Agenda and minutes

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Llun, 17eg Gorffennaf, 2023 11.00 am

Lleoliad: Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Fe wnaethom ethol y Cynghorydd Sirol Martyn Groucutt fel y Cadeirydd.

 

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Fe wnaethom ethol y Cynghorydd Sirol Phil Murphy fel Is-gadeirydd.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 119 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16eg Ionawr 2023 fel cofnod cywir.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023. pdf icon PDF 347 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cyfrifon terfynol ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol 2023.  

 

Wrth wneud hynny, nodwyd er gwaethaf gostyngiadau ffigurau Cronfa’r Ymddiriedolaeth, y bydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn craffu ar yr Ymddiriedolaeth yn rheolaidd a sicrhawyd bod disgwyl hyn yn ystod yr hinsawdd ariannol bresennol a'i bod yn gobeithio gweld enillion buddsoddiad y flwyddyn nesaf.

 

Sicrhawyd ymddiriedolwyr bod unrhyw ffigurau grant dros ben yn cael eu dwyn ymlaen a byddai trefniadau'n cael eu gwneud i'r Archwilwyr dynnu sylw at y ffaith hon mewn adroddiadau blynyddol yn y dyfodol.

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cyfrifon.

 

6.

Ystyried p’un ai i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod pan ystyrir yr eitem ddilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys datgeliad tebygol o wybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf (atodir barn y Swyddog Priodol). pdf icon PDF 191 KB

Cofnodion:

Fe wnaethom eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem ganlynol o fusnes yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. 

 

7.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a gafwyd ar gyfer Cronfa’r Ymddiriedolaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Cofnodion:

Ystyriwyd 2 gais a dderbyniwyd yn erbyn Cronfa'r Ymddiriedolaeth, a gyflwynwyd ar ran y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc.

 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth y dylid dyfarnu i'r ddau ymgeisydd, yn amodol ar dderbyn derbynebau priodol a thystiolaeth o bresenoldeb.

 

Materion Eraill

 

Cyfeiriwyd at gais posibl yn y dyfodol gan ffermwr ifanc yn gofyn am gymorth i ehangu ei wybodaeth ffermio.   Codwyd cwestiynau oherwydd ei fod y tu allan i gwmpas ychwanegu at leoliad addysg ffurfiol.   Argymhellwyd bod yr ymgeisydd yn cysylltu â 'Cyswllt Ffermio' neu asiantaethau penodol fel Cyfoeth Naturiol Cymru neu'r Comisiwn Coedwigaeth.

 

Wrth baratoi ar gyfer y cyfarfod nesaf a'r flwyddyn academaidd newydd, cyfeiriwyd at ddarparu taflen grynodeb a fyddai'n dangos i fyfyrwyr pa eitemau oedd ar gael a faint y gallant wneud cais amdano.  Er bod potensial i hyn gael ei ystyried yn fwy fel 'rhestr ddymuniadau', nodwyd bod y mater yn cael ei drafod gyda Choleg Gwent fel rhywbeth y gellid ei ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth yn y cam Cofrestru.

 

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

Dydd Llun 16eg Hydref 2023 am 11.00am.