Agenda and minutes

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Llun, 4ydd Hydref, 2021 11.00 am

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Mr. Penri James

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd wedi croesawu Mr. Penri James i’w gyfarfod cyntaf o Ymddiriedolaeth  Waddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. Mr. James yw cynrychiolydd Prifysgol Aberystwyth ar  yr Ymddiriedolaeth.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad.  

 

3.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 13 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19eg Gorffennaf  2021 yn gofnod cywir.

 

4.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes canlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn ôl pob tebyg yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Amgaeir barn y Swyddog Priodol). pdf icon PDF 188 KB

Cofnodion:

Roeddem wedi cytuno i wahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n ystyried yr eitem ganlynol o fusnes yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygir,  ar y sail ei fod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth  esempt fel sydd wedi ei ddiffinio ym Mharagraffau  12 a 14 o Ran 4 o Atodlen12A y Ddeddf.

 

5.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn Cronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2021/22.

Cofnodion:

Roeddem wedi ystyried chwe chais a dderbyniwyd gan  yr Ymddiriedolaeth Waddol, ac fe’u cyflwynwyd ar ran y Prif Swyddog ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.

 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth:

 

(i)      cynnig dyfarniad i bum ymgeisydd, yn amodol ar dderbyn yr anfonebau a thystiolaeth o bresenoldeb;

 

(ii)      cynnig dyfarniad dros dro i un o’r ymgeiswyr,  yn amodol ar dderbyn yr anfonebau a thystiolaeth o bresenoldeb. At hyn, bydd swyddogion Cyllid Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am eglurhad gan yr ymgeisydd yngl?n â sut y mae’n bwriadu gwario’r arian ar y cwrs sydd yn cael ei astudio. 

 

Roedd cyfanswm y swm a ddyfarnwyd i’r myfyrwyr yn y cyfarfod yn cyfateb i £4650.

 

6.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

Dydd Gwener,  21ain Ionawr 2021 am 11.00am.