddyrannu.

 

Penderfynasom:

 

(i) y gwobrau i ymgeiswyr, fel y cytunwyd, yn amodol ar dderbynebau priodol

atystiolaeth o bresenoldeb yn cael ei derbyn;

 

(ii) i nodi bod dyfarnodd cyfanswm y cyllid i fyfyrwyr yn y cyfarfod heddiw

yroedd £3025.00.

 

Yn y cyfarfod blaenorol a gofynnodd yr Ymddiriedolwyr gellid cyflwyno costau safonol pan fydd myfyrwyr yn gofyn am gymorth gyda chostau ag eitemau fel gliniaduron a llifiau cadwyn. Dywedodd swyddogion wrthym ar ôl siarad â Mr Backhouse Coleg Cynghorir myfyrwyr i ganiatáu;

 

1. £600 ar gyfer gliniadur & meddalwedd

2. £180 ar gyfer llif gadwyn dillad amddiffynnol

 

Dilladamddiffynnol ar gyfer chwistrellu cyrsiau oedd ar gael i'w benthyg gan y coleg a oedd ar gael i'w prynu am £20 y esgidiau.

 

Argymhellirfod y wybodaeth hon wedi'i gynnwys yn y grant llenyddiaeth ar gyfer canllawiau.

 

6.

adroddiad yr Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy Blynyddol Gronfa am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016 pdf icon PDF 291 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yr Ymddiriedolwr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016.  Sy'n cyflwyno ei adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 o y Sir Fynwy fferm ysgol Ymddiriedolaeth gronfa waddol. Yr wybodaeth o ran Ymddiriedolwyr, swyddogion a chynghorwyr.

 

Paratowyd y cyfrifon (datganiadau ariannol) yn unol â datganiad o arferion a argymhellir: cyfrifo ac adrodd gan elusennau baratoi eu cyfrifon yn unol â safon adrodd ariannol sy'n gymwys yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102) a gyhoeddwyd ar 16 Gorffennaf 2014 ac y safon adrodd ariannol sy'n gymwys yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102) a Deddf Elusennau 2011 ac arfer yn y DU yn gyffredinol wedi derbyn fel y mae'n gymwys o 1 Ionawr 2015. Mae'r datganiadau ariannol yn cydymffurfio â gweithred ymddiriedolaeth yr elusen.

 

Roedd y rheolwr cyllid wedi lleisio pryderon bod niferoedd sy'n manteisio ar y grant wedi lleihau'n sylweddol ac Ymddiriedolwyr wedi gofyn am arweiniad ar gynyddu defnydd.

 

Gofynnodd yr Aelodau os yr adeg o'r flwyddyn yn fater a amlygwyd pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth ar ddiwedd tymor yr haf ac yn ystod gwyliau'r haf fel bod modd gwneud ceisiadau yn yr Hydref.

 

Soniodd y Cadeirydd am bwysigrwydd y coleg yn gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o'r grant a awgrymir ar hyn o bryd yn y diwrnod agored coleg a Sioe Mynwy.

 

Gofynnodd Ymddiriedolwr os egwyddor coleg na allai fynychu hynny roedd ei enwebu Dirprwy ar gyfer y cyfarfod fel y canllawiau ac ystyriwyd gwybodaeth a dderbyniwyd gan y coleg yn gyfraniad hanfodol.

 

Awgrymwyd bod Ymddiriedolaeth gwaddol Sir Fynwy fferm oedd ychwanegu at yr agenda o ysgol uwchradd cyrff llywodraethu fel y gallai y wybodaeth yn cael ei ddosbarthu i'r rheini sy'n gadael ysgol.

 

Aelod Cabinet o'r Cyngor Sir Caerffili am ei ddyhead i gynyddu ymwybyddiaeth a gofynnodd swyddogion ar gyfer taflenni i'w dosbarthu.

 

Lofnodwyd y cyfrifon blynyddol yn brydlon gan y Cadeirydd.

7.

I dderbyn y Swyddfa Archwilio Cymru - Archwiliad Annibynnol o Adroddiad Datganiadau Ariannol pdf icon PDF 359 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor annibynnol archwiliad o'r datganiadau ariannol Mae adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn barod ac yn trafod y materion ynghylch y gostyngiad mewn incwm o Ymddiriedolaeth Richards Roger.

 

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

17eg Gorffennaf 2017 am 11 am.

 

UNRHYW FATER ARALL:

 

Cynghorodd y cyfrifydd rheoli uwch yr Ymddiriedolwyr fod ymgeisydd sydd wedi cael £1810.00 wedi anfon derbynneb am £420.95 ar gyfer iPad. Fel nad oedd y dyraniad ymgeiswyr T.G. a hwn oedd y cyntaf erioed roedd iPad gais y swyddog yn dymuno gofyn am ganiatâd i ad-dalu costau gan yr Ymddiriedolwyr.

 

Cytunodd yr Ymddiriedolwyr y daeth darparu ad-dalu allan y £1810.00 wreiddiol dyranedig yn hapus ar yr achlysur hwn fynd rhagddo.