Agenda and minutes

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Gwener, 22ain Ionawr, 2021 11.00 am

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 116 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy dyddiedig 5ed Hydref 2020 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

3.

Adroddiad Blynyddol Cronfa Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ac Adroddiad Archwiliad Annibynnol o'r Datganiad Ariannol - Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 331 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid y cyfrifon terfynol ar gyfer diwedd y flwyddyn 2020. 

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cyfrifon.

 

4.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn ôl pob tebyg yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Amgaeir barn y Swyddog Priodol). pdf icon PDF 190 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

5.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn Cronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020/21.

Cofnodion:

Ystyriwyd 14 o geisiadau a dderbyniwyd yn erbyn Cronfa'r Ymddiriedolaeth, a gyflwynwyd ar ran y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc.

 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth:

 

(i)         bod dyfarniadau'n cael eu gwneud i 13 o ymgeiswyr, fel y cytunwyd, yn amodol ar dderbyn derbynebau priodol a thystiolaeth o bresenoldeb;

 

(ii)        nad oedd un o'r ymgeiswyr yn gymwys i dderbyn cyllid drwy'r Ymddiriedolaeth gan nad oeddent yn un o drigolion Gwent. 

 

Cyfanswm y cyllid a ddyfarnwyd i fyfyrwyr yn y cyfarfod oedd £11920.

 

6.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

Dyddiad dros dro o ddydd Llun 19 Gorffennaf 2021 am 11.00am.